TEWERKGESTELDEN - arbeidsinzet (januari 1945)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: SAD 8A1945
Inventaris: 2485 Werving (verplichte aanmelding) van mannelijke ingezetenen die zijn geboren in de jaren 1905 t/m 1928 voor de arbeidsinzet van de Duitse Weermacht

(Boer/van Valen/van Eijk)

- Ruckstellungsantrag
J.C. van Asperen, Vriesestraat 116, Dordrecht
1. H. Boer, Hendrik, 19.1.04, nr D 29/003742, chef broodbakker, Dordrecht, St. Jorisweg 28
2. D. van Valen, Dirk, 12.9.15, nr. D 37/003080, broodbakker, Dordrecht, ....g 247.
3. J. van Eijk, Jakob, 19.8.09, nr 014840, broodbakker, Dordrecht, Joh. Spaanstraat 30
Het totaal aantal werknemers bedraagt drie.
Wanneer mijn verzoek niet ingewilligd zou kunnen worden zou ik mijn ... moeten sluiten.
  Dordrecht, 10.1.1945.
  J.C. van Asperen

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 23 Januari 1945
  Onderwerp: Vrijstelling Arbeidsinzet
  AAN den Heer J.C. van Asperen te DORDRECHT, Vriesestraat 116.
Naar aanleiding van de door U ingediende aanvrage om vrijstelling van den arbeidsinzet voor de bij U in dienst zijnde personen H. Boer, D. van Valen en J. van Eijk, welke aanvraag ik na aanvulling door U, te laat ontving, deel ik U mede, dat ik geen pogingen meer in het werk kan stellen om te bewerken, dat genoemde personen alsnog vrijgesteld worden.
   De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)

(Faasen)

- Möglichst mit Maschinenschrift auszufüllen.
RÜCKSTELLUNGSANTRAG
(der Dienststelle oder des Betriebes)
Faasen, Lodewijk, 21-4-1913, D29 No 054555, grondarbeider, Dordrecht, Augustijnenkamp 27.
(Te laat! Ontvangen 15 jan 45)
Dordrecht, 11 Januari 1945.
Die Richtigkeit der Angaben bescheinigt: Unterschrift des Antragstellers. L. Faasen.

Aan den Heer Burgemeester der Gem. Dordrecht
Geeft Eerbiedig te kennen Lodewijk Faasen Geboren 21 april 1913 te Dordrecht
beroep Grondwerker wonende Augustijnenkamp no 27 te Dordrecht dat hij reeds gedurende plus minus vijf jaar als grondwerker werkzaam is voor de Dordtsche weermacht waarvan de laatste tijd aan het Station te Dordrecht dat hij steets onder dokters behandeling is namelijk onder die van den heer Dr. F. Vriesendorp arts te Dordrecht [Singel (206)] in verband met een wonde aan mijn been wad naar het oordeel van genoemde arts vermoedelijk T.B.C. is en om welke reden hij ook thans niet mag of kan werken, maar nog steets in dienst is van de weermacht kolen laden voor de lokomotieven enz, enz, dat hij tevoren ook al om de zelfde reden mankerende is geweest en reeds tweemaal werd afgekuert voor uitzending naar Duitschland dat hij zich in verband met den oproep voor den arbeidsinzet van man(n)en tusschen 16-40 jaar onmid(d)elijk heeft gemelt niet tegenstaande, zijn voorgezegde invaliedetijt redenen wel te willen bewerkstellen dat ik niet word uitgezonden en dat ik voor de uitzending onverschillig waar heen zal worden vrijgesteld mede nog dat zijn vrouw heel aanstaande is met haar bevalling en zij elkanders zorgen niet kunnen ontberen.

(v.d. Ende etc)

- Jhr. Mr. D.J.P. Hoeufft, (tijd.) Singel 229, Dordrecht
13 Januari 1945.
Onderwerp: vrijstelling arbeidsinzet
Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht
Edelachtbare Heer,
In mijn hoedanigheid van Kinderrechter-plaatsvervanger bij de Arrondissements-Rechtbank alhier wend ik mij tot U met het beelfd verzoek een vrijstelling voor den arbeidsinzet te willen afgeven:
a) voor den Heer Arnoldus Leendert van der Ende, oud 39 jaar, Persoonsbewijs D29 No 010631, wonende Dubbeldamscheweg 67rood alhier.
Genoemde Heer is Toezichthouder over pupillen van de Vereeniging Nederlandsch Mettray, het Amsterdamsch Weeshuis, de Vereeniging Kidnerzorg 's-Gravenjage en de Vereeniging Pro Juventute te Dordrecht.
b) voor de jongens:
1. Ferdinand de Boer
2. Jurris(?) Boelens
3. P. v.d. Merwe
4. A. Kuijpers
alle welke jongens onder het toezicht van genoemde Heer van der Ende zijn geplaatst.
De sub b genoemde jongens zijn, naar mij is medegedeeld, debiel en diefachtig.
Het is van groot belang, dat de Heer van der Ende eene vrijstelling bekomen, opdat verschillende jongens, ook nog andere dan de sub. b genoemde, onder zijn toezicht kunnen blijven staan, en dat de sub b genoemde jongens niet uit hun omgeving worden weggerukt.
U dankend voor Uwe medewerking,
Hoogachtend (get) Hoeufft.
PS. Genoemde Heer van den Ende en de sub b. genoemde jongens hebben zich gisteren reeds aangemeld en bevinden zich thans in de Ambachtschool alhier. H.

Alg. Assurantiekantoor Arn. L. v.d. Ende, Dubbeld. weg 67rd, Dordrecht
Dordrecht, 13 Jan 1945
Den WelEdel Heer Burgemeester van de Gem. Dordrecht.
De ondergeteekende J. v.d. Ende wonende Dubbeld.weg 67rd alhier verzoekt een vrijstelling voor zijn zoon Arn. L. v.d. Ende als toezichthouder van het Gesticht Ned. Mettraij, Amsterd. Weeshuis, Kinderzorg Voorschoten, Pro Juventute ver. Dordrecht waar hij als toezichthouder over is. De namen van de jongens zijn als volgt:
1. F. de Boer, p/a Dubbeld. weg 67rd
2. J. Boelens, Komatistraat p/a Mej de wed Westerlaken 
3. A. Kuipers, Komatistraat p/a Mej de wed Westerlaken 
4. H. Boelens, Verhulststraat p/a. de Vries
5. Jac. van Gemeren, Verhulststraat p/a. de Vries
6. D. v.d. Toorn, p/a Vondelstraat Schouwenburg
7. Jac. v.d. Toorn, Florisstraat p/a. mej. wed. Wapperom
8. N. Zeelenberg, Florisstraat p/a. mej. wed. J. Roos
9. P. v.d. Merwe, L. Kromhout p/a. Leger des Heils
10. P. Vos, Korte Kolfstraat
Verzoekende dit zoo spoedig mogelijk voor deze jongens te behandelen zij hebben zich moeten melden Ambachtschool, Reeweg op den 12 Jan 1945 des voorm. 9-11 uur. Antwoord van Uw Edelen tegemoetziende voorbaat mijn hartelijken dank.
teeken ik, Hoogachtend J. v.d. Ende.
[Te laat! Den 15en Jan ontvangen]

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 23 Januari 1945
  Onderwerp: Vrijstelling Arbeidsinzet
  AAN den Heer Jhr. Mr. D.J.P. Hoeufft Singel 228, den Heer A.L. v.d. Ende, Dubeld.weg 67rood, DORDRECHT.
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat ik geen pogingen meer in het werk kan stellen om te bewerken, dat de daarin genoemde personen alsnog alsnog vrijgesteld worden van den arbeidsinzet ten behoeve van de Duitsche Weermacht.
   De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)

- adresboek 1930:
A.L. van der Ende, Nieuwstraat *55, kant.bed.
- adresboek 1938:
A.L. van der Ende, Dubbeldamscheweg *67, bed.begr. 

 

(ambtenaren Raad van Arbeid:L Reehors/van Hofwegen/van Driel)

- RAAD VAN ARBEID TE DORDRECHT, Wijnstraat 93
  Dordrecht, den 15 Janauri 1945
  Aan den Heer Burgemeester der gemeente DORDRECHT
  Onderwerp: vrijstelling arbeidsinzet.
Op den 9en Januari j.l. leverde ik bij U in een aanvrage om vrijstelling van den arbeidsinzet voor een 15-tal ambtenaren van mijn Raad.
Tot mijn niet geringen schrik zag ik heden, dat tengevolge van een vergissing, door de haast, waarmede een en ander behandeld moest worden, gemaakt, van deze lijst de namen van een drietal ambtenaren waren weggebleven. Ik haast mij daarom een aanvullingsaanvraag in te dienen, de gegevens van de betrokken ambtenaren vermeldende.
Ik hoop dat U deze aanvullingsaanvraag nog als geldig zult willen beshcouwen.
U bij voorbaat ten zeerste voor Uw medewerking dankend,
     de Voorzitter (Mr. H.B. Wildt Meyboom)
[Te laat!]

RÜCKSTELLUNGSANTRAG.
Raad van Arbeid, Dordrecht
16. Reehorst, Cornelis, 21.5.1907, D29/031844, beamter, Dordrecht, Heinsiusstraat 22zw
17. van Hofwegen, Albert Pieter Willem, 26.4.1908, G28/004063, beamter, Gorinchem, Langestraat 44
18. van Driel, Willem, 15.12.1916, P17/000357, Beamter, Puttershoek, Schouteneinde 121
Totalenzahl Arbeitskräfte Männer 57
Totalenzahl Arbeitskräfte Frauen 20 = totalpersonal 77
Anzahl Männer der Jahreskalssen 1905 bis einschlieszlich 1928: 45
Ort: Dordrecht, Datum: 10 Januari 1945.

ERLÄUTERUNG
16. Der beamte Reehorst ist der Leiter einer Gruppe von 15 Beamten, welche Gruppe mit der Ausführung der Invaliditätsversicherungt beaugtragt ist. Ausserdem sind von deisen 15 bematen 9 personen für den Arbeitseinsatz eingesetz worden. Er ist klar, dass unter diesen Umständen auch der beamte Reehorst vollkommen unentbehrlich und unersetzlich ist.
17 und 18. Die Beamten Van Hofwegen und Van Driel sind die Vertreter des Raads van Arbeids bzw. in Gorinchem und Puttershoek. In einer Anzahl Orte hat, wie in der ursprünglichen Rückstellungsantrag schon gemeldet, für eine Gruppe von Gemeinden der Raad van Arbeid Nebenstellen gegründet. Die beamten Van Hofwegen und Van Driel sind nun die leiter der nebenstellen. Sie sind in ihren Amtsgebieten schon lange jahre beschäftigt und demzufolge sehr gut eingebürgert. Besonders in diesen Zeiten sind die beamten Van Hofwegen und Van Driel daher vollständig unentbehrlich und unersetzlich.
Ich erinnere noch daran, dass der raad van Arbeid neauftragt ist mit der Ausführung der Sozialen Versicherungsgesetze, also der Reichsunfall-, und Krankenversicgerung, der Alters-, der Invaliditäts-, der Wittwen-, der Waisen- und Kinderzuschlahversicherung.

(Gerritsen)

- 13/1 '45 Dordrecht
Mr,
Redene waarom ik mij tot Uw wend is deze daar ik van de de Bode op het Gemeentehuis hoorde dat Land en tuinbouw zich niet behoeve te melden voor denb arbeidsinzet was ik blijde daat mijn zoon 25 jaar is ook van de Landbouw is, is hij niet terug gekeerd en ik al 2 zoons van 24 en 23 jaar in Duitschland dier ik al geen 2 jaar gezien heeft en nu den 3 dat zou nog niet zo erg zijn. maar daar hij een zenuw patient is en nooit op straat was altijd in huis val, het ons uitermate zwaar hem te missen daar hij op 25-jarige leeftijd niet van zijn Moeder van daar bij het kind af aan de longe heeft gelegen school kon hij niet gaan de Meester leerde hem thuis. Mochte wij eenige Hoop koestere dat hij misschien door Uw Bemiddeling naar huis mocht kome zijn laatste werk in de landbouw was bij Ari Ballegooien Dubbeldam, zijn naam is Adrianus Gerritsen, geb. 16/9 1919.
Hopende op Uw hulp en voorspraak teeken ik mij Uw Onderdanige dr., C. Gerritsen, Varkenmarkt 39rd, Dordrecht
[aldaar niets aan te doen, Booij]

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 22 Januari 1945.
  AAN den Heer C. Gerritsen te Dordrecht, Varkenmarkt 39rood.
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat ik geen pogingen meer in het werk kan stellen om te bewerken, dat Uw zoon alsnog vrijgesteld wordt van den arbeidsinzet ten behoeve van de Duitsche Weermacht.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)

(Kuiters/Schoon)

- (ingekomen 18 jan 1945)
A. VAN HOOVEN & ZONEN
handel in aardappelen, versche en gezouten groenten, binnen- en buitenlandsch fruit
Vriesestraat 56 / Weeshuisplein 30

  Dordrecht, 14 Januari 1944(1944)
  Den Edel Achtbare Burgemeester van de Stad Dordrecht, J.G. van Houten.
  Betreft: Aanmelding 5-8 jan 1945.
Zeer geachte heer Burgemeester,
Hierbij ingesloten gelieve U aan te treffen een schrijven van het Rijks Bureau V.V.O. onderafdeeling Massa voeding, waarin vermeld staat dat ons bedrijf is ingeschakeld als vervangingskeuken voor de Stad Dordrecht.
Zooals gevraagd gaven wij per 20 Mei 1944 een viertal personen op voor de functie van KOK etc waaronder:
1e Dirk Kuiters, Verhulststraat 18
2e Cornelis Kuiters, Kromhout 165
3e Hermanus Schoon, Kruisweghof 5.
Later blijkt dat ik een grove fout heeft gemaakt en wel in het bijzonder tegenover de Vervangingskeuken; en wel door bij de door mij in vijfvoud ingediende aanvrage NIET te hebben vermeld dat deze drie bovengenoemde perosnen als kok in dat vervangingskeuken bedrijf te werk zouden wordne gesteld als de nood aan de man zou komen.
Ik verzoek U alsnog mij een weg te willen wijzen waardoor ik de bovengenoemde mannen; die zich hebben gemeld aan de respectievelijke verzamelplaatsen en wel:
Nr. 1 aan de Maris school
Nr. 2 aan de Benthien kazerne
Nr. 3 aan de Marisschool
voor boven genoemd vervangingskeuken van aanmeldingsplicht vrij te krijgen of hun te doen achterhalen teneinde hun Aussweiss aan de betrokkenen te doen overhandigen.
Ik zelf ben natuurlijk bereid al het mogelijke te doen wat in mijn vermogen ligt om deze zaak in goede banen te leiden en eventueele fietstochten te ondernemen om zoo mogelijk hun te achterhalen. Ik weet bij ondervinding dat U al wat mogelijk is aan mij zal bekend maken of aan zal wenden en leg dus vol vertrouwen de afwikkeling hiervan in goede handen, en hopenlijk zal ik nog eens in staat zijn bij aan te komen met iets prettigs en niet met "opknap" karweitjes, beleefd groetend, J.C. van Hooven
[Is helaas thans niets meer aan te doen!]

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 23 Januari 1945
  Onderwerp: Vrijstelling Arbeidsinzet
  AAN den Heer J.C. van Hooven te DORDRECHT, Weeshuisplein 30.
  Bijlagen 1 Schrijven Rijksbureau V.V.O. dd 16/5 '44
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven moet ik U tot mijn spijt mededeelen, dat ik geen pogingen meer in het werk kan stellen om te bewerken, dat de daarbij genoemde personen alsnog vrijgesteld worden van den arbeidsinzet ten behoeve van de Duitsche Weermacht.
Het door U overgelegd schrijven van het Rijksbureau V.V.O.., gelieve U hierbij weder aan te treffen.
   De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)

(Zeelenberg)

- Dordrecht 16/1 1945
Weledele heer Burgemeester,
Onderteken doet een beroep op uwe meedewerking aangaande mijn aanstaande schoonzoon genaamd Nico Zeelenberg, neem mij niet kwalijk Mijnheer Burgemeester dat ik daar voor op kom. Ik voel dat mijn plicht om reden dat zijn ouders in den Haag wonen, zijn vader is daar bij de Siegerheidspolitie, zijn Moeder is in dienst van Cociale Zaken. De genoemde jongen was in dienst als bakker bij Bakker ten Heggel 2de Reedwarsstraat. Genoemde jongen was in 't bezit van een zetkaart zijn baas had ook een Ouswijs voor hem aangevraagd wat er op heden nog niet is. Hij was bij ons als kind in huis, daar mijn oudste zoon bij de Waffen S.S. is aan het Oostfront, waar mijn vrouw en ik erg onder lijden hoe die afloop zal zijn.
Mijnheer Burgemeester voelt dat ook zelf wel aan wat dat zeggen wil. Mijnheer Burgemeester en nu voelen wij het gemis van dezen Jongen nog harder aan. Het was zoon prima jongen. Mijnheer Burgemeester en nu doe ik een beroep op uwe meedewerking om aan dezen jongen een Ouswijs uittereiken bij voorbaat mijn hoogste dank.
Hoogachtend, Familie P. de Kort, Mauveplein 7, Dordrecht
[Is te laat!]

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 23 Januari 1945
  Onderwerp: Vrijstelling Arbeidsinzet
  AAN de familie P. de Kort te DORDRECHT, Mauveplein 7.
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat ik geen pogingen meer in het werk kan stellen, om te bewerken, dat Uw aanstaande schoonzoon Nico Zeelenberg alsnog vrijgesteld wordt van den arbeidsinzet ten behoeve van de Duitsche Weermacht.
   De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)

- (1945) .......De ondergeteekende J. v.d. Ende wonende Dubbeld.weg 67rd alhier verzoekt een vrijstelling voor zijn zoon Arn. L. v.d. Ende als toezichthouder van het Gesticht Ned. Mettraij, Amsterd. Weeshuis, Kinderzorg Voorschoten, Pro Juventute ver. Dordrecht waar hij als toezichthouder over is. De namen van de jongens zijn als volgt:
8. N. Zeelenberg, Florisstraat p/a. mej. wed. J. Roos.......
- Nicolaas Hendrik Zeelenberg, geb. 's-Gravenhage 11-10-1925, winkelier auto-onderdelen, wonende te Zoetermeer, overl. Zoetermeer 16-1-1992, tr. 's-Gravenhage 29-6-1949 Cornelia Chr. Dicks, geb. Arnhem 12 januari 1929.
[http://www.boerderijenboek.com/zeelenberg/HENDRIK.htm]

 

(Hameeteman)

- Dordrecht 16 Jan 1945.
Aan den Ed. Achtb. Heer Burgemeester der gemeente Dortdrecht.
Ed. achtb. Heer,
Ondergeteekende W.K. Hameeteman wonende voor de evacuatie op 22 Febr 1944 te Nieuwe Tonge Voorstr. A104 verzoekt bij dezen beleefd aan de Ed om meedewerking om voor zijn zoon T.L. Hameeteman geboren 22 Nov 1928 vrijstelling aan te vragen waarvoor ik U Ed ten hoogste dankbaar zou wesen.
Om de volgende reden vraag ik vrijstelling aan.
Ten eerste om zijn jeugdige leeftijd van nog maar net 16 jaar. terwijl volgens de omroep alhier te Dordrecht en in de rede van de Weded Heer Rijks-commesares afgedrukt in de Dordsche courant van Vrijdag 12 Jan uitsluitend de leeftijd van 17-40 jaar genoemd word, evenals op het eiland Goeree en Overflakkee is zoover ik weet uitsluitend verplichte melding gemaakt voor de leeftijd van 17-40. Daar mijn zoon volgens aanplakbiljet beslist in de meening verkeerde dat het de leeftijd gold van 16-40 heeft hij zich geheel vrijwillig gemeld en is Dinsdag 9 Jan. '45 namiddags van Zwijndrecht vertrokken.
Ten tweede ben ik als vader sinds 1931 lijdende aan een ernstige rugwervelaandoening, waardoor ik absoluut verboden ben om bukkend of lichtend werk te verrichten wat altijd door mijn zoon gedaan werd, zoodat ik totaal zonder eenige hulp ben als er iets moet gebeuren, daar ik maar een klein tenger vrouwtje heb en mijn andere kinderen nog maar 4 en 10 jaar zijn. mijn zoon was leerling der R.H.B.S. te Middelharnis en laatst te Dordrecht.
Hopende op uw welwillende meedewerking met de meeste Hoogachting W.K. Hameeteman, Oudehovenstraat 12 rood, Dordrecht
[Is te laat]

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 23 Januari 1945
  Onderwerp: Vrijstelling Arbeidsinzet
  AAN den Heer W.K. Hameeteman te DORDRECHT, Oudenhovenstraat 12.
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat ik geen pogingen meer in het werk kans tellen om te bewerken, dat Uw zoon T.L. Hameeteman alsnog vrijgesteld wordt van den arbeidsinzet ten behoeve van de Duitsche Weermacht.
   De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)

- I. Teunis Hameeteman, tr. Jozijntje Mastenbroek
II. Willem Kommer Hameeteman, geb. Ouddorp 29-3-1901 (26 in 1927), landbouwer, tr. Nieuwe-Tonge 15-9-1927 Semina Karels, geb. Nieuwe-Tonge 1903 (24 in 1927), overl. Ouddorp 6-10-1987, dochter van Leendert Karels en Jannetje Hartvelt (1867-1954).
Kinderen:
1. Teunis Leendert Hameeteman, geb. Ouddorp 22-11-1928, overl. Leiderdorp 26-10-1998, tr. Maassluis 23-3-1950 NN.

 

(van Hulst)

- Dordrecht, 16 Jan 1945.
Weled. Zeergeleerde Heer,
Hedenmorgen heb ik aan de Bode van 't Stadhuis een briefje persoonlijk afgegeven voor U Ed achtbare bestemd. Het is van mijn huisarts een bewijs van ongesteldheid voor mijn zoon Cornelus van Hulst, oud 17 jaar, wonende Krommedijk 19. Hij heeft zich de vorige week gemeld voor de verplichte arbeidsinzet. Zou het niet mogelijk zijn dat mijn zoon door middel van U Ed achtbare Burgemeester dat hij van deze dienst ontslagen wordt.
Hopende een gunstig antwoord van U te mogen ontvangen.
Teeken ik inmiddels met Hoogachting, Uw dwd, W. van Hulst.
                    adres Krommedijk 19, Dordrecht
[Niet mogelijk!]

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 23 Januari 1945
  Onderwerp: Vrijstelling Arbeidsinzet
  AAN den Heer W. van Hulst te DORDRECHT, Krommedijk 19.
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat ik geen pogingen meer in het werk kan stellen om te bewerken, dat Uw zoon Cornelis van Hulst alsnog vrijgesteld wordt van den arbeidsinzet ten behoeve van de Duitsche Weermacht.
De door U overgelegde verklaring van den heer J. van Aardenne, arts, alhier, gaat hierbij weder terug.
   De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)

(mw. Ruisen(?))

- [ingekomen 18 Jan 1945; 1.835]
Wel Ed Achtbare Heer Burgemeesterlangs deze neem ik de vrijheid om U langs deze probeeren antwoord hierop te krijgen.
Namelijk als dat mijn man gisteren morgen in Dubbeldam is mee genomen met de meldingsplicht, hij was in het bezit van een bewijs zijn sleepboot is afgenomen en wij tijdelijk geevacueerd in Dordt(Dubbeldam).
Burgemeester zou ik U morgenochtend a.u.b. even mogen sprekende om reden mijn man weer op de Boot terug zou gaan varen voor de Voedselvoorziening voor de Kriegsmarine. U antwoord te gemoet ziende, U dw dn, Mevrouw Ruisen(?)
[Adres niet vermeld! Naam onleesbaar]

Slingerland)

- [ingekomen 18 Jan 1945; 1.835]
Dordrecht, 18 Januari 1945.
Geachte Heer Burgemeester,
Ondergeteekende wilde door middel van deze Uwe zeer gewaardeerde medewerking verzoeken in het terug krijgen van hun zoon Dirk Slingerland die Zaterdag vertrokken is. Dit had niet gebeurd wanneer hij zijn papieren bij de hand had gehad. Deze zijn nu hier bij ingesloten.
Hij is zwaar T.B.C. patient in besmettelijke vorm. Zijn moeder is suikerziektepatient. Zijn vader ook T.B.C. patient. De vrouw van zijn bovengenoemde zoon wordt momenteel na een 4 jarig ziekte-proces (open longen T.B.C.) in de M.T.S. verpleegd. Nu is zij heel hard ziek. Heeft hooge koortsen en ligt dag en nacht te huile om haar echtgenoot. Het is haar ondergang.
Kan U hem nu niet bereike om het geval aan de desbetreffende Duitsche autoriteiten mede te deelen. Want hij wordt heel zwaar ziek als hij dat alles door meot maken. O! help U om dit te verkome. Kaarten der Tuberculose bestrijding zijn ingesloten. Het is een volkomen ziek gezin. U kan alles controleeren.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank, Hoogachtend, D. Slingerland, Kerkstraat 8, Dordrecht.
[Wordt nog eens herkeurs en komt dan eventueel terug. Op 19/1 1945 aan Slingerland medegedeeld T.B.C. kaarte (2) afgegeven.]

- I. Dirk Slingerland, tr. Sliedrecht 16-05-1885 Martina Prins
II. Dirk Slingerland, geb. Sliedrecht 1889 (23 in 1912), tr. Dordrecht  4-7-1912 Hendrikje Koopman, geb. Dordrecht 1887 (25 in 1912), dochter van Willem Koopman en Jannigje Elisabeth Fortuin
- adresboek 1938
D. Slingerland Jr., Kerksteiger 8, expeditieknecht 1
D. Slingerland Sr., Kerksteiger 8, schipper (baggerman) Gem.w. 1

 

(Besemer)

- [ingekomen 23 Jan 1934; 1.835]
Dordrecht den 21 jan 1945.
Geachte Menh. Burgemeester
Naar aanleiding van de vorderingen van onze mannen voor de arbeidsinzet wou ik het u volgende uitleggen.
Mein Mann was brandwacht an de Scheldefabrieken en wij dachten, dat hij vrijstaat van deze vordering maar heelas is die meegenomen. Hij is helemaal niet gezon want bij hem thuis zijn 4 groote Kinderen tot an tuberkulose, en als die kou vat dan is dit weekenland ziek, darom is die ik nooit naar Duitschland uitgezonden. Ik ben zelf Duitsche en als mijn man weg is heb ik gene leven meer, die Hollanders zijn zo gehat op die Duitschers, ik ken het toch ook niet helpen dat het zoo is.
Menh. de Burgemeester zal u niets kunen doen voor mij en mein Man heb tot de laatste dag zijn dienst gedan, dat ken u informeren. Will u mijn geen hulp verleenen dat die terug ken komen. Menh. de Burgemeester zou mij niet even te word wille staan. In afwachting teken ik,
   B. Besemer, Brouwersdijk 157, Dordrecht
[Woensdagochtend 1 uur bij mij komen; spoed]

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 23 Januari 1945
  Onderwerp: Vrijstelling Arbeidsinzet
  AAN den Heer B. Besemer te DORDRECHT, Brouwersdijk 157.
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat ik U kan ontvangen op morgen, Woensdag 24 Janauri, om 12 uur ten raadhuize.
   De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)

(Roedolf)

- [ingekomen 24 Jan 1945]
Dordrecht 22-1'45
Hooggeachte Heer Burgemeester,
Mag ik zo vrij zijn om U enkele woordjes te schrijven. M'n man is Zaterdag 13-1 vanwege de arbeidsinzet weggemoeten. Nu wou ik vragen Mijnheer Burgemeester of U zo goed zou willen zijn om te probeeren om hem terug te krijgen. De reden hiervoor zijn ik leg al een paar jaar te bed en moet volkomen rust houden. Ik heb t.b.c. in m'n been, ook de longen zijn niet goed en ben lijdens aan zenuwen als ik maar ergens over prakkezeer, dan ben ik soms uren buiten bewustzijn. M'n man deed het heele huishouden, en stond me dag en nacht bij, hij had het zelf ook benouwd dat hij me zo achter moest laten, terwijl hij altijd dag en nacht in de weer was om me zoveel mogelijk bij te staan. Zelf was hij ook in behandeling geweest bij de t.b.c. arts Dr. van Kammen. Toen hij wegging heeft hij die kaart en ook mijn kaart van Dr. van Kammen en nog een briefje van de dokter wat hij 's ochtends nog gekregen had, is hij nog 's ochtends naar 't politiebureau geweest, vandaar naar Dr. Ardennen, dus beide kaarten en briefje heeft hij meegenomen in de hoop dat hij terug mocht keren, maar zonder reusltaat. Och probeer U eens voor me want ik tob zo, en ga zodoende hard achteruit. Bij voorbaat mijn hartelijken dank.
Uw hoogachtend, mej. Roedolf Boogjes 7.
                      Adres van m'n man C.R. Roedolf, geb. 29-12-1917.
[helaas niet meer]

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 26 Januari 1945
  Onderwerp: Vrijstelling Arbeidsinzet
  AAN Mejuffrouw Roedolf te DORDRECHT, Boogjes 7.
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat ik geen pogingen meer in het werk kan stellen om te bewerken, dat Uw echtgenoot C.R. Roedolf alsnog vrijgesteld wordt van den arbeidsinzet ten behoeve van de Duitsche Weermacht.
   De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)

- Cornelis Roedolf Roedolf, geb. 29-12-1917, tr. Theodora Gerarda Cornelissen
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Theodora Gerarda Cornelissen
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Roedolf, Cornelis Roedolf

 

(van de Wal)

- [ingekomen 22 Jan. 1945 no 87]
Dordrecht 20 Jan
Geachte Heer Burgemeester
Met deze wou ik U beleefd verzoeken of ik mijn vergoeding van mijn zoon uit de arbeidsdienst ..(?) zoo gauw mogelijk zou mogen ontvangen. Ik ben van de week al bij U geweest en moest U er over schrijven waarom ik geen uitkeering krijg.
De uitkeering is mij toegewezen f 13,60 per week van 6 Juli af. Ik ben bij alle afdeelingen van Sociale Zaken geweest tot 3 man toe en ze zeggen dat het aan de Duitschers ligt dat ik geen uitkering krijg daar ze alles in beslag genomen hebben. Nu zit ik met een gezin van 8 personen zonder een cent steun. Met deze wou ik U Edel achtbare beleefd verzoeke mij zoo spoedig mogelijk te helpen. Ik kan U nog wel mededeelen dat ze me schandelijk behandeld hebben bij Sociale zaken. Ze hebben mij van de een naar de ander gestuurd en dan kreeg ik ten slotte tot antwoord daar hebben wij niks mee te maken. Maar als U Edele mij een onderhoud toe zou willen staan kon ik U dat beter uitleggen.
In de hoop een gunstig antwoord van U te mogen ontvangen noem ik  mij,
U Dw Dn, C.W. v.d. Wal, Kotterstraat 153, alhier

[ingekomen 20 feb 1945 no 193]
DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT
Gemeentegebouw Beverwijcksplein
  Aan den Heer Burgemeester van DORDRECHT
  Onderwerp: Inlichtingen gezinsomstandigheden W. v.d. Wal
  Dordrecht 19 Februari 1945 no 1743 afd O. en Z Bijl. 1
Onder terugzending van de bij Uw apostille d.d. 24 Januari 1945 no. 87 om gericht en raad gezonden brief van C.W. v.d. Wal, wonende alhier Kotterstraat 153, wiens antecedenten niet bepaald gunstig zijn te noemen, moge ik U hierbij mijn advies doen toekomen in de vorm van een concept-antwoord.
Ter beantwoording van Uw op 22 Januari j.l. ingekomen betreffende de toekenning van een vergoeding in verband met de overbrenging van Uw zoon naar elders wegens de l.l. plaatst gehad hebbende arbeidsinzet, inmiddels is geregeld, zodat deze aangelegenheid inmiddels als afgedaan kan worden beschouwd.
Aangezien in eerste aanleg niet vaststond op welke wijze deze materie zou worden geregeld, kon de Dienst voor Sociale Zaken dezer gemeente U niet aanstonds inlichten, waar U zich diende te vervoegen om de beoogde vergoeding te verkrijgen.
Uw opmerking als zou de verstrekking van volledige inlichtingen min of meer opzettelijk achterwege zijn gelaten, acht ik derhalve uit dien hoofde misplaatst.
De Directeur, B.J. Oosterheert.

- Dordrecht, 26 Februari 1945.
  Onderwerp: Inlichtingen gezinsomstandigheden W.v.d. Wal
  AAN den Heer C.W. v.d. Wal, Kotterstraat 153
Baar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat mij werd gerapporteerd......;

(Kuperus/de Lint)

- [ingekomen 7 feb 1945]
Dordrecht
Kuperus, Thijs 18-4-1898, A. Dijkenstr. 9
de Lint, Cornelis, 9-10-1921, Frederikstraat 37 Haarlem?
+
GEMEENTE 's-GRAVENHAGE
Afd. S.Z.
  's-Gravenhage, 24 Januari 1945.
  Betrefende: Sociale verzorging van in Rees (Dld) verblijvende gevorderde Nederlandsche mannen, afkomstig uit Uw gemeente
  1 bijlage
  Aan den Heer Burgemeester van DORDRECHT
Tentinde de sociale verzorging ter hand te kunnen doen nemen, ontving ik door bemiddeling van een door den commandant van het kamp Rees (Duitschland) daartoe in de gelegenheid gestelden verbindingsman een lijst, bevattende gestelden adressen, groeps- en volgnummers van de in dit kamp verblijvende, gevorderde Nederlandsche mannen, onder wie zich ook mannen bevinden afkomstig uit Uw gemeente.
Ik heb de eer U in vouwe dezes te doen toekomen de gegevens, welke op de uit Uw gemeente afkomstige arbeiders betrekking hebben.
  De Burgemeester van 's-Gravenhage

[ingekomen 19 feb 1945 no 193]
DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT
Gemeentegebouw Beverwijcksplein
  Onderwerp: Informatie de Lint C.A. Kuperus Th.
  Dordrecht, 16 Februari 1945
  Aan den Heer Burgemeester der gemeente DORDRECHT
Onder terugzending van het bij apostille no. 193 dd 7 Februari 1945 gezonden schrijven en naamlijst van den Burgemeester der gemeente 's-Gravenhage, betreffende Kuperus Thijs en de Lint Cornelis, alhier woonachtig resp. aan de Aagje Dekenstraat 9 en Frederikstraat 37, heb ik de eer U hierbij een naar aanleiding daarvan uitgebracht rapport in duplo, te doen toekomen.
De Directeur (wnd.) J.F. Hartman.

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Onderwerp: Sociale verzoring van in Rees (Dld.) verblijvende gevorderde Nederlandsche mannen, afkomstig uit Dordrecht
  AAN den Heer Burgemeester van 's-Gravenhage
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U hierbij te doen toekomen twee rapporten, respectievelijk betreffende Th. Kuperus en C. de Lint alhier.
  De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)
+
Thijs Kuperus, geb 18-4-1898, gehuwd met Cornelia C. van Oordt, geb. 15-2-1896, adres A. Dekenstraat 9
Samenstelling van het gezin: man, vrouw en 4 kinderen, 3 boven 14 jaar, 1 beneden 14 jaar
1, man, werkgever Kamp Rees Dld.
2. vrouw
3. Elisabeth O., 29-11-1921
4. Philippus, geb. 9-3-1924, in Duitsland
5. Corlina C., geb. 21-5-1927
6. Maartje, geb. 20-6-1934
+
Egbertus P. de Lint, geb. 10-9-1894 gehuwd met Aaltje Visser, geb. 29-12-1892, adres Frederikstraat 37
Samenstelling van het gezin: man, vrouw en 2 kinderen, 2 boven 14 jaar, - beneden 14 jaar
1. man, vertoeft in het buitenland. vergoeding Comm. v.d. Bel. v.d. v.m. Nederl. Weermacht Kamp Rees, Duitsland, inkomsten f 16,15 per week
2. vrouw
3. Cornelis Arie, geb. 9-10-1921
4. Maria Cornelia, geb. 31-12-1925, in de huishouding, inkomsten f 15 per week
kamerhuur f 5,20
opbrengst eigendom netto f 8
= f 44,35

- Naam: Algemene Begraafplaats Essenhof 
  Adres: Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht
  PersoonslijstNaam geboren overleden leeftijd echtgeno(o)t(e) opmerking
  Egbert Pieter de LINT 10-09-1894 03-02-1973 
  Aaltje VISSER 29-12-1892 22-06-1983

 

(Quaak)

- [ingekomen 2 feb. 1945 no 150]
  O-Beijerland, 26-1 '45
  Kamer van Koophandel, Dordrecht
Mijne Heeren, Met deze verzoeken wij U beleefd mom de noodige formulieren in 5-voud ter indiening van een vrijstelling voor arbeidsinzet, na een vakgroep, ons te doen toekomen. Inmiddels teekenen wij, in afwachting
Hoogachtend, Fa. W. en P. QUAAK, Oud-Beijerland

BRIEFKAART
Fa. W. en P. QUAAK, graan- en meelhandel, agentuur en depot N.V. Meelfabr. der Nederl. Bakkerij - Rotterdam, Oud-Beijerland

(Markesteijn)

- KOOIJMAN's BRANDSTOFFENHANDEL
  Detail en groothandel in steenkolen, gevestigd 1805

  Telefoon No. 3921
  Dordrecht, 12 Februari 1945
Den EdelAchtb. Heer Burgemeester van Dordrecht
Mijnheer,
Op 12 Januari '45 heeft mijn boekhouder, de heer D. Markesteyn, Brouwersdijk 115, zich gemeld voor den Arbeidsinzet.
Hij is sindsdien weggevoerd, maar heeft mij intussen geschreven er werk van te maken om hem vrij te krijgen op grond van het volgende; Wij werken hier voor de Voedselvoorziening-Massavoeding en hij heeft in dat opzicht reeds veel met de betrokken instanties in orde gemaakt n.l. voorziening van kolen aan Fabriekskeuken - zorg voor het aanvoeren, naar de betrokken plaatsen brengen - varen met onze vaartuigen enz.
Is het mogelijk, dat U op deze gronden iets voor hem doen kunt om hem weer in onze zaken terug te krijgen. Uw antwoord gaarne tegemoetziend, tekenen wij,
Hoogachtend Kooijman's Brandstoffenhandel (D. Kooijman)
[Is genoemden Markesteijn een dag Reichstelingschen uitgesteld, in op is vrijstelling van arb. einsatz gevraagd?]
[Tevoren is door Kooijman niets gevraagd en voor zoover hem bekend aan Markesteijn ook niets in uitzicht gesteld]
[Nu is het gezien het nevenstaande, niet meer mogelijk iets voor Markesteijn te doen]

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 23 Februari 1945
  Onderwerp: Vrijstelling Arbeidsinzet
  AAN Kooijmans Brandstoffenhandel te DORDRECHT, Voorstraat 45.
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat ik geen pogingen meer in het werk kan stellen om te bewerken, dat Uw boekhouder D. Markesteijn, wonende Brouwersdijk 115 alhier, alsnog vrijgesteld wordt van den arbeidsinzet ten behoeve van de Duitsche Weermacht.
  De BURGEMEESTER van DORDRECHT (J.G. van Houten)

(Boerdam/Punt)

- [26 Feb 1945 no. 376 II]
Afschrift. Politiepresident te Amsterdam
  Amsterdam 17.1.1945
  Kabinet no. 20/1945.
  Aan den Heer Gewestelijk Politiepresident te Rotterdam
  Betreft: Vrijstelling arbeidsinzet
  Bijlagen: 1
Ik heb de eer UHoog Ed Gestrenge bijgaand ter kennisneming te doen toekomen een afschrift van een rapport, opgemaakt door den Commandant van Politie-afdeeling Kattenburgergracht, alhier, betreffende de vrijstelling van arbeidsinzet voor de wachtmeesters der Staatspolitie W. Boerdam en L. Punt uit Dordrecht.
  De wnd. Politiepresident.(get. van Hilten)
  Voor eensluidend afschrift De Majoor der Staatspolitie (J.G. Amiabel)

STAATSPOLITIE TE AMSTERDAM, Ordepolitie Afd. 23.
Aan den Heer wnd. Politiepresident te Amsterdam
Naar aanleiding van Uw aan mij verstrekte opdracht om te onderzoeken of de wachtmeester van de Parketwacht W. Boerdam, zich mogelijk bevond in een der loodsen op hetn IJ-eiland om te worden ingezet voor de totale oorlogsinspanning en zoo ja te trachten den wachtmeester van dezen inzet vrij te krijgen heb ik de eer UHoog-EdelGestrenge het volgende te berichten bij het door mij ingestelde onderzoek is mij gebleken, dat de wachtmeester der Staatspolitie Willem Boerdam, geboren te Vlaardingen 12.3.1917, wonende Vlietweg 54 te Dordrecht, gedetacheerd bij de Parketwacht aldaar, zich bevond in loods 4 op de Surinamekade, alhier. Tevens bleek zich daar te bevinden de wachtmeester der Staatspolitie te Rotterdam Leendert Punt, geboren te Klundert 22 Augs. 1918, wonende Heijsterbachstraat 46 te Dordrecht, gedetacheerd bij de recherche aldaar. Met toestemming van den Stabsintendant, Commandant van de legergroep te Amsterdam, belast met deze aangelegenheden, heb ik de beide wachtmeesters overgenomen en buiten het Sperrgebiet gebracht. Boerdam en Punt zullen zich heden naar hun standplaats terug begeven.
  Amsterdam, 16 Januari 1945. De Commandant van Afdeeling 23, w.g. F.J. Haarman.
  Voor eensluidend afschrift De Majoor der Staatspolitie (J.G. Amiabel)

(Beerden)

- Gezien Dordrecht, 10 April 1945
+
[27 mrt 1945 no 560 I; 1.835] Schule Jesinghauserstrasse Oberbarmen-Wupeprtal
Beerden, Martinus19-2-1923, Voorstraat 247, Dordrecht

(Crans)

- Dordrecht,. 27/2 '45
Edelachtbare Heer Burgemeester,
Hierbij doe ik U Ed. toekomen de opgave van de door mij tot op heden ontvangen uitkeering voor mijn beide zoons in arbeidsdienst (inzet).
Voor G.R. Crans werkzaam Maatsch. de Schelde onder No. U 2616 ontving ik 2 weken wachtgeld à f 12,69 = f 25,38.
Voor C.N. Crans werkzaam Aviolanda brandweer 1-6-18 onder No. 489/21 ontving ik 6 weken 60% v/t wachtgeld ofwel f 5,42 = f 32,52
Van het arbeidsbureau ontving ik aan overbruggingsgeld (voorschot) 27-1-1945 f 50,00
en een week van 3-2-1945 f 25,00
waarna de kaart werd ingehouden met de boodschap dat de fabriek zou betalen wat tot heden nog niet is geschied.
Hopende dat U Edelachtbare bovenstaande voor mij zou willen onderzoeken verblijf ik met de meeste hoogachting, Uw ond. dien.es,
   Mej. J. CRANS-Tijssen, Gravenstraat No. 2, alhier.
+
Johanna Tijssen echtgen. Corns. N. Crans, geb. 5-8-1884, adres Gravenstraat 2
Samenstelling van het gezin: [man], vrouw en 2 kinderen, 2 boven 14 jaar, - beneden 14 jaar
1. man, leeft gescheiden
2. vrouw, zonder beroep
3. Gerrit Roelof, geb. 5-11-1915, verblijft in Dld
4. Cornelis Nicolaas, geb. 1-6-1918, verblijft in Dld
Andere inkomsten: wachtgeld Cornelis f 9,60
kamerhuur f 3 = f 12,60

- I. David Crans, tr. Sara van Efferen
II. Cornelis Nicolaas Crans, geb. Dordrecht 1888 (24 in 1912), tr. Dordrecht 30-05-1912 Johanna Tijssen, geb. Dordrecht 1885 (27 in 1912), dochter van Gerrit Roelof Tijssen en Margrietha van Keppel.

 

(van Dieten)

- Dordrecht, 18/5 1945
  Edelachtbare Heer Burgemeester,
  Het betreft het ontvoeren van mijn broer op 12 Jan. j.l.
Sinds 16 Januari hebben wij niets meer van mijn broer vernomen. Het laatste bericht uit A'dam. Van verschillende kanten hoorden wij dat die mensen van de razia zich in Brabant bevinden. Nu wilde ik U vragen De 24ste van deze maand zijn mijn ouders 50 jaren getrouwd zou het misschien mogelijk zijn dat wij eenig nericht mochten ontvangen, dat hij nog in leven is, misschien kunt U iets voor ons doen, Door middel van een radio bericht wij willen de kosten daar zeker van vergoeden. Ik hoop dat U ons in deze kunt en zoudt willen helpen.
In afwachting verblijven wij
Hoogachtend, M.H. v. Dieten, Herradesstraat 69, Dordrecht.
+
GEMEENTE DORDRECHT
  Dordrecht, 28 mei 1945
  Onderwerp: Opsporing broeder
  AAN den Heer M.H. van Dieten, Herradesstraat 69, DORDRECHT
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik u mede, dat ik geen mogelijkheid zie iets voor U te kunnen doen. Ik raad U u te wenden tot het Militair Gezag alhier, dat U misschien kan helpen.
    De BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker)

- I. Josephus Servaas van Dieten, tr. Jenne Lena Kuiters
II. Wilhelmus van Dieten, geb. Dordrecht 1872 (23 in 1895), tr. Dordrecht 24-5-1895 Maria Helena Tromp, geb. Dordrecht 1873 (22 in 1895), dochter van Johannes Jacobus Hubertes Tromp en Ardina Dijkmans.

 

 

(c) Dordrecht EvD september 2010.