INUNDATIE EILAND VAN DORDRECHT (1945)

 

- MEDEDEELINGEN dd 9.1.1945
3. Dordrecht. Aangezien de Duitschers in het bezit kwamen van de voorraadstaten der aanwezige hoeveelheid brandstoffen voor de motoren van de gemalen van het eiland van Dordt, is men weer begonnen deze gemalen te laten draaien.
Op 22 December zijn bij de Brandverz. Mij Holland van 1859 de Hollerith en Ponsmachines weggehaald.
Kantoorgebouwen, waarin zich deze machines bevinden, kunnen dus eveneens binnenkort een bezoek van de Duitschers verwachten. Het verdient dus aanbeveling, deze paparaten, evenals de schrijfmachines, goed te verbergen.

- MEDEDEELINGEN dd 11.1.1945
8. Dordrecht. In dne nacht van 7 op 8 Januari werd het Huis van Bewaring overvallen en de gevangenen bevrijd.

- MEDEDEELINGEN dd 15.1.1945
14. Dordrecht. 11.1.45 82 gevangenen zijn toen uit het Huis van Bewaring bevrijd.

- MEDEDEELINGEN dd 18.1.1945
10. Dordrecht. Deze stad heeft op 12 en 13.1.45 haar eerste razzia's gehad. Zij werden op groote schaal verricht en werden op dezelfde wijze uitgevoerd als de eerste razzia;s in andere groote steden. De eerste dag waren de buitenwijken aan de beurt, de tweede dag de binnenstad. Er werden weinig huiszoekingen gedaan; het grootste deel der gevangenen heeft zich vrijwillig gemeld. Men schat het totaal op 3500. Wat ongehoort veel is!
Aan het einde van deze week worden razziás verwacht in de Hoekschewaard.

- MEDEDEELINGEN dd 29.1.1945
1. Razzia's. Dordrecht. 22.1.45 Controle op Ausweise door in burger gekelede personen gedurende de razzia's.
Zwijndrecht. Bij de hier op 14.1.45 gehouden razzia's zijn circa 300 menschen het slachtoffer geworden.

- MEDEDEELINGEN dd 28.2.1945

* Den Haag
1.
2.
3.

* Dordrecht
4. Vanaf 18.2.45 is het eiland van Dordrecht spergebied. Zonder vergunning mag niemand het eiland op of af.
Op 3 Maart zullen de sluizen worden opengezet zoodat de Dordtsche Biesbosch ten Z. van de Wieldrechtsche Zeedijk onder water zal worden gezet. Het gedeelte langs de verkeersweg Dordrecht-Willemsdorp staat reeds onder water.
Langs het water staan kazematten. De noodbruggen door de brugers in de Dordtsche Biesbosch gelegd, moesten worden opgeruimd.
In de nacht van 23 op 24.2.45 was het gehele spergebied afgezet en wel twee soldaten per km.
Bij de marinetroepen van het eiland van Dordrecht hebben zich ongeregeldheden vorogedaan ook gaan er geruchten over oneenigheden tusschen de marine troepen en het landleger.

* Rotterdam
5.
6.
7.

* Leiden
8.

- 6. Dordrecht. Vanaf 18-2-1945 is het eiland van Dordrecht Sperrgebiet. Zonder vergunning mag niemand het eiland af of op. Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat op 3-3-1945 a.s. de Dordtsche Biesbosch ten Zuiden van den Wieldrechtschen Zeedijk onder water zal worden gezet, door het openzetten der sluizen. Het gedeelte langs den verkeersweg Dordrecht-Willemsdorp staat reeds onder water.
Langs het water staan kazematten. De noodbruggen, door de Duitschers in de Dordtsche Biesbosch aangelegd, moesten worden opgeruimd. In den nacht van 23 op 24-2-1945 was het geheele Sperrgebiet afgezet met twee soldaten per kilometer.
Bij de marine-troepen alhier hebben zich ongeregeldheden voorgedaan.
[bron: Persmededeelingen van "Bureau Houtman" 01-03-1945]

- MEDEDEELINGEN dd 13.4.1945
Dordrecht
11. De Duitschers zijn bezig de toegangswegen tot Dordrecht te versperren. Op 7.IV werden viaducten, waaronder dat van de nieuwe verkeersweg, opgeblazen.
12. De kade van de Zeehaven alhier is ondermijnd, terwijl men het emplacement inderhaast vernielde. De rails werden bij Sliedrecht in de rivier geworpen. Voor het vernielen der spoorlijnen gebruikt men thans een speciale mes-machine, welke in de richting Zwolle is vertrokken.

- MEDEDEELINGEN dd 3.5.1945
4. Ook Dordrecht heeft zich te buiten gegaan aan voorbarige capitulatie-vreugde. Opmerkelijk is, dat deze demonstraties juist door hen worden gegeven, die tijdens de bezetting niet de dappersten bleken.
Een kruidenier had een fraai met oranje geteekende aankondiging in de etalage, waarin een ieder uitgenoodigd werd 2 beetjes oranje-bitter te komen halen! De eigenaar van de zaak en de teekenaar van de palat werden ingerekend, terwijl de oranje-bitter in de Duitsche kelen verdween.
Op de fabriek van Jurgens te Zwijndrecht werden triobunes gebouwd en een fanfare-corps besteld, terwijl de directeur een speech zou houden om de capitulatie te vieren. Er kwam wel een fanfare-corps, wat verontwaardigd was, toen ze niet mochten spelen, maar geen capitualtie!

[bron: http://kranten.kb.nl]

 

(c) Dordrecht EvD september 2010.