EVACU…S - gevorderden panden (1945-1949)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: SAD 8A1960
Inventaris: 890 1946-1949 Gehuurde of gevorderde panden t.b.v. de huisvesting van de evacue's

- Joh. de Wittstraat 23
- Joh. de Wittstraat 43
- Singel 146
- Singel 326/330

 

- (mr. F.G. Rens, advocaat, procureur, dispacheur, Wijnstraat 81-83)
  Dordrecht, 26 Maart 1946
  Inzake W.Th. Willemsen/huurprijs
  Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht
EdelAchtbare Heeren,
Op mijn kantoor was heden de Heer W.Th. Willemsen te Dordrecht, huurder van een gedeelte van het pand aan den Singel 330 te Dordrecht, die sinds September 1945 aan het Evacuatie-Bureau te Dordrecht heeft betaald een bedrag van f 21,66 per maand voor de huur van gemeld woninggedeelte.
Het Prijzenbureau te Dordrecht heeft indertijd echter den huurprijs van het woninggedeelte vastgesteld op een bedrag van f 8 per maand, zoodat client m.i. aanspraak kan maken en ook aanspraak maakt op restitutie van het te veel betaalde.
Waar ik mag aannemen, dat U de juistheid hiervan zult beamen, zou ik het op prijs stellen van U te mogen vernemen, of U tot restitutie bereid zijt.
In afwachting van Uwe berichten, teeken ik, Met de meeste hoogachting Uw dw. (get.) F.G. Rens.

- (ingekomen te Dordrecht den 2 april 1946)
(Filmverhuurkantoor Centrafilm Dordrecht)
  Kantoren: Nieuwehaven 33
  Telefoon 365
  Postrekening 117355
  Dordrecht, 29 Maart 1946.
  Onderwerp: Huur pand Joh. de Wittstr. 43 Dordrecht
Edelachtbare Heeren,
Wij wenden ons tot U om ons beklag te doen over de gedragingen van het Gem. Evacuatie-bureau-alhier. In het kort laten wij de questie hier volgen, in het vertrouwen, dat een en ander, met Uw medewerking, thans spoeding zal worden opgelost:
Per 1 Mei 1945 werd pand Joh. de Wittstraat alhier onder pressie (anders zou het gevorderd worden, en het was voor een goed doel enz enz), tegen onzen wil, en achteraf beschouwd, onder valsche voorspiegelingen (het zou netjes bewoonbaar gemaakt worden, rondom van glas worden voorzien, en keurige bewoners moeten herbergen enz) aan de gem. Dordrecht, afd. Evacuatie, verhuurd ad. een jaar-huurprijs van f 1000, in maandelijksche termijnen bij vooruitbetaling te voldoen. Eťn jaar na de capitulatie van Duitschland zou het pand weder ontruimd zijn (dus 1 Mei 1946).
Afgezien van het feit, dat er van onderhoud, glaslevering enz geen sprake is geweest, doch dat het bewuste object integendeel een bezienswaardigheid, in de slechte zin van het woord, voor de omgeving is geworden, werd er tot heden geen huur betaald, zoodat de achterstand thans precies f 1000 bedraagt, hetgeen oorzaak is, dat de lasten, belastingen enz, welke op deze exploitatie rusten, niet betaald kunnen worden.
Wij verzoeken Ued. vriendelijk Uw medewerking te verleenen, opdat het achterstallig huurbedrag af f 1000 thans omgaand in ons bezit komt, en dat het bewuste pand per 1 Mei 1946 vrij zal worden teruggeven, zooals schriftelijk werd overeengekomen.
Inmiddels teekenen wij, in afwachting, Hoogachtend....

- (districts bureau verzorging oorlogsslachtoffers, Wijnstraat 84zw Dordrecht)
  Dordrecht, 5 April 1946
   Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Dordrecht
Bij schrijven d.d. 2 April j.l. no. 1501 van het Hoofd van de 5e Afdeling werd mij in handen gesteld het schrijven van het Filmverhuurkantoor - CENTRAFILM -, alhier, gedateerd 29 Maart j.l.
In verband met het feit, dat deze zaak niet tot de competentie van zijn Bureau behoort, maar het hier uitsluitend een gemeente-aangelegenheid betreft, welke door U met den voormaligen leider van het Evacuatie-Bureau a.d Toulonselaan, den Heer F. Harmans, dient te worden geregeld, ben ik zo vrij U genoemd schrijven wederom te doen toekomen.
In een persoonlijk onderhoud met Uwen wethouder van huisvesting is deze questie reeds ter sprake gebracht.
De Wnd. Directeur, F. Hofstede.

- (districts bureau verzorging oorlogsslachtoffers, Wijnstraat 84zw Dordrecht)
  Dordrecht, 18 April 1946.
  Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Dordrecht
Van Uw Dienst van Sociale Zaken ontving ik toegezonden een schrijven van Mr. F.G. Rens, betreffende restitutie van te veel betaalde huur voor een gedeelte van het pand Singel 330, welk pand het eigendom is van de Eerste Nederlandsche alhier.
Mr. Rens schreef mij op 26 Maart jl. ook reeds over deze kwestie. Ik heb hem echter geantwoord, dat aangezien het hier huizen betreft, die door de gemeente Dordrecht zijn gevorderd en geexploiteerd, deze aangelegenheid niet tot de competentie van mijn Bureau behoort. 
In verband heirmede ben ik zo vrij het schrijven van Mr. Rens te retourneren.
De wn. Directeur, (get.) F. Hofstede.

- (B. Kuipers, Groenmarkt 6-8)
  Dordrecht, 2 Februari 1948.
  De Heren Burgemeester en Wethouders van DORDRECHT
   Inzake: Vordering pand Singel 146.
Edelachtbare Heren,
Als Beheerder van het herenhuis Singel 146 alhier toebehorend aan de Erven van de Heer D. Kuipers, moge ik het volgende onder Uw aandacht brengen. Gemeld pand was voor- en in het begin van de bezettingsperiode door mij verhuurd voor f 55 per maand, waterleiding voor rekening huurder.
Nadat het tijdens de bezetting door verschillende Duitse instanties in gebruik was genomen, werd dit huis enkele dagen na de bevrijding door de evacuatiecomissie of een andere overheidsinstantie, buiten medeweten van- en zonder kennisgeving aan de eigenaren, ter beschikking gesteld van een viertal gezinnen, nl. 2 beneden en 2 boven.
Naar ik dezer dagen verneem, hebben deze een huurprijs betaald van aanvankelijk: 
2 x f 19,50 of f 39 per maand beneden en
2 f 21,66 of f 43,32 per maand boven, zijnde totaal derhalve f 82,32 per maand.
Later schijnt deze huurprijs verlaagd te zijn tot:
beneden 2 x f 19 of f 38 per maand, en
boven 17,50 + 16 of f 33,50 per maand maakte toen derhalve f 71,50 per maand.
Aan mij als beheerder is ten behoeve van de eigenaren gedurende al die tijd slechts betaald de oude voor-oorlogse huurprijs van f 55 per maand.
Mede omdat de zo intensieve bewoning van het huis uiteraard ook des te meer van het huis vergt, wat reeds tot uiting is gekomen in exhorbitant hoge onderhoudskosten, zou ik het op prijs stellen, indien door de partiele huurders over het tijdvak van Mei 1940 tot 1 April 1947 boven de oude huurprijs betaalde huursommen alsnog aan de eigenaren ten goede zouden komen.
Ik schreef hierover reeds aan Uwen Dienst voor Sociale Zaken, welke mij naar U verwees.
Van deze Dienst ontving ik tevens de toezegging, dat aan de huidige bovenbewoners van dit pand (geŽvacueerden) t.z.t. een geschikte woning zal worden toegewezen, opdat het perceel weer volgens zijn bestemming als herenhuis zal kunnen worden verhuurd.
Ik moge zo vrij zijn, ook op Uw medewerking ten deze, een beroep te doen.
In afwaching, Hoogachtend p. proc. B. Kuipers

- (Dienst voor Sociale Zaken der Gemeente Dordrecht)
  Onderwerp: woning
  Dordrecht, 11 Februari 1948.
Het mij toegezonden schrijven apostille No. 376 d.d. 5 Februari 1948 van Notaris B. Kuipers, betreffende de huur van pand Singel 146 alhier, werd ter behandeling doorgezonden naar de Stichting tot Beheer en Exploitaite van Woningen te Dordrecht.
De Directeur (get.) B.J. Oosterheert

- (Stichting tot Beheer en Exploitaite van Woningen)
   Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der gemeente Dordrecht
Met terugzending van een mij door de Heer Directeur van Sociale Zaken toegezonden schrijven van Notaris B. Kuipers, met het verzoek dit ter behandeling te willen overnemen heb ik de eer Uw College te berichten als volgt.
Het pand Singel 146 is een van de woningen welke met nog vier andere woningen door het voormalige evacuatiebureau in exploitatie is genomen ten einde daar evacue's onder te brengen.
Met ingang van 1 Mei 1946 werd het innen en afdragen van de huren dezer woningen in handen gegeven van de Gemeentelijke wonignstichting, nadat de afwikkeling van de exploitatie over de tijd voor deze datum in handen was gesteld van de heer Bezuiningingsinspecteur.
De mededelingen van adressant omtrent de huren zijn juist echter moet hieraan worden toegevoegd, dat de woning Singel 146 ben/achter sinds 8-6-1946, en de woning 146 ben/voor sinds 1-11-1946 onbewoond is geweest.
Na overleg met het bureau van Notaris Kuipers is met ingang van 1 April 1947 de exploitatie van het pand door genoemde Bureau weer overgenomen, onder toezegging dat de Gemeente haar hulp zal verlenen bij het doen verhuizen van de toen nog in het pand aanwezige bewoners van de verdieping.
De door de Stichting ontvangen huren over het tijdvak 1-5-1946 t/m 31-3-1947 bedroegen f 563,46.
De door de Stichting gedane uitgaven:
Afgedragen aan Bureau Kuipers f 605
Kosten waterleiding f 71,21
Rekening J.C. Vernes f 25,25 = totaal f 701,46
Hieruit blijkt een nadeel voor de Gemeente van f 138.
De uitkomst over de tidj 1945-1946 is mij niet bekend. Wel is de totale uitkomst van de door het evacuatiebureau in gebruik genomen woningen sinds Mei 1946 onvoordelig. Dit komt in hoofdzaak omdat de verschillende panden slechts ten dele zijn bezet, zodat vrij veel huurderving ontstaat.
De vraag van adressant om verrekening over het tijdvak M..(?) 1940-April 1947 berust waarschijnlijk op een vergissing, ...(?) wordt waarschijnlijk bedoeld Mei 1945.
In verband met de heirvoren gegeven uiteenzetting heb ik de eer Uw college te adviseren, niet tot verrrekning van de huren over te gaan. Wel moge ik Uw College adviseren de volle medewerking aan adressant te verlenen bij het toewijzen van de nog op de verdieping der woning wonende bewoners.
DE INSPECTEUR DER STICHTING.

- Dordrecht, 4 Maart 1948.
GEMEENTE DORDRECHT,
aan Stichting tot Beheer en Exploitatie van woningen te Dordrecht
DIENST 1946.
ONTVANGSTEN.
Huren Joh. de Wittstraat 23 f 583,43
Huren Joh. de Wittstraat 43 f 571,92
Huren Singel 146 f 462,96
Huren Singel 326/330 f 1160,50
Afrekening Evacuatiebureau via Gem.Dienst f 157,75

UITGAVEN.
Afdracht huur aan A.N.B.O. voor J. de Wittstraat 23 f 650,00
Afdracht huur aan S. Duits voor J. de Wittstraat 23 f 541,65
Kosten waterleiding f 55,66
Kosten onderhoud f 20,80
Afdracht huur aan Centra Film v. J. de Wittstr. 43 f 666,66
Kosten waterleiding f 46,74
Kosten onderhoud f 38,05
Afdracht huur aan Not. Kuipers voor Singel 146 f 440,00
Kosten waterleiding f 44,64
Kosten onderhoud f 25,25
Afdracht huur aan E.N. voor Singel 326/330 f 934,08
Kosten waterleiding f 43,59
Kosten onderhoud f 36,00
Terugbetaling te veel betaalde huur (W. Willemse) f 8
= f 3551,12
Te ontvangen van de Gem. Dordrecht f 614,56

- Dordrecht, 4 Maart 1948.
GEMEENTE DORDRECHT,
aan Stichting tot Beheer en Exploitatie van woningen te Dordrecht
DIENST 1947.
ONTVANGSTEN.
Huren Joh. de Wittstraat 23 f 353,03
Huren Joh. de Wittstraat 43 f 313,62
Huren Singel 146 f 100,50
Huren Singel 326/330 f 1146,20
= f 1913,35

UITGAVEN.
Afdracht huur aan S. Duits voor J. de Wittstraat 23 f 649,99
Kosten waterleiding f 34,38
Kosten onderhoud f 33,75
Afdracht huur aan Centra Film v. J. de Wittstr. 43 f 499,98
Kosten waterleiding f 27,82
Terugbetaling te veel betaalde huur (J. Smit) f 8,94
Kosten onderhoud f 3,60
Kosten huuropzegging per Deurwaarder f 24,75
Afdracht huur aan Not. Kuipers voor Singel 146 f 165
Kosten waterleiding f 26,57
Afdracht huur aan E.N. voor Singel 326/330 f 1401,12
Terugbetaling te veel betaalde huur (A. Kooiman) f 10,000
Kosten waterleiding f 52.52
Kosten huuropzegging per Deurwaarder f 66
= f 3004,42
Te ontvangen van de Gem. Dordrecht f 1091,07

- (gemeente-accountantsdienst)
Dordrecht, 8 April 1948.
Onder terugzending van het schrijven d.d. 2 Februari 1948 van Notaris Kuipers en de brief van 4 maart 1948 No. 5309 van de Woningstichting, heb ik de eer Uw College het volgende te berichten.
De exploitatie van de woning Singel 146 is niet zo rooskleurig geweest als Notaris Kuipers veronderstelt.
Over het tijdvak ca eind mei 1945 t/m 30 April 1946 zijn de exploitatie-uitkomsten als volgt:
Geinde huren f 850,75
Uitgaven: huur f 605
kosten f 124,67 = f 1414,21
over het tijdvak 1-5-1946 - 31-3-1947
Geinde huren f 563,46 
Uitgaven: huur f 605
kosten f 96,46 = f 1431,13
Als verhuur-object heeft de betrokken woning over het gehele tijdvak alzo een verlies opgeleverd van f 16,92. Er is, nog afgezien van het feit, dat hem de exploitatie der woningen niet regardeert, geen aanleiding aanwezig om Notaris Kuipers ten behoeve van de eigenaar van het pand enige uitkering te geven. Integendeel. De vraag van Notaris Kuipers brengt voor hem feitelijk de morele verplichting mede, dit te kort te dekken.
Beleefd wordt Uw College in overweging gegeven Notaris Kuipers in boven aangeven geest te berichten.
De Directeur van de Gemeente-Accountantsdienst.

- (GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8)
  Dprdrecht, 20 April 1948.
  Onderwerp: Exploitatie pand Singel 146.
  AAN de Heer B. Kuipers, Notaris, Groenmarkt 6-8, DORDRECHT
In verband met Uw nevenaangehaalde brioef delen wij U mede, dat ons na een ingsteld onderzoek is gebleken, dat de exploitatie van het padn Singel 146 niet zo gunstig is geweest als door U blijbaar wordt verondersteld. Twee gedeeltenv an dit pand zijn geruime tijd onbewoond geweest.
De exploitatie-uitkomsten waren als volgt:
Over het tijdvak Mei 1945 tot en met 30 April 1946:
Geinde huren f 850,75
Uitgaven: huur f 605
kosten f 124,67 = f 1414,21
Tijdvak 1 Mei 1946 - 31 Maart 1947
Geinde huren f 563,46 
Uitgaven: huur f 605
kosten f 96,46 = f 1431,13
Derhalve is een verlies geleden van f 16,92. 
Indien U van oordeel is, dat de eigenaar in het onderhavige geval behoort te delen in de exploitaite-uitkomsten van het pand, bestaat er voor U wellicht aanleiding aan de gemeente het geleden verlies van f 16,92 te vegroeden.
In dat geval zien wij Uw bericht tegemoet.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT (K.J. Poll, Bleeker).

- (notaris B. Kuipers, Groenmarkt 6-8)
  Dordrecht, 22 April 1948.
  Den Heeren Burgemeester en Wethouders van DORDRECHT
  Inzake: Exploitaite pand Singel 146.
  Edelachtbare Heeren.
Uw geŽerde van 20 dezer mocht ik in dank ontvangen. Het spijt mij te moeten vernemen, dat de exploitatie uitkomsten van het pand Singel 147 over het in Uw schrijven vermelde tijdvak een nadeelig saldo hebben opgeleverd.
Natuurlijk gaat het niet aan, de eigenaren daarin te doen dragen. Eenerzijds blijkt immers, dat de huuropbrengst niettegenstaande 2 gedeelten van het pand geruime tijd onbewoond zijn geweest, toch nog hooger was dan aan de eigenaren is afgedragen; anderzijds worden kosten in aftrek gebracht, die zonder medeweten en goedkeuring van de eigenaren zijn gemaakt en waarvoor zij dus in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld.
In meen in deze te mogen volstaan met te contateeren, dat het einig bevrediging kan wekken, wanneer- zooals in casu - de exploitatie van onroerend goed buiten medeweten van de eigenaren ter hand wordt genomen en geruimen tijd voortgezet worden door een gemeentelijke instantie, ook al is een bepaalde noodtoestand daartoe de aanleiding geweest.
Inmiddels verblijf ik, hoogachtend (get.) B. Kuipers.

- (gemeente-accountantsdienst)
  Dordrecht, 17 februari 1949.
  Aan Heren Burgemeester en Wethoduers van Dordrecht.
  Onderwerp: afrekening woningen Evacuandi.
Onder terugzending van de mij bij apostille nr. 486 om bericht en raad in handen gestelde 29 Januari 1949 gedateerde afrekening van de Woningstichting, deel ik Uw College mede, dat deze afrekening is nagegaan en accoord bevonden.
De huizen Singel 326 en 330 zijn ontruimd in het begin van de maand Januari 1949. De in deze maand nog van de bewoners ontvangen huur (f 8) en de aan de Eerste Nederlandsche Verz. Mij betaalde huur over Januari 1949 (1/2 maand ad f 38,98) zijn in de inderhavige afrekening verwerkt.
Na betaling door de Gemeente (Sociale Zaken) van een bedrag van f 139,99 aan de Woningstichting als nadelig saldo over 1948/1949 is ook het oorlogsproduct "Woning voor Evacuandi" geliquideerd.
De Directeur van de Gemeente-Accountantsdienst.

 

(c) Dordrecht EvD oktober 2010.