EVACUATIEBUREAU

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: SAD 8A1960
Inventaris: 889 Evacuatiebureau (1944-1948).

NB.
Hulpverlening aan ťvacuť's ten gevolge van de oorlog 1940 -1945, 1944-1950
887 1944-1948 Comptabiliteit.
888 1945-1950 Declaraties wegens personele- en materiŽle uitgaven.
889 1944-1948 Evacuatiebureau.
890 1946-1949 Gehuurde of gevorderde panden t.b.v. de huisvesting van de evacue's

 

- (GEMEENTE DORDRECHT)
   Dordrecht, 31 Mei 1944.
   Aan het Gewestelijk Evacuatiebureau Zuid-Holland te 's-Gravenhage, Rutger Jan Schimmelpenninklaan 3.

Tengevolge van de inundatie van Zeeuwsche eilanden zijn ingezetenen dier eilanden naar deze gemeente vervoerd. Thans worden die ingezetenen zooveel mogelijk naar andere plaatsen afgevoerd. De evacuatie bracht voor deze gemeente voor de daarvoor ingestelde bureaux belangrijke uitgaven mee, terwijl verdere kosten zijn gemaakt tijdens het vervoer naar Dordrecht.
Voorzoover dit door mij thans kan worden beoordeeld is de raming der uitgaven voor de bureaux tot 1 Juli 1944 als volgt:

Salarissen f 9,500,--
kantoorbehoeften, drukwerken, telefoon e.d. f 1700,--
huur van dienstlokaliteiten f 800,--
= totaal f 12.000,--

Evacuatiebureau:
Salarissen f 7500,--
kosten tijdens vervoer naar Dordrecht en bij inkwartiering f 4.500
reiskosten enz voor vervoer evacuťs van Dordrecht naar elders f 3.000
huur gebouwen voor tijdelijke onderbrenging van evacuťs f 1.000
kosten telefoon f 1.000
rentezegels, consumptie env erdere kleine uitgaven f 2.000
= totaal f 19.000,--

Ik heb de eer U te verzoeken de bovenstaande raming van kosten te willen goedkeuren.
    De Burgemeester van Dordrecht, J.G. van Houten.

- (GEMEENTE DORDRECHT)
   Dordrecht, 11 Juli 1944.
   Onderwerp: Uitgaven voor geŽvacueerden
    Aan (1) den heer Directeur van den dienst voor Socialae Zaken, ALHIER
           (2) den heer Evacuatie-commissaris, ALHIER
Ik verzoek U mij opgaaf te doen van de kosten, welke ten behoeve van geŽvacueerden volgens raming over het 2e halfjaar 1944 zullen moeten worden gedaan. De hier bedoelde uitgaven betreffen:
A. die van de kosten van de administratie en van de straat- en huiscontrole van de geŽvacueerden;
B. de terzake van de evacuatie (incl. de voorbereiding van noodevacuatie) gemaakte kosten van gedrukte stukken enz;
C. de kosten van huur, verlichting, verwarming en onderhoud van de localiteiten, welke uitsluitend ten behoeve van de administratie der geŽvacueerden gebruikt worden;
D. de kosten, verbonden aan de recreatiezaaltjes voor geŽvacueerden;
E. eventueele verdere uitgaven, welke met de onderbrenging, administratie, constrole, uitbetaling etc van/aan de geŽvacueerden rechtstreeks verband houden.
Tot de bovengenoemde uitgaven behooren ook de kosten van bezoldiging van gemeentelijk personeel, voor zoover dit evacuatie-werkzaamheden verricht. Het salaris of loon van hen, die ten deele door evacuatie-werk in beslag worden genomen, kan ten deele worden gedeclareerd. Tevens komen hiervoor in aanmerking salarisverhoogingen, vergoedingen voor overuren en andere toelagen, die wegens werkzaamheden ten behoeve van de evacuatie worden toegekend.
Uw kosten raming zie ik gaarne vůůr 20 dezer tegemoet, terwijl de raming voldoende dient te worden gemotiveerd en gespecificeerd.
  De BURGEMEESTER van DORDREDCHT (J.G. van Houten)
  De GEMEENTESECRETARIS (K.J. Poll).

- (Gemeentewerken Dordrecht)
  Dordrecht, 28 Augustus 1944.
  Aan den heer Burgemeester van Dordrecht
In antwoord op Uw schrijven no. 1788, d.d. 22 Augustus 1944 heb ik de eer U.E.A. te berichten, dat de huisvesting van het evacuatiebureau in de raadzaal gedurende het tijdvak Februari tot Juli 1944 de volgende kosten heeft meegebracht:
Schoonhouden raadzaal f 300
Verwarming raadzaal f 100
Verlichting raadzaal f 140
Kosten van ontruiming en inruiming f 35
Kosten van vervoer en huur stoelen en tafels f 25 = totaal f 600
    De Wnd. Directeur der Gemeentewerken.

- (bijlage bij brief van d.d. 30-8-1944)
(GEMEENTE DORDRECHT)
Toelichting bij de opgaaf der gemeente Dordrecht inzake gemeenteuitgaven voor de evacuatie.

A. Kosten van de administratie en van de straat- en huiscontrole van de geŽvacueerde.
In het laatst van Augustus 1943 werd overgegaan tot het opmaken van lijsten van de ingezetenen voor een eventueele evacuatie. Hiervoor werden enkele personen (arbeidscontractanten) in dienst genomen. Over 1943 hebben de uitgaven bedragen in totaal f 1173,84, waarvan de specificatie is als volgt:
  loonen en gratificaties f 865,81
  vereveningsheffing f 34,14
  rentezegels f 14,40
  telefoon f 46,98
  voor administratie, drukwerken enz f 212,51 = f 1173,84

Met de voorbereiding dezer evacuatiewerkzaamheden werd doorgegaan tot 22 Februari 1944. Deze voorbereidingen kwamen ten goede aan een vlotte onderbrenging van geŽvacueerden uit Zeeland. Er bestaat dan ook alle aanleiding de hierbedoelde kosten aan de gemeente te restitueeren.
Met de administratie, ondebrenging enz van de geŽvacueerden is belast de evacuatie-commissaris, de heer W. MANTINGH. De heer Mantingh is hoofdambtenaar ter gemeente-secretaris, maar verricht sinds 22 Februari 1944 als zoodanig geen werkzaamheden meer. Hij is uitsluitend belast met de functies van evacuatie-commissarisen van vorderingscomissaris. De verdeeling van zijn arbeidstijd over deze functies is ongeveer: voor de evacuatie 75% en voor de vorderingen 25%. Het salaris van dne heer mantingh bedraagt f 4.400, waarvan dus f 3300 komt ten laste van de evacuatie.
Met de uitbetaling enz aan de geŽvacueerden is belast de Dienst voor Sociale Zaken. De Directeur van dezen dienst, de heer B.J. Oosterheert, had met die uitbetaling de eerste weken belangrijke bemoeiÔngen. Hij heeft daarvoor vele uren extra dienst gedaan. Voor die extra diensten is hem een gratificatie verleend van f 200, welk bedrag ten laste van de evacuatie komt. Voor de verdere bemoeiÔngen, die zich beperken tot eenig toezicht op den gang van de werkzaamheden, wordt geen gedeelte van zijn wedde voor de evacuatie geraamd.
Tengevolge van de evacuatie van bewoners der Zeeuwsche eilanden maar deze gemeente moest personeel in dienst worden genomen en werden ambtenaren dezer gemeente met de uit de evacuatie voortvloeiende werkzaamheden belast.
De volgende personen werden tewerkgesteld:
* F. Harmans, bediende op arbeidscontract, loon f 25,73 per week + 6% tijdelijke toelage + 10% vaste toelage + 50 cent kinderbijslag per week (in dienst van 29 Febr. 1944 af) geraamd loon voor 1944 f 1430.
* A. Gruijs, bediende op arbeidscontract, loon f 25,73 per week + 6% tijdelijke toelage + 10% vaste toelage (in dienst van 17 Febr. 1944 af) geraamd loon voor 1944 f 1300.
* G. Klooster, controleur op arbeidscontract, loon f  31,73 per week + 6% tijdelijke toelage + 10% vaste toelage (geheele jaar) geraamd loon voor 1944 f 1820.
* J. Nelemans, controleur op arbeidscontract, loon f  25,73 per week + 6% tijdelijke toelage + 10% vaste toelage (in dienst van 22 Febr. 1944 af) geraamd loon voor 1944 f 1300.
* H.A. Buijtenhek, bediende voor vervoer enz loon f 25,73 + 6% tijdelijke toelage + 10% vaste toelage (in dienst van 3 Juli 1944 af) geraamd loon voor 1944 f 780.
* J. Reigersman, bediende op op arbeidscontract, loon f  19,83 per week (van 24 t/m 29 Febr. 1944) f  19,83 
* M. Montan, secretaris van het evacuatiebureau, loon f 250 per maand (van 22 Febr 1944 - 1 Juni 1944) f 8,25
* mej. R. de Leeuw van Weenen, bediende op arbeidscontract, loon naar f 825 per jaar (van 22 Februari - 8 Maart 1944) f 38,96
* A. de Haan, bediende op arbeidscontract, loon f 25,73 per week +  6% tijdelijke toelage + 10% vaste toelage (van 23 Februari-20 April 1944) f 341,47;
* C.P. van Mierlo, idem van 1 Januari - 13 Februari 1944 f 242,79;
* J.C. van Winsen, idem van, 5 Januari - 12 Februari 1944 f 323,44 en van 17 Februari - 26 Maart 1944;
* J.H. van der Enden, bediende op arbeidscontract, loon f  528 per jaar, van 1 Maart-8 Maart 1944 f 11,73;
* C. Zondervan, bediende op arbeidscontract, loon per iir 61 cent van 25 februari 1944 af, geraamd loon voor 1944 f 1280;
* G.M. Wolkenfelt, bediende op arbeidscontract, loon per uur 61 cent van 8 Maart 1944 af, geraamd loon voor 1944 f  1250;
* E.G.M. Keus, bediende op arbeidscontract, loon per uur 72 cent van 23 Februari 1944 af, geraamd loon voor 1944 f 1425;
* R. de Bruin, bediende op arbeidscontract, loon f 69,50 per maand vna 1 Maart - 1 Mei 1944, loon f 139;

Van den dienst voor Sociale Zaken zijn uitsluitend werkzaam voor de evacuatie de volgende ambtenaren:
* A. van Dijk, loon f 3098 per jaar, van 23 Februari 1944 af, geraamd loon voor 1944 f 2710
* P. Versteeg, loon f 1822 per jaar van 23 Februari 1944 af, geraamd loon voor 1944 (arbeidscontract) f 1585;
* H. de Vries, loon f 2618 per jaar van 23 Februari 1944 af, geraamd loon voor 1944 f 2366
* K.J. Blokland, loon f 2640 per jaar van 23 Februari 1944 af, geraamd loon voor 1944 f  23010
* C. Jonker, loon 2788 per jaar van 23 Februari 1944 af, geraamd loon voor 1944 f 2440;

Verder waren de volgende ambtenaren van den dienst voor Sociale Zaken van 23 Februari 1944-18 Maart 1944 belast met evacuatie-werkzaamheden, zoodat de volgende loonbedragen ten laste van de evacuatie komen
H. Roest f 121,20
J. Aarnoutse f 109,58
P. Bouman f 102,69
C.W. van Wingerden f 108.87

= totaal loon vna ambtenaren en bedienden f 24,390,56
Hierbij komt de wedde van den heer Mantingh (3/4 x 400 van 22 Februari 1944 af, voor 1944 geraamd f 28,20
de vergoeding voor extra uren aan den heer B.J. Oosterheert, directeur den dienst voor Sociale Zaken f 200
= f 27,410,56
of rond f 28,000

Vergoedingen voor overwerk.
De eerste maanden van de evacuatie moet door het personeel, om tot de uitbetalingen spoedig te kunnen overgaan, overwerk worden verricht.
In het 1e halfjaar 1944 werd voor overwerk betaald rond f 4000.
voor overwerk in het 2e halfjaar wordt geraamd f 100 = f 5000

SOCIALE LASTEN.
Wegens pensioensbijdragen is aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds verschuldigd 14 1/2 %. Op de mabtenaren wordt vertaald 4 1/2 % wegens bijdragen voor eigen pensioen en 5 1/2 % tot een maximum van f 165 per jaar voor gezinspensioen. Het bedrag van de wedden voor het pensioengerechtigden personeel, werkzaam voor de evacuatie, wordt voor 1944 geraamd op f 14.000.
Aan de gemeente zal van dit bedrag 4 1/2 % moeten worden terugbetaald. De raming voor 1944 bedraagt f 650.
Voor het personeel op arbeidsovereenkomst in dienst is verschuldigd:
rentezegels
2 % ziektewet
2 % ziekenfonds
4 1/2 % vereveningsheffing
Het totale loon is geraamd op f 13000 wegens sociale lasten is de raming voor 1944 f 1350 = totaal f 2000

De totale raming voor A is alzoo
  uitgaven lonen e.d. 1943 f 1174
  salarissen en loonen 1944 f 28000
  vergoedingen overwek f 5000
  sociale lasten f 2000
               = totaal f 36.174.

B. Kosten van de evacuatie wegens gedrukte stukken enz.
De kosten voor drukwerken enz zijn moeilijk te ramen. In het eerste halfjaar kwamen veel spoedorders voor.
Over het 1e halfjaar werd uitbetaald rond f 2000. Voor 1944 is de raming f 3.500.
De kosten van de telefoon van het evacuatiebureau (hoofd de heer Mantingh) zijn belangrijk. Over het 1e halfjaar werd uitbetaald f 1417,62. Voor 1944 is de raming f 2500.
= totale raming f 6.000,--

C. Kosten van huur, verlichting, verwarming en de onderhoud van de lokaliteiten, welke uitsluitend ten behoeve van de administratie van de geŽvacueerden gebruikt worden.
Voor de geŽvacueerden waren en zijn in gebruik de volgende lokalen:
1. de Raadzaal dezer gemeente (tot 1 Juli 1944);
2. twee lokalen van het pand Groenmarkt 17 en de zolderverdieping;
3. het gebouw Breestraat 24 (voormalig Patrimonium) van 4 Maart-31 Juni 1944 voor bergplaars van ledikanten en beddegoed;
4. een gedeelte van het gebouw van Vroom en Deesmann voor uitbetalingen;
5. een administratielokaal in het gebouw Beverwijckplein;

RAADZAAL.
De raadzaal was tot 1 Juli 1944 uitsluitend in gebruik voor evacuatiewerkzaamheden. Dit was zeer hinderlijk voor den dienst op het Raadhuis, aangezien de Raadzaal o.m. wordt gebruikt voor het voltrekken van huwelijken. Over het tijdvak van 22 Februari-1 Juli 1944 wordt voor dat gebruik in rekening gebracht de kosten voor ontuiming en weder inrichten van de zaal en de geraamde uitgaven voor vuur, licht en schoonhouden. De kosten, die daarvoor worden aangenomen, zijn opgenomen in de totale kosten voor vuur, licht, schoonhouden enz van het Raadhuis.
De kosten worden door den dienst van Gemeentewerken over den tijd van 22 Februari-1 Juli 1944 gesteld op f 600 t.w.:
kosten schoonhouden f 300
kosten verwarming f 100
kosten verlichting f 140
ontruiming en weder inrichten der zaal f 35
huur en transport van stoelen en tafels f 25
= totaal f 600

Lokalen Pand Groenmarkt 17
Van het pand Groenmarkt 17 zijn twee benedenlokalen in gebruik voor werkzaamheden ten behoeve van de evacuatie, terwijl op de zolders zijn geborgen de ledikanten en het beddegoed voor de geŽvacueerden.
Zooals reeds opgemerkt moest de Raadzaal weer ter beschikking van de gemeente komen. Voor enkele crisisinstellingen moest onderdak worden gezocht. De Burgemeester vond het pand Groenmarkt 17, gebruikt voor meubelberging, een geschikt gebouw. Dit gebouw werd gehuurd, voor het opbergen der meubelen werd gehuurd het voormalig gebouw van Patrimonium enz, De kosten van het gebouw zijn hoog en bedragen:
  huur pand Groenmarkt 17 f 1040
  huur gebouw Patrimonium f 2340
  af : voor meubelberging f 400
  de gemeente heeft te vergoeden f 1940 = f 2980
  of voor het we halfjaar 1944 = f 1490.

voor het gebouw werd een portier aangesteld tegen f 129,40 per maand, loon over het 2e halfjaar 1944 f 776
voor rentezegels en sociale lasten f 80
kosten erhuizing meubelberging f 1400
kosten toezicht bij verhuring f 100
kosten voor schoonhouden f 2000
kosten voor verlichting f 600
kosten voor verwarming f 800
algemeen onderhoud voor rekening van de huurder f 300
   = totaal voor het geheele gebouw f 7,546,--

De verdeeling van deze kosten dienst als volgt plaats te hebben:
opppervlakte:
lokalen evacuatiebureau 220 m2
zolderverdieping (te rekenen op) 80 m2
lokaal vorderingsbureau 90 m2
lokalen politie 220 m2
lokaal crisis-controle dienst 90 m2 = totale oppervlakte 700 m2

Van de totalte algemeene uitgaven komt 300/700 gedeelte ten laste van de evacuatie zijnde 3/7 x f 7546 = f 3234
de kosten voor eerste inrichting, vloerbedekking enz. zullen bedragen f 766
zoodat dit onderdeel in totaal is geraamd voor 1944 op f 4.000,--

Pand Lange Breestraat 24.
Dit pand is van 4 Maart tot 30 Juni 1944 gebruikt voor opslagbergplaats van ledikanten en beddegoed voor geevacueerden. De huur bedroeg f 760,50

Lokalen pand Vroom en Dreesmann.
Enkele lokalen van het gebouw Vroom en Dreesmann zijn de eerste weken gebruikt voor uitbetalingen aan geevacueerden. Over het tijdvak 21 Februari-20 Mei 1944 (13 weken) werd daarvoor aan huurbetaald, 13 x f 40 = f 520

Administratielokaal in het gemeentegenbouw Beverwijckplein.
Voor de administratie der uitgaven wordt thans een lokaal gebruikt van het gemeentegenbouw Beverwijckplein. Voor dit lokaal heeft de gemeente geen huur te betalen. Het lokaal moet echter worden verlicht, verwarmd en schoongehouden.
Het juiste bedrag van de uitgaven kan niet owrdne bepaald, aangezien die kosten zijn opgenomen in de totale kosten van den dienst voor Sociale Zaken. Het wordt billijk geacht, dat de uitgaven aan de gemeente worden gerestitueerd. per jaar worden de kosten gesteld op f 500.
Voor 1944 wordt wegens kosten van 1 Juni af geraamd een bedrag van f 292

De totale raming voor onderdeel C is alzoo:
kosten gebruik Raadzaal f 600
kosten gebruik lokalen pand Groenmarkt 17 f 4.000
huur gebouw Lange Breestraat 24 f 760,50
ksoten lokalen gebouw Vroom en Dreesmann f 520
ksoten administratiegebouw in het gemeentegebouw Beverwijckplein f 292
TOTAAl f 6,172,50
of rond f 6,200

D. Kosten recreatiezaaltjes.
Deze kosten zijn niet gemaakt.

F. Verdere uitgaven in verband met de ondebrenging, administratie, controle, uitbetaling etc van/aan de geŽvacueerden rechtstreeks verleend.
Ten aanzien van deze uitgaven het volgende:
1. In het bedrag van de onderbrenging en registratie van de geŽvacueerden zijn verschillende personen aangewezen om tijdens het vervoer naar Dordrecht verschillende gegevens te verzamelen. Verder waren aanwezig colonnes van het Roode Kruis. In Dordrecht moesten meerdere geŽvacueerden per auto worden vervoerd. Ook waren er lokalen ingericht voor de eerst ontvangst van geŽvacueerden. De totale kosten hebben bedragen rond f 4.000
2. Van de geŽvacueerden zijn een groot aantal naar elders vervoerd. Voor auto's, treinkosten enz werd reeds ongeveer f 2500 betaald. Voor de verdere uitgaven wegens reis- en vervoerskosten - hoewel moeilijk te ramen - wordt een bedrag van f 2.500 ingezet, zoodat de totale raming voor 1944 is f 5.000
Aan de ambtenaren van het evacuatiebureau wordt koffie en thee verstrekt. Met andere consumptieuitgaven wordt voor 1944 geraamd f 300
Voor diverse kleine uitgaven wordt een bedrag geraamd van f 700
totale raming = f  10.000,00

- (GEMEENTE DORDRECHT)
  Dordrecht, 29 Maart 1945.
  Onderwerp: Personeelsuitgaven Evacuatiebureau.
  Gewestelijk Evacuatie-Buerau ZUID-HOLLAND, Rutger Jan Schimmeplpennincklaan 3, 's-GRAVENHAGE
Het Bureau Afvoer Burgerbevolking te 's-Gravenhage verzoekt in bovenvermeld schrijven aan Heeren Burgemester een opgave van het aantal geŽvacueerden en/of vluchtelingen per 1 Januari 1944, 1 Juli 1944 en 1 Januari 1945, alsmede het aantal gesteunden per 1 Januari 1945.
Onderstaand doe ik U deze gegevens toekomen, met verzoek deze het B.A.B. te willen doorzenden.
Totaal aantal geŽvacueerden en/of vluchtelingen per 1 Januari 1944 213 pers.
Totaal aantal geŽvacueerden en/of vluchtelingen per 1 Juli 1944 1846 pers.
Totaal aantal geŽvacueerden en/of vluchtelingen per 1 Januari 1945 1964 pers.

De Dienst voor Sociale Zaken alhier, zal U het aantal gesteunde geŽvacueerden en/of vluchtelingen per 1 Januari 1945 mededeelen. In aan begeleidend schrijven heb ik een andere toelichting op een en ander gegeven.
  De Wnd. Evacuatie-Commissaris te Dordrecht (F. Harmans).

- Onderwerp: Personeelsuitgaven Evacuatiedienst.
  Dordrecht, 9 April 1945 no. 427 afd. F en A.Z. bijl. 1
  Aan den heer Chef van de Afdeling Financien der Gemeente-Secretaris Raadhuis, Dordrecht
Naar aanleiding van het mij ter informatie toegezonden schrijven van het Bureau Afvoer Bevolking d.d. 22 Februari 1945 afd. Fin. en Pers. Hb. II No. 106044, heb ik de eer U  het volgende te berichten.
Het aantal geŽvacueeerden en/of vluchtelingen per 1 Jan. 1944, 1 Juli 1944 en 1 Jan. 1945 is slechts vast te stellen door de Afdeling Bevolking der Gemeente-Secretarie, aangezien zich slechts die evacuť's en/of vluchtelingen bij mijn dienst melden, die vergoedingen wensen.
Het aantal evacuť's, die vergoeding via mijn dienst ontvangen was per 1 Januari 1945, 409, t.w.:
360 ingeschreven gezinshoofden, totaal 870 gezinsleden
49 gezinnen met eigen huishouding, 151 gezinsleden
   = 409 gezinnen, 1021 gezinsleden
Wat de gegevens betreft van het personeel van de gemeentelijke Evacuatiedienst, moge ik U verwijzen naar bijgaande staat, waarbij ik opmerk, dat op deze staat uiteraard alleen zijn vermeld, die personen, die bij mijn dienst voor de Evacuatie werkzaam zijn.
Van 1 Februari 1944 tot en met 31 December 1944 werd aan evacuatie-vergoedingen uitbetaald een bedrag van f 538,001,49, terwijl over het tijdvak van 1 Januari 1945 tot en met 1 Maart 1945 werd uitgegeven voor het zelfde doel een bedrag van f 85.706,09, zodat in totaal werd uitgekeerd een bedrag van f 623.707,58.
    De Directeur (B.J. Oosterheert).

- (GEMEENTE DORDRECHT)
   Aan den Heer President-Directeur van het Bureau Afvoer Burgerbevolking te 's-Gravenhgae
   Dordrecht, 1 April 1945.
Naar aanleiding van Uw nevenvermeld schrijven heb ik de eer U het volgende te berichten:
aantal geŽvacueeerden en/of vluchtelingen
totaal op 1 Januari 1944 213
totaal op 1 Juli 1944 1846
totaal op 1 Januari 1945 1964

aantal gesteunden op 1 Januari 1945: 1021, waarvan 870 ingekwartierden en 151 met eigen huishouding.
De splitsing is verder als volgt:
  360 gezinshoofden in totaal 870 ingekwartierde gezinsleden
  49 gezinnen met eigen huishouding 151 gezinsleden
  = totaal 1021 gezinsleden

Het is niet mogelijk het juiste aantal eŽvacueeerden en/of vluchtelingen op te geven, omdat herhaaldelijk blijkt, dat geŽvacueerden en/of vluchtelingen in deze gemeente aanwezig zijn, die zich nog niet bij het evacuatiebureau hebben laten registreeren.
Een opgaaf van het personeel van den evacuatiedienst gaat in tweevoud hierbij.
  De Burgemeester van Dordrecht (J.G. van Houten)
  De Gemeentesecretaris (K.J. Poll)
.
+
OPGAVE PERSONEEL EVACUATIEDIENST DER GEMEENTE DORDRECHT.
* W. Mantingh, 61 jaar, gehuwd, evacuatie-commissaris (vorige functie: hoofdambtenaar ter gemeentesecretarie)
* F. Harmans, 33 jaar, gehuwd, waarnemend evacuatie-commissaris (vorige functie: kantoorbediende (bedrijfsleider, 4 j HBS, 3 j handelsavondschool)
* J. Nelemans, 42 jaar, gehuwd, chef buitendienst (vorige functie: ambtenaar distributiedienst)
* A. Gruijs, 39 jaar, gehuwd, beambte buitendienst (vorige functie: bedrijfsleider, 3 j. MULO)
* G. Klooster, 32 jaar, gehuwd, beambte buitendienst (vorige functie: kantoorbediende)
* K.Ch. de Visser, 33 jaar, gehuwd, beambte buitendienst (vorige functie: kantoormachine-mechaniker, handelsavondschool)
* mevr. H.M. Heuvel-Schotel, 24 jaar, gehuwd, administratief beambte (vorige functie: beambte Bevolkingsbureau, 4 j MULO, 1 j Pontschool)
* mej. J.E. Jansen, 22 jaar, ongehuwd, gehuwd, administratief beambte (vorige functie: telefoniste, 1 j. MULO)
* B.J. Mantingh, 24 jaar, ongehuwd, gehuwd, administratief beambte met toelage (vorige functie: boomkweker, tuinbouwschool)
* H.A. Buijtenhek, 42 jaar, gehuwd, beambte buitendienst (vorige functie: expediteur)
* K.J. Blokland, 47 jaar, gehuwd, hoofdcontroleur evacuatie (vorige functie: ambtenaar Gem. dienst voor Sociale Zaken)
* C. Jonker, 45 jaar, gehuwd, huisbezoeker evacuatie (vorige functie: ambtenaar Gem. dienst voor Sociale Zaken)
* A. van Dijk, 40 jaar, gehuwd, chef afd. evacuatieondersteuningen (vorige functie: ambtenaar Gem. dienst voor Sociale Zaken)
* P. Versteeg, 32 jaar, gehuwd, ass. afd. evacuatieondersteuningen (vorige functie: ambtenaar Gem. dienst voor Sociale Zaken)
* E. Keuss, 40 jaar, ongehuwd, kassier-administrateur (vorige functie: verkooper)
* G. Wolkenfelt, 30 jaar, ongehuwd, kassier-administrateur (vorige functie: etaleur), f 1617
* A. Brand, 43 jaar, gehuwd, verificateur (vorige functie: hoofd eene school Zierikzee), - (Ontvangt geen salaris wegens werkzaamheden bij den evacuatiedienst aangezien het salaris als hoofd doorgaat)
* P.A. Klesman, 58 jaar, gehuwd, administrateur (vorige functie: kantoorbediende), f 1590
* A.J. Dek, 21 jaar, ongehuwd, administrateur (vorige functie: zonder), 1397
* Harms, 36 jaar, gehuwd, administrateur (vorige functie: kantoorbediende), f 1590
* C. Zondervan, 22 jaar, ongehuwd, administrateur (vorige functie: kantoorbediende), f 1617
* W. de Heer, 15 jaar, ongehuwd, jongste bediende (2e kl. M.U.L.O) f 330
  DORDRECHT, 11 April 1945.
  De Burgemeester van Dordrecht
.

- (Gemeente Dordrecht)
  Dordrecht, 17 April 1945.
Ik deel U mede dat het Evacuatie-Bureau met ingang van heden is verplaatst van Bleekersdijk 21 naar Toulonschelaan 7, alhier.
De wnd. evacuatie-commissaris te Dordrecht (getr.) F. Harmans.

- [1]
(Centraal Bureau Verzorging Oologsslachtoffers, afd. Financien, Hb II)
  Onderwerp: Administratiekosten der gemeenten
  's-Gravenhage, 10 Augsutus 1945.
Aan Heeren Directeuren v.d. Provinciale en Districtsbureaux Verzorging Oorlogsslachtoffers, Heeren Geduputeerde Staten der Provincien, heeren Burgemeesters en Wethouders der Gemeenten.
In verband met de omstandigheid, dat gedurende geruimen tijd het contact met verschillende deelen van het land verbroken is geweest of slechts zeer gebrekkig kon worden onderhouden, was het noodzakelijk, dat voor tal van voorzieningen, welke tot dusverre landelijk waren geregeld, tijdelijk een gewestelijke of plaatselijke regeling werd getroffen.
Nu de belemmeringen goeddeels zijn opgeheven, is het wenschelijk zoo spoedig mogelijk weder tot een normale gang van zaken terug te keeren; uiteraard met dien verstande, dat bij het afbakenen van het terrein der bemoeiingen wordt rekening gehouden met de inmiddels tot stand gekomen organisatorische wijzigingen.
Tot de vraagstukken, waaromtrent zoodanige afbakening nader dienst plaats te hebben, behoort dat van de regeling der Rijksvergoeding aan de gemeenten voor door deze gemaakte en te maken kosten ten behoeve van de uitvoering van evacuatiemaatregelen en van de maatregelen in zake den terugkeer van geŽvacueerden en daarmede gelijkgestelden en in zake de verdere verzorging van oorlogsslachtoffers.
De administratieve bemoeiingen, welke de gemeente in de toekomst met deze materie zullen hebben, zullen in het algemeen belangrijk minder omvangrijk zijn dan haar bemoeiingen met de destijds getroffen evacuatievoorzieningen, zoodat in het algemeen ook een belangrijke inkrimping van het toen in het leven geroepen ambtelijk apparaat mogelijk zal zijn.
[2]
Overeenkomstig het ter zake steeds ingenomen standpunt zillen in beginsel voor vergoeding ten laste van 's Rijks kas in aanmerking kunnen komen de volledige bedragen van de door de gemeenten noodzakelijk te maken extra kosten.
Voor wat betreft de personeelsuitgaven, zal vergoeding slechts worden toegekend voor zoover ten aanzien van de personneelsbezetting en -bezoldiging de vereischte goedkeuring is verleend. Ter verkrijging van deze goedkeuring dient het gemeentebestuur elk kwartaal een deugdelijk gemotiveerd voorstel, in drievoud, in bij het D.B.V.O., waaronder de gemeente ressorteert. Deze inzending geschiedt uiterlijk een maand vůůr den aanvang van elk kwartaal, dus uiterlijk op:
1 September, voor de maanden October t/m December;
1 December, voor de maanden Januari t/m Maart;
1 Maart, voor de maanden April t/m Juni;
1 Juni, voor de maanden Juli t/m September;
Het D.B.V.O. zendt twee exemplaren van het voorstel van het gemeentebestuur - vergezeld van zijn eventueele opmerkingen en van zijn advies - binnen veertien dagen, door tusschenkomst van het P.B.V.O., in aan het C.B.V.O., dat zoo spoeding mogelijk van de beslissing mededeeling doet aan het gemeentebestuur en in afschrift aan het P.B.V.O. en D.B.V.O.
De aandacht wordt er speciaal op gevestigd, dat, voor zoover de te verrichten werkzaamheden kunnen geschieden door het voor de normale gemeentelijke administratie benoodigde personeel en dus geen extra kosten voor de gemeente ontstaan, geen aanspraak op vergoeding bestaat. Moet, ter vervanging van met de bedoelde werkzaamheden belaste, in vasten dienst zijnde, ambtenaren, tijdelijk personeel voor de waarneming van de normale taak van de ambtenaren worden in dienst genomen of gehouden, dan komst slechts de bezoldiging van dit tijdelijk personeel voor vergoeding in aanmerking.
Omtrent een en ander dient het voorstel van het gemeentebestuur nauwkeurige gegevens te bevatten.
Uitgaven wegens belooning voor overwerk van ambtenaren en wegens gratificaties aan ambtenaren kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen voor vergoeding in aanmerking worden gebracht; de desbetreffende moeten bij afzonderlijk
[3]
voorstel aanhangig worden gemaakt in de maand na afloop van het kwartaal, waarop de uitgaven betrekking hebben en overigens met inachtneming van het hiervoren gestelde.
Binnen twee maanden na afloop van elk kwartaa; zendt het gemeentebestuur een declaratie in tweevoud voor de werkelijkgedane personeelsuitgaven - tot een maximum van het totaal der voor dat kwartaal geoedgekeurde bedragen - aan het C.B.V.O. in. Deze declaratie wordt voorzien van de aanduiding Personeelsuitgaven ..e kwartaal 194.. en gaat vergezeld van de orgineele betalingsbewijzen, alsmede van een opgaaf in duplo, vermeldende:
- naam, voornamen en functie van de betrokken ambtenaren
- voor ieder het bedrag het bedrag der voor vergoeding in aanmerking komende belooning.
- datum en nummer van de beslissing,waarmede de vereischte goedkeuring werd verleend.
De op desbetreffende salarissen en loonen vallende sociale lasten kunnen worden opgenomen in de declaratie over het kwartaal waarin de betaling van deze lasten heeft plaats gehad; de bedragen hiervan moeten dan in de vorenbedoelde opgaaf worden vermeld.
Voor de door de gemeente betaalde kosten van schrijf- en bureaubehoeften, drukwerken en dergelijke kleine uitgaven kan na afloop van elk kwartaal een declaratie in tweevoud bij het C.B.V.O. worden ingediend. Deze declaratie moet zijn voorzien van de aanduiding Materieele uitgaven ..e kwartaal 194.. en dienst vergezeld te gaan van alle desbetreffende nota's en betalingsbewijzen.
Voor het doen van uitgaven voor aanschaffing van bijzondere bureaubenoodigheden (aanschaffing van schrijfmachines e.d.) en voor het treffen van bijzondere voorzieningen (b.v. huur, enz van gebouwen en localiteiten; indien de administratie niet ter gemeentesecretarie kan geschieden) moet vooraf goedkeuring worden gevraagd op de wijze, heirvoren met betrekking tot de personeelsuitgaven aangegeven, waarbij echter uiteraard de daar gestelde termijnen niet gelden.
De hierbedoelde bijzondere uitgaven kunnen na afloop van alk kwartaal worden gedeclareerd met een in tweevoud aan het C.B.V.O. in te zenden declaratie, voorzien van de aanduiding
[4]
Bijzondere materieele uitgaven ..e kwartaal 1940.. en vermeldende datum en nummer van de beslissing, waarmede de vereischte goedkeuring werd verleend, en voorts vergezeld van de noodige bewijsstukken overeenkomstig het ter zake hiervoren medegedeelde met betrekking tot de declaraties voor de normale materieele uitgaven.
Betreffende de personeelsuitgaven over het tijdvak tot en met 30 September 1945, alsmede betreffende de overige uitgaven, bij ontvangst van dit rondschrijven reeds vershculdigd, kunnen - zonder voorafgaande goedkeuringsaanvrage - vůůr 1 November a.s. declaraties bij het C.B.V.O. worden ingediend, afzonderlijk voor de personeelsuitgaven en voor de overige uitgaven; de declaraties voor deze laatste uitgaven behoeven dus niet gesplitst te worden ingediend voor normale en bijzondere uitgaven.
Voor het overige zijn ten aanzien van deze declaraties de hiervoren gegeven aanwijzingen van toepassing, met dien verstande, dat, behalve de reeds hiervoren genoemde bescheiden, bij deze declaraties dient te worden overgelegd een specificatiestaat in tweevoud, vermeldende ten aanzien van elke uitgaaf:
- een beknopte omschrijving van het geleverde of gepraesteerde
- naam van dne crediteur
- bedrag der betaling
- mededeeling of al dan niet reeds machtiging werd verleend en , zoo ja, door welke instantie (met aanhaling van datum en nummer van de desbetreffende beslissing)
- een deugdelijke motiveering, voor zover niet reeds uit de omschrijving van de uitgaaf de noodzakelijkheid daarvan volledig blijkt, of de uitgaaf door een reeds verleende goedkeuring bereids is gedekt.
In de in de vorige alinea bedoelde declaraties behooren geen uitgaven te worden opgenomen, waarvoor reeds eerder een declaratie bij het B.A.B., het Gewestelijk Evacuatiebureau, het P.B.V.O. of het D.B.V.O. werd gediend, ognmeacht of al dan niet reeds betaling van die declaratie plaats had.
Vůůr 1 September a.s. zenden B. en W. aan het D.B.V.O. een lijst in drievoud, vermeldende de totaalbedragen der reeds eerder ingediende, doch nog niet betaalde of verrekende, declaraties, met opgaaf van de instantie, bij welke de indiening geschiedde. Het D.B.V.O. zendt na onderzoek twee exemplaren
[5]
van deze lijst - na bijvoeging van de nog onder zijn berusting zijnde, niet afgedaan, declaraties - met mededeeling van zijn advies ter zake, aan het P.B.V.O., dat vervolgens ťťn exemplaar van die lijst, met de onder zijn berusting zijnde, neit afgedane, declaraties en zijn advies ter zake, alsmede de van het D.B.V.O. ontvangen bescheiden, aan het C.B.V.O. inzendt.
Het P.B.V.O. zendt vůůr 1 September a.s. aan het C.B.V.O. een opgaaf in van de door het P.B.V.O. en eventuteel door de D.B.V.O.'s in zijn ressort of door het voormalige Gewestelijke Evacuatuebureau rechtstreeks aan de gemeenten betaalde declaraties, met vermelding van:
- omschrijving der uitgaven
- bedrag der betaling
- datum van betaling, instantie, welke de betaling verrichtte, belanghebbende gemeente
Alle tot dusverre ten aanzien van de personeelsuitgaven verleende - en anders dan overeenkomstig dit rondschrijven nog te verleenen - machtigingen vervallen met ingang van 1 October 1945.
Ten aanzien van de hiervoren gedane mededeeling, dat bij de door de gemeente in te zenden declaraties desbetreffende origineele bewijsstukken (nota's, betalingsbewijzen) dienen te worden overgelegd, vestig ik er Uwe aandacht op, dat van deze, in overleg met de Algemeene Rekenkamer vastgestelde, aanwijzing niet mag worden afgeweken. Ten behoeve van de verantwoording in de gemeenterekening zal derhalve vůůr de verzending van de declaraties voor het vervaardigen van afschriften van die bewijsstukken moeten worden zorgdragen.
De wnd. directeur, Mr. J.H.J. SCHOUTEN.

- (Gemeente Dordrecht)
  Dordrecht, 4 Sept. 1945.
  Aan den Heer Burgemeester van DORDRECHT
  Onderwerp: Overgang personeel Evacuatie-Bureau naar D.B.V.O.
In antwoord op Uw bovenvermelde kantbrief deel ik U mede, dat het geheele personeel van het Evacuatie-Bureau, uitgezonderd de Heer G. Klooster, gedurende de maand September 1945 zullen werkzaam zijn bij het D.B.V.O. Eind September 1945 zal alsnog worden beslist wie door het D.B.V.O. zal worden overgenomen.
Het personeel van het Evacuatie-Bureau omvat de heeren:
1. F. Harmans
2. A. Gruijs
3. B.J. Mantingh
4. K.Ch. de Visser
5. mej. J.E. Jansen
6 de Heer H.A. Buijtenhek
De Heer J. Nelemans is met ingang van 1 September 1945 in dienst getreden bij het Gemeentelijk Bureau Distributie van woningen, terwijl de Heer G. Klooster een btrekking heeft aanvaard als bewaker in de Benthienkazerne.
De wn.d evacuatie-commissaris te Dordrecht (get.) F. Harmans.

- (Gemeente Dordrecht)
  Dordrecht, 6 October 1945.
Aan den Heer F. Harmans, A. Gruijs, B.J. Mantingh, KCh. de Visser, H.A. Buijtenhek, J. Nelemans, mej. J.E. Jansen, allen te Dordrecht
Voor de goede orde deelen wij U mede, dat door de opheffing van het evacuatiebureau en het overgaan van de werkzaamheden van dat bureau naar het Districts-bureau verzorging oorlogsslachtoffers Uwe tewerkstelling bij de gemeente op arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn beŽindigd op 1 September 1945.
Burgemeester en Wethoduers van Dordrecht. (Kunnen, Bleeker)

- (Dienst Sociale Zaken der Gemeente Dordrecht)
Dordrecht, 20 October 1945
In antwoord op Uw apostille d.d. 16 October 1945 om bericht en raad gezonden schrijven betreffende de decalratie van salarissen van ambtenaren van mijn dienst voor verrichte werkzaamheden ten behoeve van de evacuatie, deel ik U het volgende mede.
De ambtenaren K.J. Blokland en C. Jonker verrichtten werkzaamheden voor de evacuatie tot 1 October, A. van Dijk tot 1 Juli en de Heer P. Versteeg tot 1 November, met ingang van die datum heeft hij ontslag aangevraagd bij mij dienst, omdat hij alsdan tewerk gesteld zal worden bij het Bureau tot Verzorging van oorlogsslachtoffers te Dordrecht.
De wnd. Directeur.

- (GEMEENTE DORDRECHT)
  Dordrecht, 25 September 1947.
  Aan de heer Burgemeester van Zonnemaire
In antwoord op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat de heer C.M.A. de Vries, met ingang van 17 April 1944, omdat zijn alhier wonende vader daarvoor moeite had gedaan, op het Evacuatiebureau alhier werd te werk gesteld, omdat hij daar goede diensten kon verrichten en daardoor tevens werd gevrijwaard voor uitzending naar Duitsland.
Hij bleef hier slechts werkzaam tot 6 Mei 1944, op welke datum hij een functie bij het Bureau Afvoer Burgerbevolking in den Haag aanvaardde. Toen hij daar circa 4 maanden had gewerkt, liet hij in verband met de spoorwegstaking deze betrekking en vestigde hij zich weder bij zijn vader, hier te Dordrecht.
Ik vertrouw, U hiermede voldoende te hebben ingelicht.
De BURGEMEESTER van Dordrecht. (Bleeker)

- (GEMEENTE DORDRECHT)
  Dordrecht, 24 Juli 1948.
  Aan de heer directeur van de dienst voor sociale zaken, DORDRECHT
Met toezending, ter kennisneming, van bijgaande nota delen wij U mede, dat het ons gewenst voorkomt, dat de in het pand Groenmarkt 17 opgeslagen goederen (ledikanten met toebehoren) zoo spoedig mogelijk uit dat pand worden verwijderd.
Wij verzoeken U, na overleg met de chef van afdeling V te hebben gepleegd, ons te berichten waar deze goederen thans zouden kunnen worden opgeslagen en welke bestemming aan die goederen zou kunnen worden gegeven.
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Dordrecht. (v.d. Wal, Bleeker)

- (GEMEENTE DORDRECHT)
NOTA.
Verschillende inwoners, die in het jaar 1943 bedden en/of ledikanten met toebehoren ten behoeve van de uit Zeeland geŽvacueerde personen in bruikleen aan het Evacuatiebureau, alhier, hebben afgestaan, wenden zich thans tot de gemeente om teruggave van deze eigendommen.
Het evacuatiebureau was in het jaar 1944 ondergebracht in een gedeelte van het pand Groenmarkt 17 en de bedden en/of ledikanten enz, die niet door de evacuť's werden gebruikt waren op de zolder ogpeslagen.
Na de bevrijding is het evacuatiebureau der gemeente geheel door het Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers in de Wijnstraat 94 alhier, overgenomen terwijl ook de personen, die op het evacuatiebureau werkzaam waren aan het Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers werden verbonden.
Thans is, na ingesteld onderzoek gebleken, dat op de bovengenoemde zolder nog 13 ledikanten van inwoners; 4 duitse ledikanten; 1 ijzeren krib uit de Pontonnierskazerne; 1 wit ijzeren ledikant van een of ander ziekenhuis, alhier, opgeslagen staan.
Aan het Districts Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers is op 24 Februari 1948 door de Burgemeester van het bovenstaande mededeling gedaan, opdat de betrokkenen door het Districts Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers weer in het bezit van hun eigendommen zouden kunnen worden gesteld (Zie brief)
De Directeur van het D.B.V.O. deelt in zijn bijgaand schrijven van 22 April 1948 mede, dat deze aangelegenheid in eerste instantie door het gemeentebestuur van Dordrecht beheert te worden afgewikkeld.
Indien het gemeentebestuur de bovengenoemde bedden en/of ledikanten aan de eigenaren teruggeeft, doet zich de mogelijkheid voor dat enkele inwoners, die hun eigendom niet terugkrijgen, (daar dit door onbekende oorzaak is verdwenen) de gemeente verzoeken om schadeloosstelling. Daarmede zou wel eens een groot bedrag kunnen zijn gemoeid.
De mogelijkheid bestaat ook, dat geen enkele inwoners een schadeloosstelling vraagt.
De Heer Boonstra, die sedert de bevrijding weder huurder is van het pand Groenmarkt 17, heeft - als bijgaand schrijven - een nota ingediend ten bedrage van f 469,00 wegens het gebruik van de zolder.
Burgemeester en Wethouders dienen nu te beslissen wat met deze bedden enz zal moeten worden gedaan en of tot betaling van de nota van Boonstra zal worden overgegaan.
Het lijkt mij het beste de betrokkenen op te roepen teneinde hun eigendom in ontvangst te nemen en af te wachten of er verzoeken tot schadeloosstelling worden ingediend.
Komen er verzoeken om schadeloosstelling dan kan contact opgenomen wordne met het D.B.C.O. om de schadevergoeding voor de ontbrekende artikelen te regelen, zomede omtrent de betaling van de nota van Boonstra.
Dordrecht, 14 Juli 1948 (get.) G. Luijten.

- SPECIFICATIE
van de post salarissen van het personeel van het Bureau Evacuatievergoedingen over het 1e halfjaar 1944 (23 febr - 30 Juni 1944)
A. van Dijk f 1161,18
P. Versteeg f 683,25
H. de Vries f 1056,75
C. Zondervan f 544,50
E.G.M. Keuss, f 643,50
G.M. Wolkenfelt f 544,50
K.J. Blokland f 990
C. Jonker f 1045,50
H. Roest f 121,20
J. Aarnoutse f 109,58
P. Bouman f 102,69
C.W. van Wingerden f 108,87
R.d e Bruin f 139
totaal = f 72,50,52

- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Gemeente: Almelo Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11 Datum: 08-02-1917
Bruidegom Wijtze Mantingh
Leeftijd: 33 Geboorteplaats: Dockum
Bruid Hendrika Margaretha ter Braake
Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Almelo, Stad
Vader bruidegom Wijtze Mantingh
Moeder bruidegom Aafke van Straten
Vader bruid Benjamin ter Braake
Moeder bruid Wietske Sieberlina Jonker
Nadere informatie beroep Bg.: commies; beroep vader Bd.: tabaksfabrikant

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Hendrika Margaretha ter Braake
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Mantingh, Wijtze

 

 

(c) Dordrecht EvD oktober 2010.