DORDRECHT - Bureau van roerende goederen van vijanden en landverraders (1945)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief : 8A-1960
Inventarisunummer: 2008 (Besluit Herstel Rechtsverkeer en Besluit Vijandelijk Vermogen. Bureau van roerende goederen van vijanden en landverraders. NB: Deze besluiten alsmede bovengenoemd bureau heeft betrekking op de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog van 1940/'45.)

 

- Parool 22-8-1945 Bureau van roerende goederen van vijanden en landverraders Corn. de Wittstraat 61;
- vragenslijst bezittingen gedetineerde personen (te Gouda) 29-8-1945
  C. Meijers, Klipperstraat 3
  H.G. Aret, Lingestraat 35;

 

[ingekomen 21-11-1945]
RAPPORT van het Bureau van roerende goederen van vijanden en landverraders te Dordrecht.

Algemene inleiding.
Ingevolge betreffende Koninklijk Besluit is op verzoek van den Heer Burgemeester van de Gemeente Dordrecht een Commissie benoemd, welks tot taak kreeg het beheer van de roerende goederen van vijanden en landverraders. De Commisssie is haar werkzaamheden aangevangen in het begin van de maand Juni van het jaar 1945, zulks echter nadat, reeds door een andere instantie en wel het Militaire Gezag, op dit terrein werkzaamheden waren verricht. Ook had de Wethouder van Volkshuisvesting Mevr. J.M. Smit-Pieters in verband met haar werkzaamheden ten behoeve van de Volkshuisvesting reeds bemoeienissen gehad door inboedels ter beschikking te stellen van oorlogsslachtoffers, die een bepaald pand betrokken. Ook het Militair Gezag heeft in het begin boedels opgehaald en uitgegeven.
Toen de Commissie haar werkzaamheden aanving, bestond er in zekere zin een chaos, doordien niet met zekerheid kon worden vastgesteld op welke wijze en met welk doel te voren gewerkt was. De Commissie heeft zich dan ook tot allereerste taak gesteld het ordenen en overnemen van de werkzaamheden, zoals tevoren verricht waren.

De door den Burgemeester benoemde Commissie bestond uit de navolgende leden:
Mr. G.Ch. Aalders, Voozitter
Mevr. J.M. Smit-Pieters, Viottakade 73
Mevr. Dr. van Bilderbeek-van Meurs, Buiten Walevest 2
Mevr. Mr. J.A.S. Branbergen-de Niet
Dhr. I. van Huiden
Dhr. J.J. Hogendoorn, Steegoversloot

Aanvankelijk werden de werkzaamheden als volgt verdeeld:
De voorzitter belastte zich met de algemene leiding van het Bureau in den meest uitgebreiden zin des woords, beheerde de in beslaggenomen vermogens, gaf opdracht tot het weghalen van boedels en gaf deze boedels uit aan oorlogsslachtoffers. De dames Mevr. v. Bilderbeek-van Meurs, Mevr. Mr. Branbergen-de Niet en dhr. Hogendoorn belastten zich met het verhoren der in de Benthienkazerne gedetineerden en het samenstellen van verhoorstaten, waaruit gegevens over vermogens konden worden geput. De Heer van Huiden werd belast met de leiding van het practische werk van de Commissie, in het bijzonder het ophalen van inboedels enz.
Na enige tijd werken bleek het noodzakelijk, dat aan het Bureau een secretaris werd toegevoegd, aan wien de leiding der dagelijkse werkzaamheden werd toevertrouwd. Door den voorzitter werd als zodanig in dienst genomen dhr. M. de Meij, die tevoren in dien van Militair Gezag zijn werkzaamheden verricht had ten behoeve van het beheer van de Oorlogsbuit. Later heeft nog een uitbreiding van het administratief personeel plaats gevonden in verband met een toenemende uitbreiding der werkzaamheden. Reeds spoeding bleek, dat de Heer van Huiden niet de beschikte man was om zitting te hebben in het Bureau, daar hij zelf oorlogsslachtoffer was en door het Bureau geholpen werd, terwijl tevens bleek, dat hij niet voldoende tact had om de hem opgedragen werkzaamheden te verrichten.

De werkzaamheden van het Bureau.
De werkzaamheden van het Bureau beperkten zich aanvankelijk tot het ophalen van meubilair en andere goederen, welke zich bevonden in panden, die door de bewoners in September 1944 waren verlaten. Ook kwamen woningen voor ontruiming in aanmerking, waarvan de bewoners of eigenaren na de bevrijding op grond van de geldende bepalingen werden geïnterneerd. Later strekte het Bureau zijn bemoeienissen uit over al die gevallen, waarin door de P.O.D. maatregelen waren opgelegd. Aangezien in vele gevallen een echtgenote met kinderen in de woning achterbleef, was het nodig te dezen aanzien een voorziening te treffen. In het bijzonder in overleg met Mevr. Smit-Pieters werd goed gevonden, dat aan de betreffende echtgenote een deel van het meubilair, de kledingstukken en het noodzakelijke huisraad werd gelaten. Indien mogelijk werd door gecombineerde bewoning panden vrijgemaakt voor oorlogsslachtoffers.

Door het ontbreken van voldoende richtlijnen werd geen vast systeem gevolgd bij de uitgifte van roerende goederen aan oorlogsslachtoffers. Echter nadat door het Militair Gezag een betreffende circulaire was uitgegeven, werden de roerenden goederen aan oorlogsslachtoffers op koopcontract verkocht, waarin evenwel een clausule van werderinkoop was opgenomen. De voordien gedane uitgifte werd tevens in dit systeem opgenomen.

Op 9 Augustus 1945 werd de taak van Militair Gezag bij de tenuitvoerlegging van de Besluiten Herstel, Rechtsverkeer en Vijandelijk Vermogen overgenomen door de Raad voor het Rechtsherstel, waarvan het Nederlandsche Beheersinstituut deel uitmaakt, hetwelk in het bijzonder belast is met de uitvoering van het Besluit Vijandelijk Vermogen. Tengevolge hiervan kon ook de functie, die tot dusver door den Districts Militairen Commissaris werd vervuld niet verder door dezen worden uitgeoefend, waarom werd overgegaan tot het aanstellen van plaatselijke vertegenwoordigers van het Beheersinstituut (art. 33 lid 7 K.B. E 133). Als vertegenwoordiger van het Beheersinstituut treedt te Dordrecht op Mr. P.C.M. v.d. Drift, Inspecteur der Directe Belastingen.

Hoewel uitdrukkelijk moet worden vastgesteld, dat het Bureau Roerende Goederen een Gemeentelijke instelling is, heeft de plaatselijke vertegenwoordiger van het Beheersinstituut zeggenschap in de gang van zaken van het Bureau. Bij laatstelijk verkregen inlichtingen bij het Centraal Beheersinstituut te 's-Gravenhage kon worden medegedeeld, dat deze instantie van oordel is de supervisie over de werkzaamheden van het Bureau te hebben. Uiteraard heeft het Bureau Dordrecht een voortdurend en nauw contact gehad met het Plaatselijk en het Centraal Beheersinstituut.

Hoewel krachtens de oorspronkelijke instructies het Bureau Roerende Goederen tevens belast was met het beheren van de gelden, effecten, waardepapieren enz van hen, tegen wie een maatregel getroffen was, is dit onderdeel overgegaan naar het Beheersinstituut Dordrecht, zodat het Bureau zijn bemoeienissen ook ten aanzien van safes kon staken, hetgeen vanzelfsprekend met zich brengt, dat de gemeente ten aanzien van genoemde goederen geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Als aanhangsel aan dit rapport wordt een volledige lijst van alle personen en instanties gevoegd die door het Bureau op enigerlei geholpen zijn. Opmerking verdient, dat plus minus 4 weken geleden door het Centraal Beheersinstituut te 's-Gravenhage een algeheel uitgifteverbod is uitgevaardigd. Daarop heeft onmiddellijk een inventarisatie der nog aanwezige goederen plaats gevonden.
Het Bureau beschikt door haar administratie over gegevens, waaruit blijkt:
  a. welke oorlogsslachtoffers geholpen zijn
  b. met welke goederen
  c. uit welke inboedels deze goederen afkomstig zijn.

Vanzelfsprekend is tevens bekend uit welke inboedels adkomstig zijn de goederen, welke thans nog opgeslagen staan.

Van het tijdstip waarop het Bureau haar werkzaamheden heeft aangevangen tot het moment waarop de uitgifte van goederen werken stopgezet, konden ongeveer 300 oorlogsslachtoffers en gedupeerden alsmede een aantal instellingen geholpen worden. In hoofdzaak zijn geholpen Joden, door bombardement getroffenenen en door de Duitsche bezetting beroofden, alsmede enige schippers, die ook door de Duitschers alles waren kwijtgeraakt.

Het kantoor van het Bureau is gevestigd in het pand Cornelis de Wittstraat 61. Aanvankelijk werd voor opsalg van roerende goederen in huur genomen het voormalig pand van de centrale werkplaats aan de Papendrechtschestraat. Al spoedig bleek dit evenwel te klein, waarom nog in huur genomen werd een gedeelte van de Lange Loods aan de Cornelis de Wittstraat. Voor het ophalen der goederen, het sorteren, het opslaan en uitgeven der goederen werd door het Bureau het nodige personeel in dienst genomen. Nu vrijwel alle daarvoor in aanmerking komende inboedels zijn opgehaald en opgeslagen of uitgegeven en een verdere uitgifte voorlopig verboden is, kon tot ontslag van veel personeel worden overgegaan. Het Bureau is evenwel van oordeel, dat het administratief personeel, dat geheel op de hoogte is omtrent systeem der administratie en de wijze van uitgifte en dat de geholpenen persoonlijk kent, mede belast zal moeten worden met het verdere beheer en later met de liquidatie van de werkzaamheden van het Bureau, wanneer door de Rechterlijke instanties een beslissing genomen is ten aanzien van het al dan niet verbeurdverklaren der inboedels. In verband hiermede wordt voorgesteld het navolgende personeel in dienst te laten, waarbij in aanmerking genomen moet worden, dat voor het schoonhouden, luchten en verwarmen der opslagruimten nog een enkele man moeet blijven, die niet onder het administratief personeel gerangschikt kan worden.

Hieronder volgt een opgave van die leden van het personeel, die onmisbaar zijn om de werkzaamheden van het Bureau nu en in de toekomst normaal te laten plaats vinden, waarbij tevens een omschrijving gegeven wordt van de door de functionarissen te verrichten werkzaamheden en het thans verdiende loon.

A. Administratief persoeel.
I. M. de Meij, Heijsterbachstraat 37, gehuwd, geen kinderen, loon p.w. f 55. De heer de Meij is belast met de algemene leiding van het Bureau en teedt op als secretaris van den voorzitter van het Bureau Mr. Aalders. Door zeer drukke werkzaamheden is voor den Heer de Meij van een geregeldd werktijd danook geen sprake.
II. J. Knoot, Alblasstraat 20, gehuwd, geen kinderen, loon p.w. f 50. Treedt op als vervanger van den Heer de Meij en regelt als zodanig de werkzaamheden op het Bureau behandelt de correspondentie, staat de bezoekers te woord en organiseert de  ophaaldiensten, het onderbengen van de opgehaalde boedels in de opslagplaatsen en wat daar verder mede verband houdt.
III. A.C. de Zeeuw, Nieuwe Haven 26, gehuwd, een kind, loon p.w. f 45. De Heer de Zeeuw voert de boekhouding van het Bureau en behandelt alle financiële zaken; betaalt de lonen uit'voert het beheer over de waardepapieren, die in de inbeslaggenomen boedels gevonden worden;
IV. Mej. E. Louis, Knolhaven 17rd, ongehuwd, geen kinderen, loonm p.w. f 12,50. Is op het Bureau werkzaam als steno-typiste.
V. J.H.S. Wapperom, Reeweg 46, ongehuwd, geen kinderen,, loon p.w. f 45. De heer Wapperom treeedt op als controleur bij het ophalen van inboedels, inventariseert de inboedels alvorens deze worden opgehaald en houdt voorts de taxatielijsten bij voor wat betreft de uitgifte van goederen uit deze boedels, zodat hij de uiteindelijke afwikkeling precies kan owrden nagegaan waar de goederen zijn gebleven.

B. Ander personeel.
I. F.A. de Man, Vossiusstraat 14, gehuwd, geen kinderen, loon p.w. f 32,16. Is belast met het beheer der goederen, alsmede het onderhoud hiervan in de opslagplaats Corn. de Wittstraat. Tot zijn werkzaamheden behoort eveneens het weder uitzoeken van goederen, die teruggegeven worden aan N.S.B.ers enz, die volgens de bekende richtlijnen bij hun terugkeer in de Maatschappij, weder van het allernoodzakelijkste mogen worden voorzien.
II. J.M. v.d. Heuvel, Floresstraat 100, gehuwd, 3 kinderen, loon p.w. f 34,56. Is als hulp aangegeven voor de Man voor het versjouwen van de verschillende zware stukken uit de inboedels; het onderhoud daarvan en de werkzaamheden in het algemeen uit het beheer voortvloeien.
III. M.J. Daamen, Papendrechtschestraat, gehuwd, geen kinderen, loon p.w. f 46. Is de beheerder van de opslagplaats aan de Papendrechtschestraat en als zodanig belast met de algehele leiding.
IV. H.J. Mast, Spuiweg, gehuwd, twee kinderen, loon p.a. f 41. Is belast met de administratie in de opslagplaats Papendrechtschestraat. Dit werk bestaat uit het noteren van alle goederen die aan de gedupeerden worden uitgegeven, uitschrijven van uitgifte-bewijzen; het bijhouden van het uitgifte-register; kortom alle werkzaamheden, die een vlot verloop van het werk garanderen.
V. F. Nagtegaal, M. Marisstraat 33, gehuwd, een kind, loon p.a. f 34,56. Is toegevoegd als hulp vn den heer Daamen voor het versjouwen van de verschillende zware meubelstukken en het onderhoud daarvan. Heeft voorts het onderhoud van de nog aanwezige klederen, linnengoed enz.

Ophalen van boedels.
Tot op heden zijn ongeveer 200 inboedels opgehaald, opgeslagen en in verkoop of inbruikleen uitgegeven. Zodra ons door de P.O.D. gemeld werd, dat tegen een bepaalde persoon maatregelen getroffen waren, werdde betreffende inboedel door den taxateur Nijsen geïnventariseerd en getaxeerd. Deze inventarisatie en taxatielijsten zijn allen op het kantoor van het Bureau aanwezig. Bij de verkoop van goederen geldt de taxatieprijs tevens als verkoopprijs. Werden de goederen opgeslagen, dan werd elk stuk afzonderlijk onmiddellijk van een etiketje voorzien, waaruit kan blijken uit welke inboedel het stuk afkomstig is.

Verhouding tot sectie Oorlogsbuit Militair Gezag.
Daar de grenzen der werkzaamheden tussen het Bureau Roerende Goederen en de Sectie Oorlogsbuit van M.G. niet altijd even scherp konden worden gestrokken, heeft het Bureau Roerende Goederen zich belast, zulks op verzoek van Luitenant de Bruijn, met de opsporing van oorlogsbuit. De kosten hieraan verbonden, zijn wel door het Bureau betaald, doch zeer uitdrukkelijk onder voorbehoud, dat het Militair Gezag deze kosten zou terugbetalen. Uit het financieel verslag blijkt welk bedrag tot op heden op deze wijze aan het Militair Gezag is vorogeschoten. Het Bureau is thans bezig dit bedrag terug te vorderen. Aangezien het thans niet meer nodig is bepaalde inboedels op te sporen, heeft het Bureau aan Luitenant de Bruijn, medegedeeld, dat zij zich ook met de opsporing van oorlogsbuit niet verder wenste te belasten.

Verhouding buitengemeenten.
Een aanbod van de gemeenten Dubbeldam, Sliedrecht en Oud-Alblas om meubilair voor uitgifte aan gedupeerden over te nemen, werd door het Bureau aanvaard zulks in overleg met het Militair Gezag. Tengevolge hiervan kon een aantal van 25 Dordtsche oorlogsslachtoffers nog geholpen worden. De aan een en ander verbonden kosten zullen door de betreffenede gemeenten worden gedragen. Aan verzoeken van andere gemeenten in dezelfde zin is geen gehoor gegeven in verband met het feit, dat den algeheel uitgifteverbod thans bestaat.

Financien.
Bijgevoegd bij dit rapport wordt een algemeen financieel verslag aangetroffen, behelzende alle financieele gegevens op de werkzaamheden van het Bureau betrekking hebbende.

Voorstellen van het Bureau.
1. Allereerst wordt voorgesteld, dat aan de leden van het Bureau wordt toegekend een vergoeding voor het verrichten hunner werkzaamheden ten behoeve van het Bureau zulks vanaf de dag der installatie. Het verdient aanbeveling, dat de werkzaamheden van den Voorzitter in dezen afzonderlijk bezien en gehonoreerd zullen worden.
2. De personeelssterkte te handhaven in haar omvang van heden
3. De salarissen van het personeel met ingang van 1 November 1945 te verhoogen door het verstrekken van een toeslag van 20%.

Het Bureau is van oordeel, dat het personeel niet voldoende gehonoreerd wordt voor de vele belangrijke werkzaamheden dat het verricht, mede gezien de volle verantwoordelijkheid die op ieder persoonlijk rust. Het personeel werkt niet volgens bepaalde arbeidstijden doch is steeds voor 100% beschikbaar en steeds bereid om zelfs tot laat in de avond door te werken.
Het Bureau zou het zeer op prijs stellen, indien een salarisverhooging zou worden toegestaan.

Slotmededeling.
Tot slot nog worden medegedeeld, dat door Luitenant de Bruijn, vertegenwoordigende de Miltaire Commissaris voor de provincien Zuid-Holland en Zeeland bij schrijven van 8 November 1945 aan den Voorzitter van het Bureau werd medegedeeld, dat een beschikking zal worden afgekondigd, blijkens welke de gemeente de kosten verbonden aan het Bureau Roerende Goederen zal kunnen declareeren aan het Rijk. Hiermede zouden alle moeilijkheden opgelost zijn.
   Dordrecht, 19 November 1945
   Voor het Bureau (getekend) Aalders, Voorzitter.

Bijlagen:
1. Lijst van geholpen gedupeerden.
2. Financieel verslag met bijvoegsdel.

BIJLAGE 1. Lijst van geholpen gedupeerden.
LIJST VAN GETROFFEN PERSONEN, GEHOLPEN DOOR HET BUREAU.
Roerende Goederen.
Mr. Aalders, Cornelis de Wittstraat 61, alhier, Bur. Roer. Goed.
Mevr. Wed. H.E. Aandagt, Voorstraat 110, alhier.
H.C. v.d. Andel, Gen. v.d. Heijdenstraat 11, alhier.
Ph. Allemans, Geldelozepad 40, alhier.
Mevr. van Asperen-Buttner, Corn. de Wittstraat, alhier.
G. Baaijens, Joh. Spaanstraat 23a, alhier.
H. Bar, Zuidendijk 15, alhier.
A. Bastiaanse, Hermesstraat 2, Bergen op Zoom.
B.C. van Beek, Bankastraat 40, alhier.
P.J. van Beek, Tongplaat Willemsdorp.
Ch. v.d. Beemt, Soembastraat 6, alhier.
C. van Beneden, Leliestraat 11, alhier.
Benthienkazerne, Afd. Dokterskamer, alhier.
Bentink, Wijnstraat, alhier.
"Benvenuta" Kintertehuis, Joh. de Wittstraat 12, alhier.
P. v.d. Bergh, Wijnstraat 2, alhier.
H. v.d. Bergh-Beerenborg, Lange Breestraat 2a, alhier.
J. Berkelaan, Willem van Oranjelaan 29, alhier.
J.B. Beuk, Kromme Elleboog 6rd, alhier.
J.L. Bisschop, Singel 285, alhier.
Blaaij, Jac. Catsstraat 14, alhier.
A. v.d. Blink, Nessestraat 62, alhier.
T.A. Blom, Boshamerstraat 47, alhier.
Bloos, Da Costastrat 30, alhier.
M. Boellen, Frederikstraat 12rd, alhier.
A. Boellen, p/a van Dongen, Noorderstraat 29, alhier.
M. Boellen, Geldelozepad 73, alhier.
Mej.  Boelstra.
T. den Boer, Heinsiusstraat 9, alhier.
J. Boogers, Vest 68rd, alhier.
Mej. den Boer, Chr. de Wettstraat 22rd, alhier.
A. de Borst, Keizershof 22rd, alhier.
A.H. Bouman, Aart de Gelderstraat 2, alhier.
Bouwbureau "Holland" van Perzen, Sliedrecht.
F. Brandon, p/a. Geldelozepad 10, alhier.
J. Brantenaar, Joh. Spaanstraat 23, alhier.
A. v.d. Broek, Voorstraat 65, alhier.
de Bruin, Joh. Spaanstraat 31, alhier.
L. de Bruin, Groenmarkt 11, alhier.
Lt. van Buuren, Rechtsherstel en Beheer, Groenmarkt 64, alhier.
Mej. v.d. Camp, Singel 173rd, alhier.
M.M. Cohen, Toulonschelaan 7, alhier.
E.S. Cohen, Steegoversloot 33, alhier.
A. Davids, Maasstraat 27, Toulonschelaan 7 (Cohen), alhier).
L. Dalme, Rijkslandbouwwinterschool, alhier.
J.A. Dekkers, St. Jorisweg 23rd, alhier.
P. Dekker, Kotterstraat 193, alhier.
Mevr. Dekkers, van Strijsingel 289, alhier.
Mej. van Deventer, Willemstraat 1, alhier.
J. van Diën, Sliedrecht.
J. van Dongen, Corn. de Wittstraat 10, alhier.
van Dijk, Krommedijk 160, alhier.
W. van Dijk, Bruïnelaan 122, Zwijndrecht.
J.P. Dobbelsteen, Landbouwwinterschool, alhier.
van Dongen-van Hoven, Wijnstraat 58, alhier.
mr. v.d. Drift, Singel 166, alhier.
Jac. Duits, Bleekersdijk alhier.
M.L. van Dijl, Hellingen 21, alhier.
van Dijk, Reeweg 107, alhier.
H. van Eijnsbergen, Mesdagstraat 91, alhier.
V. v.d. Engh, Singel 212, alhier.
van Etten, alhier.
Wed. M.J. Evers-Tegelaar, Dubbeldamscheweg 59, alhier.
Filipsen, Erasmuslaan 54rd, alhier.
Wed. Fonteijn, Krijspijnseweg 191zw, alhier.
M. van Geffen, Kuipershaven 11rd, alhier.
A. van Genderen, C. van Beverenstraat 14, alhier.
P. v.d. Giessen, Obrechtstraat 23, alhier.
Mr. M. van Ginneken, Insp. P.O.D., alhier.
Wed. H. v.d. Gijp, Vrieseplein 6rd, alhier.
W. Glimmerveen, Hof 4, alhier.
J. Goossen, Gravenstraat 2, alhier.
G. Gorsche, Hellingen 11, alhier.
Goud, P.O.D., alhier.
J. de Graaf, Singel 83, alhier.
L. v.d. Graaf, Toulonschelaan 3, alhier.
P. Grinwis, Tolbrugstraat 130 W.Z., alhier.
A. de Groot, Hoekstraat 63, alhier.
J.C. Grootjans, Noordendijk 134rd, alhier.
J. van Ham, Noorder Elsweg 70, Dubbeldam.
Mevr. I. Hamburger-Mendels, Singel 42, alhier.
Jac. Hamburger, Obrechtstraat 40, alhier.
R. Harms, Joh. Bosboomstraat 40, alhier.
P. Haverkamp-Begeman, alhier.
H. Heidenreich, Steegoversloot 59, alhier.
A. Heijstek, Genestetstraat 20rd, alhier.
L. de Held, Lange Nieuwstraat 37, alhier.
F. van Herwijnen, Sweelinckstraat 34, alhier.
A. v.d. Heuvel, Dwarsgang 15, alhier.
Wed. S.M. Heijlaerts-Luycks, Singel 134, alhier.
J. Hietbrink, Burg. Doornplein 10, Zwijndrecht.
Mevr. Hinsen, Celebesstraat 35, alhier.
F. Hofstede, Bleekersdijk 12zw, alhier.
J. Hoogeveen, A. Maartenshof 26, alhier.
P.A. Hoogenboezem, alhier.
Hoogendoorn, Burg. Jaslaan 3, alhier.
Hoogland en Massee N.V.
Mej. C. Hoogstraten, Oranjepark 4, alhier.
H.P. v.d. Hoogte, van Baerlestraat 12, alhier.
F. van Horssen (Horsen), Steegoversloot 50, alhier.
Majoor Houtzager, Groenmarkt 11, alhier.
van Huiden, Dubbeldamscheweg 33rd, alhier.
I. van Huiden, Dubbeldamscheweg 33rd, alhier.
Centr. Intendance, Cantinedienst, Rotterdam.
Mevr. A. Jaspers-v.d. Velde, Ferd. Bolsingel 97, alhier.
J. Jesoviet, S. Weimarstraat 2rd, alhier.
Jeugdzorg Kindertehuis, van Godewijckstraat 3, alhier.
J. Jiskoot, Heinsiusstraat 7, alhier.
W. Joha, Loge La Flamboyante.
Siegfried de Jong, van Houwelingenstraat, alhier.
P. Kaijim, H.B.S., alhier.
P.H. Kalis, Singel 59a, alhier.
Mej. Kemper, Bleekersdijk, alhier.
Kes, Javastraat, alhier.
Joh. Kieboom, Bezemerhof, alhier.
P.L. Kieft, van Slingelandtlaan 18, alhier.
F. Keijzer, Louis Apolstraat 31, alhier.
Stichting Kindertehuis, Dordrecht.
Kloots van Gelder, Spuiweg 94, alhier.
A.C. de Koff, Diaconiehof 2, alhier.
S. de Kok, Heijsterbachstraat 17rd, alhier.
C.A. Koning, van Manderstraat 6, alhier.
L. Koole, Stevensweg 26, alhier.
H. Kop-van Ginneken, alhier.
D. Kornet, s.s. Limousin, Scheepswerf de Biesbosch.
C. Kraaijenveld, Willaertstraat 1.
C.J.L. Kraats, Lekstraat 21rd, alhier.
J.H. Kreling, Burg. de Raadtsingel 23, alhier.
Kreune, Dedelstraat 2, Den Haag.
Wed. Kruithof, Jac. Catsstraat 87, alhier.
Restauratie Kunstmin, alhier.
Mevr. de Lange, Singel, alhier.
L. de Lange, Jan Vethkade 29, alhier.
B. de Leng, p/a R. Bakker, Hof Welgelegen 3, alhier.
M.J. Lengton, Boshamerstraat 42, alhier.
Leviticus van Dam, Vlie(t)weg 66rd.
C. van Lonkhuizen, Lijnbaan 52, alhier.
A.C.P. Luca, Hooftstraat 48rd, alhier.
M.G. Luyten.
Kapt. v.d. Mark, alhier.
H. Mast, Spuiweg 82, alhier.
Gerard Mauritz, Nieuwe Haven 17, alhier.
Militair Gezag, Dordrecht.
Molendijk, Museumstraat 11, alhier.
Monasch, alhier.
Mookhoek, alhier.
Moolekamp, Wolwevershaven 31, alhier.
W.J. Moret, Kromhout 61, alhier.
Moskoviter, Marnixstraat 14, alhier.
W. Muller, Bankastraat 40, alhier.
School Mühring, Secr. Singel 320, alhier.
Nagelkerken, Lijnbaan 59, alhier.
F. Nagtegaal, W. Marisstraat 3, alhier.
H. Nagtegaal, Diaconiehof 8, alhier.
H. Nagtegaal-Pleijte, Oranjelaan 18, alhier.
M. Nederlof, Craaijensteijnstraat 45, alhier.
Nelemans, Toulonschelaan, alhier.
N.G. Nellen, Strijsingel 272rd, alhier.
G. de Nier, Gravenstraat , alhier.
C. Noels, Lange Breestraat 1, alhier.
Nijssen, Toulonschelaan 92, alhier.
W.Ph.J. van Ockenburg, Kromhout 168, alhier.
G. Onderwater, Javastraat 29rd, alhier.
M. van Ooijen, Jac. Marisstraat 12, alhier.
Oosterbos, Groenmarkt, alhier.
J. Oosterhuis, Noordendijk 73, alhier.
Mevr. A. Oversier, Celebesstraat 82rd, alhier.
Overweg, Singel 229, alhier.
Mevr. N. Piera-Spits, Wilhelminastichting 8, alhier.
Insp. Pijl, Joh. de Wittstraat.
J. v.d. Pol, Vechtstraat 17, alhier.
K. Polack, N.V. Stikst. B. Ind. Ned. [N.V. Stikstofbindingsindustrie „Nederland"]
Potters, Riedijk 6, alhier.
Prins, Toulonschelaan, alhier.
H. Prins, Breitnerstraat 30, alhier.
C. van Prooijen, Kromhout 18, alhier.
A.J. v.d. Put, Lekstraat 9, alhier.
Ramackers, Krommedijk 68rd, alhier.
H. Resoort, Rechte Zandweg A413, Dubbeldam.
L. van Rhijn, Reeweg Oost 181, alhier.
R. Ridderhof, Wijngaardstraat 21, alhier.
Romijn, Amerstraat 22, alhier.
Mevr. B. de Roode, Stek23rd, alhier.
A. v.d. Ruit-Geerling, Hellingen 96, alhier.
Mevr. de Ruiter-Bax, Bleekersdijk 2, alhier.
A. Schalken, Joh. de Wittstraat 5, alhier.
J.A. Schaap, Glazenstraat 81, alhier.
Schaardenburg, Dubbeldamscheweg, alhier.
B.G. Schermers, Frans Lebretlaan 21, alhier.
Th. Siera, Singel 146, alhier.
Slavenburg, Wijnstraat 106, alhier.
Schreuders, Standhasenstraat, alhier.
G. Schreuder, Kromme Elleboog 8, alhier.
Schulders, Noordendijk, Dubbeldam.
Wed. Sleeuwits, Spoorhof, alhier.
Fam. Sluiters, Singel 343, alhier.
Mej. A. Smits, Clara Mariahof 19, alhier.
J.G. Snieder, Noordendijk 163rd, alhier.
J. van Son, Jan Vethkade 48, alhier.
A. van Soomeren, Weeskinderendijk 79, alhier.
G. Spalter, Spuiweg 94, alhier.
Steenhoven, Singel, alhier.
Stichting 1940-1945.
Stiegelen, Klipperstraat 6, alhier.
Stuart, Singel 106, alhier.
S.G. Cantine, H.B.S.
P. Strauss, Achterweg 20, alhier.
L. Tack, p.a H. van Woersum, M. Marisstraat 8, alhier.
Zuster Teubner, Buiten Walevest 4, alhier.
Turken, Hotel N.A.B., alhier.
Unie van V.V. (Heer Heroma), Vest 3, alhier.
Kapt. Valk, Mol Commissaris, alhier.
S. Valk, Mil. Gezag.
Vegter, Vrieseweg, alhier.
M. v.d. Velde, Stooplaan 21, alhier.
Mevr. Veldhuis, Kromhout 11, alhier.
P.V. Venus, Toulonschelaan 32rd, alhier.
Verboom, Reeweg 109, alhier.
A. Verdonk, Boogjes, alhier.
Vermaas, p/a Vrankenstraat 17rd, alhier.
Vernes, Sumatrastraat 30.
Mevr. Versteeg, alhier.
P.H. Verwijk, Noordendijk 46, alhier.
J. Vink, Violenstraat 13, alhier.
A. de Vormer, Weissenbruchstraat, alhier.
Mevr. Vos-Bouman, Krommedijk 5, alhier.
S. de Vries, Singel 27a, alhier.
J.G. Wessink, Vincent van Goghstraat 75, alhier.
Wed. A. Wedemeijer-Polderwaart, Boeroestraat 76, alhier.
Mevr. van Wel, Korte Scheidingsweg 54, alhier.
I.H. Wepster, Reeweg Oost 148, v/school Hellingen.
A.K.J. Werkema, alhier.
Mevr. Wiele-Reijs, Oranjelaan 18, alhier.
Wijkhuis, alhier.
Mevr. K.H. Woldringh, Wijnstraat 51, alhier.
Wolff, Steegoversloot, alhier.
Wulfse, Toulonschelaan 3, alhier.

BIJLAGE 2. Financieel verslag met bijvoegsel.

FINANCIEEL OVERZICHT per 6 November 1945.

Op deze datum bedroegen de bezittingen
  Kas f 12.084,84
  Bank f 21.007,13
  Vaste middelen f 239.651.30
= f 274.743,27

De vorderingen bedroegen per die datum:
  Debiteuren f 24.112.76
  Geblokkeerde rekenign f 8.765
  Voorschot Oorlogsbuit f 1.600
= f 34.477,76

Totaalbedrag der bezittingen en vorderingen f 309.221.03.

De grootte van het bedrag van het door het Bureau beheerde vermogen, hetgeen dus een schuld aan de gedetineerden betekend, bedraagt f 311.646,74.
 Aan den Geemente-Ontvanger is het Bureau voor diverse voorschotten een bedrag verschuldigd van f 5.946,58
Het totaalbedrag der schulden bedraagt dus f 317.593,32.
Het verschil tussen de schulden en het bedrag aan bezittingen bedraagt f 8.372,29.

Per 6 November 1942 was er nog te betalen aan:
Huur kantoor mr. Aalders f 250
Registratiezegels f 200
Loonbealsting f 342,47
Vereveningsheffing f 305,26
Rentezegels f 100
= f 1197,73
terwijl voor loon nog te bealten f 684,70 = f 1.862,43
= f 10.254,72.
Vanaf begin October werd door ons verloond een bedrag van f 5.288,73
= zoodat een bedrag van f 4.965,99
overblijft voor gemaakte onkosten waarvan U aangehecht een specificatie gelieve aan te treffen.
Hierbij dient nog te worden opgemerkt, dat de huur voor onze opslagplaatsen aan de Papendrechtschestraat f 225 per maand en aan de Corn. de Wittstraat plus minus f 150 per maand reeds over de Gemeente betaald worden.

Opmerkingen:
KAS. In het saldo van deze rekening is een bedrag van f 12.900 van niet ingeleverde 100-gulden biljetten begrepen. Het eigenlijke kassaldo is dus f 1184,84. Deze biljetten zijn inmiddels bij het Bureau voor Rechtsherstel en Beheer ingeleverd.
BANK. Saldo volgens saldo-biljet.
VASTE MIDDELEN. De boekwaarde van deze post dient nog verminderd te worden met een bedrag overeenstemmende met 20% van deze waarde, voor het in bruikleen afstaan van meubilair aan instellingen voor liefdadigheid, overheidsinstanties e.s. De waarde van de aanwezige voorraad kan dus op ongeveer f 150.000 geschat worden.
DEBITEUREN. Van dit saldo is een bedrag van f 16.425,70 geblokkeerd door de osmtandigheid, dat een groot deel van de door ons geholpen oorlogsgedupeerden niet over de nodige contanten beschikten en dus hun vordering op de Schade-enquete-Commissie moesten afwikkelen, hetgeen in de practijk op onoverkomenlijke moeilijkheden schijnt te stuiten. Een specificatie van het Debiteurensaldo alsmede een lijst van de door ons geholpen oorlogsslachtoffers, gelieve U aangehecht aan te treffen.
GEBLOKKEERDE REKENING. Ingeleverde bankbiljetten ingevolge Geldsaneering.
VOORSCHOT OORLOGSBUIT. Dit bedrag wordt later verrekend met den Chef Staf M.G. sectie Oorlogsbuit. Het betreft hier een uitgifte aan reparaties en aankoop onderdelen tot het compleet en berijdbaar maken van automobielen behorende tot de afdeling Oorlogsbuit.

Specificatie Onkosten per 6 November 1945.
Vervoer- en opslagkosten f 2998,50
Reiskosten f 13
Registratiezegels f 64
Drukwerk f 197,02
Kantoorbehoeften f 90,05
Rep. opslagplaatsen f 265,22
Porti en Zegels f 9,70
Inc. kosten f 0,24
Ziekenfondszegels f 100
Taxatiekosten f 154
Telefoonkosten f 22,91
Diversen f 52,62
Huur kantoor f 250
Loonbelasting g 342,47
Vereveningsheffing f 305,26
Rentezegels f 100
          = f 4965,99.

DEBITEUREN PER 6 NOVEMBER 1945 Lopende rekening S.E.C. (Schade-enquete-Commissie)
Wed. Aandagt, Voorstraat 111 - f 1007,90
H.C. v.d. Adel, Gen. v.d. Heijdenstarat 11 f 36 -
van Asperen Buttner, Dordrecht - f 1461,25
B.C. van Beek, Bankastraat 40 f 111 -
Beest-Nederlof Cr. f 22,39 -
Bentink, van Heemstralaan 93, Arnhem f 1402,50 -
P v.d. Bergh, Wijnstraat 2 - f 365
J.B. Beuk, Kromme Elelboog 6rd f 59,50 -
A. v.d. Blink, Nessestraat 62 f 315,50 -
T.A. Blom, Boshamerstraat 47 - f 228,50
A. Boellen, Noorderstraat 29 - f 886,30
M. Boellen, Frederikstraat 12rd f 100,50 -
Bogaart, Burg. de Raadtsingel f 8,50 -
J. Boogers, Vest 68rd - f 408,50
B.C. Brandsma, Joh. de Wittstraat 43 f 209 -
C. v.d. Broek, Voorstraat 65 - f 215
Lt. J.C. de Bruijn, Mil. Gezag f 77 -
Dekkers, van Strijsingel 289 f 141,25 -
L. Delme, W. Martenstraat 16 - f 439
J.P. Dobbelsteen, N. Merwedehof 14 - f 431,10
van Dongen van Hoven, Wijnstraat 58 f 55,25 -
van Dijk, P.O.D. cr. f 152 -
J. de Graaf, Singel 83 f 463,25 -
M. van Geffen, Kuipershaven 11 f 112 -
P. v.d. Giessen, Obrechtstraat 23 cr f 2 -
Mr. M. van Ginneken, 1e Lt. Insp. P.O.D. f 52 -
Wed. H. v.d. Gijp van Helvoort, Vrieseplein 6rd - f 649,75
W. Glimmerveen, Hof 4 - f 201,25
J. Goossen, Gravenstraat 2 f 272 -
G. Gorsele, Hellingen 111 f 32 -
J.C. Grootjans, Noordendijk 134rd - f 177,75
R. Harms cr. f 10 -
L. de Held, Nieuwstraat 37rd f 408 -
P. van Herwijnen, Markettenweg 6 - f 116
Hogendoorn, Dubbeldam f 501 -
J. Hoogeveen, A. Maartenshof 26 f 255,50 -
Mej. Hoogstraten, Oranjelaan cr. f 452 -
Majoor Houtzager, Dordrecht f 615,50 -
I. van Huiden, Dubbedlamscheweg 33rd - f 3811,75
Jaspers v.d. Velde, Ferd. Bolsingel 97 f 262,75 -
J. Jesoviet, S. Weimarstarat 2rd f 60 -
S. de Jong, van Houweningestraat 52 cr f 250 -
v.d. Kieft, van Slingelandtlaan - f 2170,90
Kops van Ginneken, Blankenburgstraat 76 - f 924
D. Kornel (Kornet), s.s. Limousin - f 368
Kreling, Burg. de Raadtsingel - f 1449,25
Mevr. Kröner, Dedelstraat 2, Den Haag f 311,74 -
de Lange, Singel f 430 -
de Lange, Jan Vethkade f 87 -
M.J. Lengton, Boshamerstraat 42 - f 330,50
Leviticus van Dam, Vlietweg - -
Gerard Mauritz, Nieuwe Haven 23 f 37 -
Mej. Mookhoek, Jan Vethkade 42 f 77 -
Moolekamp, Nieuwe Haven 23 f 64,75 -
School Mühring f 875,50 -
W. Muller, Bankastraat 40 f 269,50 -
H. Nagtegaal, Diaconiehof 8 f 207,50 -
Nelemans, Toulonschelaan cr f 65 -
G. Onderwater, Javastraat cr f 30 -
Philipsen, Erasmuslaan cr f 87 -
K. Polack, Bagijnhof cr f 165 -
E. Ridderhof, Wijngaardstraat 21 f 33,50 -
v.d. Ruit Geerling, Hellingen 96 f 120 -
Schaardenburg, Reinkenstraat 6 f 2 -
Schermers, Viottakade cr f 250 -
Th. Siera, Singel - f 114
C. Slotboom, Toulonschelaan f 2 -
Fam. Sluiters, Singel 343 f 126,25 -
Stichting Kintertehuis f 275,75 -
W. Stuart cr f 567 -
L. Tack, M. Marisstraat 8 f 377 -
Teubner, Buiten Walevest 4 f 20 -
Verdonk, Boogjes cr f 92 -
J.D. Vermaas, Vrankestraat 17rd f 312 -
P. Vermeij cr f 405 -
Vernes, Sumatrastraat f 170 -
P.K. Verwijk, Noordendijk 46 f 140 -
J. Vink, Violenstraat 13 - f 469,50
A. van Vugt, Knoopmakersgang f 210,70 -
J.G. Wassink, Vincent van Goghstraat 75 f 163,75 -
Wedemeijer-Poldervaart cr f 91,25 -
A.H. Wepster, Reeweg Oost 148 cr f 5 -
Wapperom, Reeweg - -
  f 7.687,06 f 16.425,70

Vorderingen f  7.687,06
S.E.C.         f 16.424,70
                = f 24.112,76.

 

- [ingekomen 15 april 1946]
  Dordrecht, 12 April 1946.
  Aan den Weledelgestrengen Heer J. Bleekers, Burgmeester der Gemeente Dordrecht te Dordrecht
  Betreft: uw schrijven No 1159 d.d. 10-4-1946
Weledelgestrenge Heer,
Naar aanleiding van in hoofde vermeld schrijven neemt ondergeteekende Mevr. B. Steggerda-Tremml beleefd de Vrijheid onder Uw aandacht te brengen
* dat zij van 12 Mei 1945 tot 4 Augustus 1945 gedetineerd geweest is in de Benthienkazerne alhier, verdacht van sympathiseerend lid van de N.S.B. geeest te zijn
* dat gedurende haar detentie haar inboedel (zij is op huwelijksche voorwaarden getrouwd tengevolge waarvan de inboedel haar eigendom is) inbelsag genomen.
* dat zij bij beslissing d.d. 17.1.1946 van de Procureur-Fiscaal onvoorwaardelijk buiten vervolging is gesteld aangezien de tegen haar ingebrachte aanklacht ongegrond is gebleken
* dat zij sedert laatstgenoemden datum bezig is de haar toebehoorende goederen terug te krijgen
* dat zij van het meubilair het meerendeel terug heeft ontvangen, zij het dan ook grootendeels gehavend, doch dat de lijfgoederen, het beddegoed, diverse matrassen, gordijnen, kristallen, zilverwerk (waarmede een zilveren koffie- en theeservies) - welke goederen alle onder het beheer van Bureau Roerende Goederen stonden - verdwenen zijn, atlthans overgegaan zijn in tot heden toe onbekende handen.
* dat zij zich reeds tot verschillende instanties heeft gewend ten einde in dezen tot een oplossing te komen, doch dat zij van het kastje naar de muur gestuurd wordt
Redenen waarom zij zich ten einde raad tot U wendt met het dringende verzoek haar een mondeling onderhoud toe te staan.
Met belangstelling Uw nadere bericht tegemoetziende teekent zij,
Hoogachtend, B. Steggerda-Tremml.
Van: Mevr. B. Steggerda-Tremml, Wolwevershaven 15, Dordrecht.

- Het Nederlandsche Beheersinstituut vertegenwoordiging Dordrecht, Groenmarkt 64 telefoon 4006
Spreekuren van 9-12 uur, behalve dinsdag
Nr. 5860 Doss. RG
DORDRECHT, 18 April 1946.
Naar aanleiding van het door U in mijn handen gesteld verzoek van Mevr. B. Steggerda-Tremml, Wolwevershaven 15, alhier deel ik U mede, dat het Bureau Roerende Goederen in de tijd van internering niet onder onze leiding heeft gestaan.
Het zal U wel bekend zijn, dat aan de administratie van dat Bureau nog al het een en ander haperde, en het is mij daarom onmogelijk, aangezien de gegevens ontbreken, deze zaak verder af te doen.
Het Nederlandsche Beheersinstituut vertegenwoordiging Dordrecht, mr. J.J. Brobbel
(Mevr. Steggerda mededeelen dat het naar de mening van B & W de taak van 'Rechtsherstel' is te zorgen dat de goederen komen  aan hen, die er recht op hebben (afschrift van Beheersinstituut))

- Het Nederlandsche Beheersinstituut vertegenwoordiging Dordrecht, Groenmarkt 64 telefoon 4006
Spreekuren van 9-12 uur, behalve dinsdag
Nr. 6077 Doss. -
DORDRECHT, 24 April 1946.
Naar aanlediing van het telefoongesprek dat U een dezer dagen had met den Heer Wieringa, doe ik U hierbij toekomen het schrijven van Mevr. B. Steggerda-Tremml [Tremmel], wonende Wolwevershvaen 15, Dordrecht.
Het Nederlandsche Beheersinstituut vertegenwoordiging Dordrecht, mr. J.J. Brobbel.
(Mevr. Steggerda mededeelen dat het naar de mening van B & W de taak van 'Rechtsherstel' is te zorgen dat de goederen komen  aan hen, die er recht op hebben (afschrift van Beheersinstituut))

- GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8
  Dordrecht, 3 Mei 1946.
  AAN mevr. B. Steggerda-Tremml, Wolwevershaven 15, Dordrecht.
  ONDERWERP: Roerende goederen
Naar aanleidng van Uw bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat het College van Burgemeester en Wethouders van mening is, dat het tot de taak van "Rechtsherstel" behoort om te zorgen, dat de goederen komen aan hen, die er recht op hebben.
Een onderhoud over deze gelegenheid met mij zal geen nut hebben aangezien het mij niet mogelijk is U weder in het bezit van de verdwenen goederen te stellen. De Burgemeester van Dordrecht. Bleeker.

- Het Nederlandsche Beheersinstituut vertegenwoordiging Dordrecht, Groenmarkt 64 telefoon 4006
Spreekuren van 9-12 uur, behalve dinsdag
Nr. 6547 Doss. -
DORDRECHT, 9 Mei 1946.
Eena fschrift van Uw schrijven van Mevr. Steggerda-Tremml (Tremmel), Wolwevershaven 15 te Dordrecht, heb ik van U mogen ontvangen.
Ik heb de eer er op te wijzen, dat het aanhalen van het woord rechtsherstel een onjusite indruk zou kunnen wekken, aangezien het besluit rechtsherstel E 100 niet oog heeft op kwesties als de onderhavige.
U wilt het mij dan ook wel ten goede houden, dat ik Mevr. Steggerda mijn mening hierover kenbaar heb gemaakt.
Het Nederlandsche Beheersinstituut vertegenwoordiging Dordrecht, mr. J.J. Brobbel.

NB.
- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Zwijndrecht Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 68
  Aangiftedatum: 16-08-1930
  Overledene Jan Adriaan Wulfse Geslacht: M
  Overlijdensdatum: 14-08-1930 Leeftijd: 36 Overlijdensplaats: 's-Gravenhage
  Vader Adrianus Wulfse Moeder Catharina Margaretha Heij
  Partner Berta Julie Theresia Tremml
  Relatie: Echtgenoot
  Nadere informatie Uittreksel uit het overlijdensregister van 's-Gravenhage, datum onbekend
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
  Berta Julie Theresia Tremml
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 737-810
  Zie: Wulfse, Jan Adriaan geb. Tremml, B. J. Th.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
  Berta Julie Theresia Tremml
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 737-810
  Zie: Steggerda, Bernardus Wilhelm

 

(c) Dordrecht EvD november 2011.