DORDRECHT 1940-1945 - archiefbronnen

Toegangsnummer: 6 # Gemeente Dordrecht, 1851 - 1980

Notulen van de Raadsvergaderingen, 8 oktober 1851 - 18 december 1984, met bijlagen en indexen
951 6 januari - 19 december 1940
961 4 januari - 19 augustus 1941
972 7 november 1945 - 24 december 1946
982 1 januari - 23 december 1947

Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1852 - 1980
1022a 4 januari - 27 december 1945, Algemene zaken
1022b 4 januari - 27 december 1945, Fabricage
1022c 4 januari - 27 december 1945, Bouw- en woningdienst
1022d 4 januari - 27 december 1945, FinanciŽn en bedrijven
1022e 4 januari - 27 december 1945
1023a 3 januari - 30 december 1946, Algemene zaken
1023b 3 januari - 30 december 1946, Fabricage
1023c 3 januari - 30 december 1946, Bouw- en woningdienst
1023d 3 januari - 30 december 1946, FinanciŽn en bedrijven
1023e 3 januari - 30 december 1946, Onderwijs
1024a 2 januari - 29 december 1947, Algemene zaken
1024b 2 januari - 29 december 1947, Fabricage
1024c 2 januari - 29 december 1947, Bouw- en woningdienst
1024d 2 januari - 29 december 1947, FinanciŽn en bedrijven
1024e 2 januari - 29 december 1947, Onderwijs

7053 Staten houdende maandoverzichten van ten behoeve van de Wehrmacht verrichtte werkzaamhden
7173 Afschriften van eigendomsbewijzen van onroerend goed, 1844 - 1961
7180 Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende de secretarie, 1941 - 1945
7294 Gezinskaarten van geŽvacueerde personen en/of gezinnen
7648 Ingekomen aangiften van overlijden van tijdens de periode 1941-1946 vermiste personen, 1951 - 1952
7655 Stukken betreffende tijdens de bezettingsjaren overleden burgers en militairen en de opgraving van Duitse militairen op 25 en 27 juni 1940 , 1940 - 1944

Toegangsnummer: 8-A 1945 # Gemeente Dordrecht (dossiers tot 1945)

78 Dienstplicht voor gemeentepersoneel bij de Nederlandschen Arbeidsdienst, 1941 - 1945
79 Uitzending van gemeentepersoneel naar Duitsland (z.g. Arbeitseinsatz), 1941 - 1945

1753 Oorlogsschade gemeente-eigendommen 1940 -1945. Bijdrage van het Rijk in de kosten van herstel van oorlogsschade, 1941 - 1942
1754 Oorlogsschade gemeente-eigendommen 1940 -1945. Bijdrage van het Rijk in de kosten van herstel van door Nederlandse militairen aangebrachte schade, 1940 - 1944


Maatschappelijke zorg voor werklozen gedurende de jaren 1931- 1945, 1931 - 1946
1807 Steunregeling. Algemeen, 1937 - 1940
1809 Steunregeling. Algemeen, 1931 - 1946

1831 Steunverlening gedurende de oorlogsjaren aan gezinnen van werknemers ter Koopvaardij, die zich buiten Nederland bevinden, 1940 - 1945

Maatregelen i.v.m. de mobilisatie van 29 augustus 1939 tot 14 mei 1940 (waarna Nederland door Duitsland werd bezet), 1939 - 1942
1878 Algemeen; gebruik gebouwen, terreinen, havens en kaden; luisterposten, enz., 1939 - 1940
1879 Ontwikkeling en ontspanning van in Dordrecht gelegerde gedemobiliseerden

2200 Onteigening van panden, 1941 - 1942

2264 Wederopbouw na oorlogshandelingen. Voorschriften, 1940 - 1944
2265 Opgaven tijdens de Duitse bezetting aan de Procureur-Generaal bij het gerechtshof, van verenigingen en stichtingen zonder economisch doel, 1940 - 1944
2266 Maatregelen ter voorkoming van het verstoren der openbare orde gedurende de Duitse bezetting, 1940 - 1945
2267 Bewaking van particulier eigendommen tijdens de Duitse bezetting van 1940 -1945, 1944
2270 Nationaal Socialistische Beweging, N.S.B., 1933 - 1940
2271 Algemeen voorschrift van politie betreffende het sluiten van tapperijen gedurende de Duitse bezetting, 1940
2273 Beperking van het al reizende uitoefenen van een bedrijf tijdens de Duitse bezetting, 1940 - 1941

Luchtbescherming. Bombardementen
2431 Voorschriften en richtlijnen, 1940 - 1944

2485 Werving (verplichte aanmelding) van mannelijke ingezetenen die zijn geboren in de jaren 1905 t/m 1928 voor de arbeidsinzet van de Duitse Weermacht
2492 Tewerkstelling van arbeiders bij diverse werkverruimingsobjecten voor Voedselvoorziening tijdens de Duitse bezetting, 1940 - 1943
2500 Het Nederlandse Arbeidsfront, 1942 - 1945

Tewerkstelling van Nederlandse arbeiders in Duitsland tijdens de oorlog, 1940 - 1944

2507 Algemeen, 1940 - 1943
2508 Voorschriften, 1940 - 1943
2509 Weigering tewerkstelling in Duitsland, 1940 - 1941
2510 Verstrekking van kleding, enz. aan arbeiders die ten gevolge van bombardementen schade hebben geleden, 1943 - 1944


"Herstelfonds 1940 ", fonds voor hulpverlening aan burgerslachtoffers ten gevolge van oorlogsomstandigheden, 1941 - 1945
2527 Algemeen, 1941 - 1945
2528 Voorschriften, 1940 - 1943
2529 Registratiegegevens van door oorlogsgeweld getroffen burgerslachtoffers, 1941 - 1945

2547 Verstrekking van darikluiten (brandstof) aan behoeftige gezinnen , 1942 - 1944
2549 Plaatsing van Dordtse kinderen uit door oorlogsomstandigheden getroffen gezinnen in gezinnen in het noorden van het land, 1940 - 1941


Bezettingsaangelegenheden inclusief een aantal rotstreken van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog., 1939-1945
2599 1940-1945 Verorderingen, vermissing c.q. diefstal van eigendommen. (NB Vorderingen, vermisssing c.q. diefstal van eigendommen; Nederlandse Roode Kruis; het tot stand brengen van contact tussen de plaatselijke overheid en de bevelhebber van de Duitse weermacht bij de capitulatie van Dordrecht op 14 mei 1940; rede van de burgemeester in de vergadering van de gemeentraad van 28 mei 1940; opbouwdienst waarneming van vliegtuigen tijdens de oorlog)
2600 1940-1945 Correspondentie. (Correspondentie met de eigenaars van vermiste, beschadigde en gestolen eigendommen)
2601 1940-1945 Correspondentie (Correspondentie met de eigenaren van vermiste en door de Duitsers in beslag genomen jachtgeweren.)
2602 1944-1945 Inlichtingen (Inlichtingen aan de Duitse weermacht)
2603 1939-1944 Verzameling maatregelen. (Deel 1 Verzameling van door de Duitse bezetters getroffen maatregelen, o.m. gijzeling van vooraanstaande Dordtse ingezetenen, gevangenneming van burgers, enz. Deze correspondentie was destijds gekwalificeerd als kabinet, vertrouwelijk en geheim)
2604 1940-1945 Verzameling maatregelen. (Deel 2 Verzameling van door de Duitse bezetters getroffen maatregelen, o.m. gijzeling van vooraanstaande Dordtse ingezetenen, gevangenneming van burgers, enz. Deze correspondentie was destijds gekwalificeerd als kabinet, vertrouwelijk en geheim)


Bekendmakingen, persberichten en publicaties op gemaakt naar aanleiding van en tijdens de Duitse bezetting., 1940 1945
2730 1940-1941
2731 1942-1945
2732 1945


Luchtbescherming voor de scholen, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940 /'45.1. Algemeen., 1940 1944
2855 1940-1944 1. Algemeen
2856 1939-1943 2. Richtlijnen en voorschriften.
2857 1935-1943 3. Maatregelen ter bescherming van de op de scholen verblijvende kinderen.
2858 1939-1944 4. Cursussen voor het onderwijzend personeel.
2859 1943-1944 5. Onderricht en informatie van de leerlingen.

2925 Nederland's Volksherstel. (NB Dit was een nationale organisatie die na de Tweede Wereldoorlog van 1940/'45 in nauwe samen werking met de overheid en met behulp van vele bestaande organisaties hulp verleende aan Nederlandse burgers.)

2947 Door het Nationaal Fonds voor bijzondere noden verleende voorschotten
2981 Budgetonderzoek naar de huishoudrekeningen van gezinnen van werklozen, later van gezinnen van verschillende welstand

Toegangsnummer: 8-A 1960 # Gemeente Dordrecht (dossiers tot 1960)

477 Steunverlening aan uit het buitenland gerepatrieerde Nederlanders. , 1934 1949
478 Regeling Overbruggingsuitkering. Verordening van het Militair Gezag betreffende het verlenen van financiŽle hulp aan werknemers die zonder werk zijn., 1945 1947
479 B-steun aan werklozen. Bijdrage aan en verrekening met het rijk., 1936 1946

Centrale keuken., 1940 1946
696 1940-1946 Oprichting.
697 1941-1946 Exploitatie
698 1941-1949 Comptabiliteit
699 1941-1947 Begroting en rekening.
700 1941-1946 Voorschriften en richtlijnen.
701 1941-1946 Personeel
702 1941-1946 Bezoldiging van het personeel.

747 Sociale Zaken. Instelling, gedurende de Duitse bezetting, van een rijksarbeidsbureau onder de naam Gewestelijk Arbeidsbureau, ter vervanging van de Arbeidsbeurs verbonden aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken., 1940 1946

Wederopbouw na oorlogshandelingen 1940 -1945., 1940 1953
761 1940-1953 Algemeen.
762 1944-1954 Voorschriften.
763 1941-1950 Voorschriften en richtlijnen t.a.v. de materiaalvoorziening.
764 1945-1951 Aanwijzingen van gemeenten, o.m. Dordrecht, als organen bevoegd voor goedkeuring uitvoering bouwwerken.
765 1947-1951 Regelen voor het verkrijgen van Rijksgoedkeuring.
766 1948-1950 Bouwvolumen.
767 1948-1949 Bouwen zonder goedkeuring.
768 1940-1950 Overzichten van ten gevolgen van oorlogsomstandigheden beschadigde of verwoeste panden.
769 1949-1952 Beslissingen op verzoeken tot herbouw van door oorlogsgeweld verwoeste woningen.
770 1942-1956 Onderzoek naar de mogelijkheid tot herbouw van door oorlogsgeweld verwoeste panden.
771 1947-1955 Herbouw van particuliere eigendommen.

772 1942-1948 Mededelingen van overleden ingezetenen in concentratiekampen in Duitsland, Nederlands-IndiŽ, enz tijdens de oorlog
773 1941-1946 Berichten van overlijden en van vermissing van militairen tijdens de oorlog 1940 -1945 alsmede van de uitrijking der nagelaten goederen aan de nabestaanden
774 Bewaking van openbare gebouwen tijdens de Duitsebezetting van 1940 -1945., 1943 1949
775 Verordening op het tijdelijke verrichten van persoomlijke diensten door de inwoners der gemeente Dordrecht tijdens de duitse bezetting van 1940 /'45, 1943 1950
777 Verbod voor jeugdige personen beneden de leeftijd van achttien jaar en zich gedurende de Duitsebezetting van 1940 -1945 in de avonduren op de openbare straat op te houden., 1943 1950


Voedselvoorziening tijdens de Duitse bezettingvan 1940 -1945., 1940 1949
789 1940-1949 Algemeen.
790 1944-1948 Vervoerstransport(en) voedselvoorziening.
791 1944-1946 Visvoorziening


Tewerkstelling van Nederlandsche arbeiders in Duitsland tijdens de oorlog 1940-1945., 1940 1947
 871 1940-1947 Loonvoorschotten aan tewerkgestelde arbeiders.
 872 1940-1947 Medische verzorging van in Duitsland werkzame Nederlanders en van hun gezinsleden.

Hulpverlening aan ťvacuť's ten gevolge van de oorlog 1940 -1945., 1944-1950
887 1944-1948 Comptabiliteit.
888 1945-1950 Declaraties wegens personele- en materiŽle uitgaven.
889 1944-1948 Evacuatiebureau.
890 1946-1949 Gehuurde of gevorderde panden t.b.v. de huisvesting van de evacue's

936 Dordrecht tijdens de Duitse bezetting van 1940 -1945., 1946-1948
937 Gebruik van de Benthienkazerne als huis van bewaring na de Duitse bezetting van 1940-1945., 1945-1946
938 Opsporing van personen die zich tijdens de Duitse bezetting van 1940 -1945 onvaderlandslievend hebben gedragen., 1945-1946
940 Rechtspleging in Nederland na de Duitse bezetting 1940 -1945., 1945-1946

Bezettingsaangelegenheden inclusief een aantal rotstreken van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940 -1945, 1940-1955
943 1940-1955 Algemeen; Militair Commando; Huisvesting militairen.
944 1941-1947 Diversen.

1039 1940 -1946 Beleid burgemeester t.o.v. de Duitse bezetter(s) tijdens de Tweede wereldoorlog.
1098 1950-1952 Documentatie uit de oorlogsjaren 1940 -1945

(oorlogs) graven in Dordrecht van tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1940 /'45, gesneuvelde militairen., 1940 1955
1225 1940-1955 Algemeen.
1226 1940-1951 Voorschriften.
1227 1940-1960 Nederlandse militairen.
1228 1943-1951 Geallieerde militairen.
1229 1940-1960 Duitse militairen.
1230 1941-1955 Onderhoud van de graven.

1234 Reconstructie en controle van het bevolkingsregister na de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940/'45., 1945 1946

(Oorlogs) graven in Dordrecht van tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen., 1940-1951
1241 1946-1948 Verkoop van graven aan het Rijk.
1242 1940-1951 Opgraven (mede ter identificatie) en verplaatsen van stoffelijke overschotten.
1243 1940-1948 Vergunningen tot het opgraven en verplaatsen van stoffelijke overschotten.


1252 Inlevering van radiotoestellen tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog., 1943 1949
1255 Zuivering van het bedrijfsleven, met name v.w.b. Dordtse ondernemingen na de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940/'45., 1945 1946

1361 Bezettingsmaatregelen van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940 /'45., 1940 1950
1381 Massa - voedselvoorziening van de bevolking gedurende de z.g. hongerwinter (6 dec.'44 - 16 aug.'45) tijdens en direct na de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog van 1940 /'45. FinanciŽle afwikkeling., 1945 1950
1407 Voedselvoorziening van de bevolking, in het bijzonder die van Dordrecht, door het Commissariaat Noodvoorziening na de bevreiding van de Duitse bezetters na de Tweede Wereldoorlog van 1940 /'45, o.a. via de Actie Zuid helpt Noord., 1945 1947

Verzorging van oorlogsslachtoffers. Na de Tweede Wereldoorlog van 1940 /'45., 1945 1956
1442 1948-1956 Algemeen.
1443 1945-1948 Centraal bureau verzorging oorlogsslachtoffers. Provinciaal bureau verzorging oorlogsslachtoffers. Districts bureau verzorging oorlogsslachtoffers.
1444 1947-1949 Personeel
1445 1948-1949 Medische keuring en controle van de uitkeringsgerechtigden.
1446 1948 Overneming werkzaamheden van de centrale overheid door de gemeente

1452 Oorlogsschade aan Dordtse particuliere eigendommen. (Voorschot) regeling vergoeding kosten wegens verwoeste panden c.q. voor herstel van beschadigde panden. Voorschriften en richtlijnen. , 1940 1949
Verstrekte voorschotten. (verzameldossiers, alfabetisch gerangschikt). , 1941 1960
1453 1941-1956 A / Bergh.
1454 1941-1958 Besseling / Bot
1455 1941-1958 Bouwman / Bruin
1456 1941-1956 Bruyn / Dalmeyer
1457 1941-1958 Dam / Dijk
1458 1941-1960 Egmond / Gijp
1459 1941-1960 Haas / Hoven
1460 1940-1960 Hubers / Kampman
1461 1941-1957 Kentson / Koops
1462 1941-1956 Kooijman / Kubbinga
1463 1941-1958 Kuiters / Lawn tennis club
x 1464 1941-1959 Leeuwen / Mijle
1465 1941-1959 Nederlands IsraŽlisch Gemeente / Parant
1466 1941-1959 Pelser / Ridderhof
1467 1941-1956 Robertsen / Smaal
1468 1941-1958 Vaal / Vijver
1469 1941-1960 Waals / Weijden
1470 1941-1957 Willemstein / Wijngaarden

1740 Garnizoen van het Korps Pontonniers in de gemeente Dordrecht., 1921-1948
1986 Opruiming van puin van door oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940 /'45 verwoeste panden., 1944 1952
x 2008
Besluit Herstel Rechtsverkeer en Besluit Vijandelijk Vermogen. Bureau van roerende goederen van vijanden en landverraders. NB: Deze besluiten alsmede bovengenoemd bureau heeft betrekking op de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog van 1940/'45.
2127 Huisvesting van politieke deliquenten na de Tweede Wereldoorlog van 1940 /'45., 1945 1949
2181 Het vinden van stoffelijke resten van tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940/'45 gesneuvelde militairen.
2370 Interneringskamp " Benthienkazerne " (kabinet)., 1946

Maatschappelijk Hulpbetoon. (v/h Burgerlijk Armbestuur). Samenwerking met de Armenraad en de Arbeidsbeursen concentratie van deze instellingen in een dienst voor Sociale zaken., 1929 1960
2504 1929-1946 Rekeningen.
2505 1947-1952 Rekeningen

Toegangsnummer: 8-A 1970 # Gemeente Dordrecht (dossiers tot 1970)

464 Oorlogsschade aan gemeente eigendommen 1940-1945. Bijdrage van het Rijk in de kosten van herstel van oorlogsschade., 1942 1963
763 Wederopbouw na oorlogshandeling 1940-1945.Herbouw van gemeente-eigendommen., 1953-1963
765 Huisvesting gerepatrieerden, 1950 1966
766 Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 ten gevolge van oorlogsgeweld omgekomen ingezetenen., 1940 1964
805 Verzorging van tijdens de oorlogsjaren 1940/'45 Dordrecht passerende krijgsgevangenen., 1940 1966
808 Hulpverlening van evacue's ten gevolge van de oorlog 1940-1945. Voorschriften., 1942 1965

Oorlogsschade aan Dordtse particuliere eigendommen, 1941 1961
1153 1941-1961 Verstrekte voorschotten. Smeenk - Utilia.
1154 1941-1961 FinanciŽn.
1211 Oorlogs herinneringskruis en Ereteken voor orde en vrede. Uitreiking aan Dordtse ingezetenen, 1949-1964

1254 Vergunningen tot vervoer van lijken naar het buitenland, 1929 1962

Toegangsnummer: 8-A 1980 # Gemeente Dordrecht (dossiers tot 1980)

2578 Verstrekking inlichtingen omtrent Nederlandse ingezetenen met een andere nationaliteit, z.g. vreemdelingen. [Toelichting: Dit dossier komt in aanmerking voor beperking openbaarheid tot het jaar 2006] Datering 1940-1980

4025
Uikerings / bijstand aan nazi, oorlogs- en vervolgingsslachtoffers (1940-1945) Datering 1964 1971

Toegangsnummer: 8-B 1980 # Gemeente Dordrecht (bijzondere dossiers tot 1980)

48 Stukken betreffende de bouw nieuwe scholen aan de Adm. De Ruyterweg (Finseschool) en de Nassauweg ter vervanging van door oorlogshandelingen in 1940 vernielde gebouwen., 1951 1951
68 Dossier inzake herstel schade aan de villa Weizigt 1940 -1945, 1940 1950
70 Stukken betreffende herstel schade aan hetbrandspuithuisje aan het Jozef IsraŠŅŠlsplein 1940 -1945, 1940 1950
71 Dossier inzake herstel schade geleden door Gemeentewerken 1940 -1945, 1940 1952
78 Stukken betreffende de vergoeding van kosten gemaakt t.b.v. de Duitse Weermacht, 1940 1945 78 -1.782.
58 Stukken betreffende herstel schade aan woningen van de Woningstichting 1940 -1945, 1952 1953
84 Stukken betreffende uitkeringen aan particulieren voor herstel oorlogsschade 1940 , 1941 1943
86 Stukken betreffende vergoedeing gemaakte kosten voor de uitvoering van opdrachten van de Duitse Weermacht, 1940 1945
88 Stukken betreffende oorlogsschade 1940 -1945, 1940 1950
95 Dossier inzake de standplaatsen op de kermissen te Dordrecht. Toelichting: Het dossier bevat stukken betreffende de Hoffeesten, 1940 1971
108 Dossiers inzake panden door de duitsers gevorderd., 1940 1945
109 Stukken betreffende vergoedingen van verrichtingen t.b.v. van de Duitse Weermacht, 1940 1947
110 Stukken betreffende bezettingsschade doorvorderingen van de Duitse Weermacht, 1940 1945
111 Stukken betreffende door de Wehrmachtbezirkverwaltung te Gorinchem aan de gemeente Dordrecht uitgekeerde bedragen als vergoeding voorgevorderde gebouwen e.d, 1940 1945
112 Stukken betreffende door de Wehrmachtbezirkverwaltung vastgestelde huurwaarde van gevorderde percelen e.d, 1940 1945
113 Stukken betreffende zgn. R verrichtingen (Regular Leistungen), 1940 1941
114 Stukken betreffende vorderingen van gemeentelijke gebouwen door Duitse Weermacht, 1940 1945
115 Stukken betreffende vorderingen t.b.v. het Nederlandse Leger., 1939 1940
117 Stukken betreffende de inkwartiering enverzorging van Nederlandse krijgsgevangenen, 1940 1940
119 Stukken betreffende de vordering van gebouwen, 1940 1945
120 Stukken betreffende bezettingsschade, 1940 1945
121 Stukken betreffende inkwartiering in hotels, 1940 1945
122 Stukken betreffende vergoeding van geleden oorlogsschade aan straten, pleinen e.d, 1940-1945. Zie ook 1940 1940 1949
123 Stukken betreffende vergoeding van geleden oorlogsschade aan plantsoenen, 1940 - 1945, 1940 1949
125 Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsschade aan bruggen e.d, 1940- 1945 Zie ook 042 1940 1949
126 Dossier inzake schade aan verkeerszuilen, 1940 -1945, 1940 1949
133 Dossier inzake het treffen van een procedurele maatregel binnen de bestaande wetgeving tot het tijdelijk onderbrengen van inwoners na een bominslag, 1940

Toegangsnummer: 8-A 1990 #  Gemeente Dordrecht (dossiers tot 1990)

811 Verzorging van oorlogsslachtoffers. Na de Tweede Wereldoorlog van 1940 /'45. Voorschriften., 1944 1980

Toegangsnummer: 83 #  Plaatselijke adviesraad van de illegaliteit te Dordrecht

 21   Rapport van een inspectiebezoek aan de Benthienkazerne te Dordrecht door J.W. Gratama en L. Salomonson, leden van de Adviesraad van het militair commissariaat, 1945

Toegangsnummer: 127 # Christelijke gereformeerde kerk van Dordrecht
NB Bij de overdracht van de archiefbescheiden is bepaald, dat stukken jonger dan 75 jaar niet openbaar zijn

[alleen voor 1935!!!]
Notulen van de Diaconievergaderingen, 10 september 1917 - 20 september 1966
47 13 november 1939 - 2 februari 1942
48 9 februari 1942 - 30 december 1946
54 Ingekomen brieven, 1911 - 1961

Toegangsnummer: 148 # Collectie van bescheiden met betrekking tot de ondergrondse en binnenlandse strijdkrachten

148 Collectie van bescheiden met betrekking tot de ondergrondse en binnenlandse strijdkrachten
1 Afdrukken van stempels en handtekeningenstempels
2 Register houdende aantekening van de voorraden per plaats
3 Plattegronden en stafkaarten
4 Aantekeningen betreffende een boek over het verzet, alsmede een reglement voor de instelling van het militair gezag, een brief van de rectors magnifici aan de secretaris-generaal van het Ministerie van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming, Welkom. door koningin Wilhelmina, De Dordtenaar. van 3 mei 1946 en 13 mei 1947, Regels voor geheimhouding binnen de Binnenlandse strijdkrachten., reglementen en stukken betreffende het Gewestelijk arbeidsbureau
5 Aantekeningen betreffende verschillende verzetsmensen
6 Stukken betreffende de Binnenlandse strijdkrachten
7 Stukken betreffende de bewakingstroepen van Kwartier Noord en Dubbeldam, alsmede een brief aan Simon betreffende een klacht over J. Kool en verslagen betreffende de Ordedienst
8 Voor volk en vaderland., alsmede stukken betreffende het oefenschema van de Vierde compagnie van de Binnenlandse strijdkrachten, notulen van de vergadering van de staf van de Binnenlandse strijdkrachten, 10 april 1945, stukken betreffende de taken van de Binnenlandse strijdkrachten, de procedures bij arrestaties en het Zuiveringsbesluit, lijsten houdende een opgave van de slagzinnen van Radio Oranje en de Belgische zender, een plan voor de sabotage van de spoorwegen en de bescherming van objecten in Meerkerk en een instructie voor de Binnenlandse strijdkrachten
9 Stukken betreffende de betaling aan stakers bij de Nederlandse spoorwegen door de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers
10 Aantekeningen betreffende de illegale pers, alsmede exemplaren van De zwerver., maart 1946, juni 1946 en februari 1947, Vaderland en vorstenhuis., april 1945, De partizaan., januari 1946, De koerier., november 1944, De vrije pers., november en december 1944, De Dordtenaar., november 1946, Het dagblad - bevrijdingsnummer., z.j., Paroolpost., maart 1945, Het parool., augustus 1945, Het ochtendnieuws., maart 1945, De waarheid., april 1945, Dordts dagblad., mei en oktober 1945, Trouw., januari 1944 en maart 1945 en Trouw-mededelingen.
11 Bonnen
12 Overzicht van het Zuiveringsbesluit., alsmede Uitvoering van de Arrestatieregeling.
13 Stukken betreffende de recapitulatie van Zeeland
14 Stukken betreffende de Verzetsgroep 'Dordrecht'
15 Verslagen betreffende verzetsacties in het Land van Heusden en Altena, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, het district Gorinchem en Dubbeldam, alsmede een adressenlijst van de abonnees van Het nieuws. en het Gedenkalbum Sliedrecht, 10 mei 1940 - 5 mei 1945.
16 Vragenlijst van de Knokploeg, alsmede verslagen van Knokploegacties en droppings
17 Verslagen betreffende spionage, sabotage, de S-foon en het ontstaan van het militair verzet, alsmede krantenartikelen, dagrapporten betreffende verzetsactiviteiten in februari - mei 1945, instructies voor en verslagen van verzetsactiviteiten, kaarten, foto's van opgeblazen huizen en een brief van Hoorn aan de graaf van Solms
18 Stukken betreffende de Centrale inlichtingendienst
19 Stukken betreffende de Stichting '40 - '45
20 Verslag betreffende het verzet in de kerken
21 Verslagen betreffende het illegaal werk door vrouwen
22 Stukken betreffende het Strijdende gedeelte
23 Stafkaarten
24 Rapporten betreffende de Ongevallenverzekering, alsmede een persoonsbewijs van T. Mertens, textielbonnen, een distributiestamkaart en een formulier betreffende de afwikkeling van de steun aan onderduikers
25 Rijvergunningen, alsmede distributiestamkaarten van A.G. en A.P. Kuiters, bonnen, pasfoto's van 15-jarigen, distributiekaarten, een rapport betreffende de Ongevallenverzekering, persoonsbewijzen en een brief van Den Akker die voortvluchtig is na het kraken van het Distributiekantoor
26 Kaarten en plattegronden, alsmede bonnen, een toespraak van P.H. Ritter voor de A.V.R.O. betreffende het boek door K. van Loon, een rapport betreffende de Ongevallenverzekering, een Passierschein, correspondentie tussen Paul, Trees en Bob, een krantenartikel betreffende het Knokploegwerk in Dordrecht, een verslag van een interview met N.C. Caspers en een verslag betreffende de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, District Giessendam
27 Stukken betreffende de financiŽn van het stakend spoorwegpersoneel
28 Berichten van Paul en Trees aan C.N.B.S., G.C.S.G. 14, G.S.C. en G.J.C. 14
29 Berichten van C.N.B.S., G.C.S.G. 14, G.I.C. en C.B.S.
30 Rapporten betreffende de Ongevallenverzekering
Mededelingen van de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers., alsmede een vragenlijst van de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, een instructie voor een gedenkboek over de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers en Knokploegen, bonnen, formulieren, een lijst met namen inzake de represailles na de aanslag op Rauter, aantekeningen, verslagen van interviews met personen uit het verzet, pamfletten, staten houdende een opgave van het ledenaantal van de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers in de Alblasserwaard en Dordrecht, aantekening betreffende de verdenkingen over Tims van de Distributiedienst en brieven aan de Landelijke organisatie van hulp aan onderduikers
32 Vervallen
33 Tekening van het groepsgebouw voor de politietroepen te Willemsdorp
34 Verslag van het gesprek tussen A.J. Teunissen, H. Beinema, G.J. de Vries en F. Hofstede betreffende het illegale werk, alsmede stukken betreffende de Duitse troepenbewegingen, instructies voor de illegale werkers, aantekeningen en een adressenlijst van de Dienststelle
35 Stukken betreffende de onderzoeken door de Binnenlandse strijdkrachten naar Albronda, W. Blom, Boot, Van Solingen, A. Staart en Klein, alsmede stukken betreffende de Centrale inlichtingendienst te Dordrecht, een rapport van de commandant van de Ordedienst betreffende oud-burgemeester Looij, een rapport betreffende de klacht over Adamse, een brief aan K. van Loon betreffende verzetsactiviteiten, een proces-verbaal van C.E. Thunissen, stukken betreffende de begrafenis van K. Hazejager, een verslag van de dood van F. de Ruiter door een landmijn en een staat houdende een opgave van de illegale werkers die op het monument vermeld moeten worden
36 Kaarten en plattegronden
37 Plattegrond van de bunkers in het Merwesteijnpark
38 Bonnen
39 Formulier en werkgeversverklaring van de Koninklijke fabriek 'Penn en Bauduin'
40 Passierscheinen
41 Staat houdende een overzicht van het verzet en de Binnenlandse strijdkrachten
42 Lijst houdende een opgave van de namen, beroepen en salarissen
43 Persoonsbewijs van H. van Eijnsbergen
44 Formulier betreffende een Passierschein
45 Rapporten betreffende de Ongevallenverzekering
46 Kaarten en plattegronden
47 Verslag van een interview met K. Meijer, alsmede een rapport over generaal Hackert en de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers
48 Staat houdende een overzicht van de uitgaven van de Zeemanspot, District Dordrecht, alsmede een staat houdende een overzicht van de verzetsorganisaties
49 Agenda houdende aantekening van de uitgegane brieven
50 Tekeningen van O. Dicke voor Verzet in en om Dordrecht. door K. van Loon
51 Vignetten voor Verzet in en om Dordrecht. van K. van Loon
52 Stukken betreffende de Krankenkasse
53 Bankboek
Kasboeken
56 Giroboek
57 Stukken betreffende de Gemeentelijke dienst voor sociale zaken
58 Stukken betreffende de Winterhulp Nederlandse volksdienst
59 Verzoekschriften aan de Eerste compagnie van het Strijdende gedeelte betreffende verlof of ontslag

60 Ingekomen brieven bij en minuten van uitgegane brieven van de Eerste compagnie van het Strijdende gedeelte, alsmede een appellijst van Compagnie 'Michiel' en een lijst houdende een opgave van de moffenmeiden
61 Stukken betreffende het personeel van het Strijdende gedeelte
62 Lijst houdende een opgave van de leden van Compagnie 'Michiel', alsmede een lijst houdende een opgave van de adressen van de Bewakingstroepen en het Strijdende gedeelte
63 Akten van indiensttreding bij de Binnenlandse strijdkrachten
64 Lidmaatschapskaarten van de Binnenlandse strijdkrachten

65 Agenda's houdende aantekening van de ingekomen brieven
66 Registers houdende aantekening van de diensten van de koeriers Bodegouw en Kooiman
67 Lijst houdende een opgave van Dordtse N.S.B.-'ers en Duitsgezinde winkeliers
68 Staat houdende een opgave van de arrestatiepapieren voor joden
69 Ingekomen brieven bij en minuten van uitgegane brieven van de Binnenlandse strijdkrachten
70 Stukken betreffende de financiŽle administratie van de Binnenlandse strijdkrachten
71 Stukken betreffende de politieke zuiverheid van de leden van de Binnenlandse strijdkrachten
72 Stukken betreffende de vordering van de schepen 'Hollands glorie' en 'De hoop'
Rapporten van de Binnenlandse strijdkrachten
74 Lijst houdende een opgave van de moffenmeiden die na verhoor naar huis zijn gezonden
75 Brief betreffende de proceskosten van H.M. Evers
76 Krantenartikelen betreffende de rechtszaak tegen H.M. Evers
77 Krantenartikelen betreffende de rechtszaken tegen A. den Breejen, C.W. Morks en de voormalige burgemeester van Zwijndrecht
78 Krantenartikelen betreffende de herdenking van S. Beinema
79 Volk en vaderland.
80 Krantenartikelen betreffende ingezonden brieven van G.J. de Vries
81 Krantenartikel betreffende de decoratie van W. Boot
82 Rapport van de valse aangifte door S. Levisson, alsmede brieven van A. Rest aan G.J. de Vries, een verslag van H.M. Evers betreffende de poging tot arrestatie van burgemeester Bleeker en een minuut van een brief van G.J. de Vries betreffende een te betalen bedrag door Linders
83 Vervallen
84 Staat houdende een overzicht van de verhouding tussen de illegaliteit en H.M. Evers, agent van de politieke politie gedurende de bezetting
85 Persoonsbewijs van S.R. Erlings
86 Mededelingen van de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers., alsmede een rapport van de arrestatie A. Wiegaud, een verslag van een ontmoeting tussen H.M. Evers en M. van Pelt, krantenartikelen en een verklaring door Van het Hoff, Roozendaal en Van Vugt
87 Stukken betreffende de collectie van M. van Pelt
88 Akten houdende getuigenverklaringen betreffende de processen van na de oorlog
89 Stukken betreffende M. van Pelt
90 Problemen rond het Englandspiel. door G.J. de Vries
91 Processen-verbaal betreffende H.M. Evers en Dubbelt
92 Stukken betreffende G.J. de Vries
93 Stukken betreffende de zaak H.M. Evers vervaardigd door de Commissie Gratama
94 Rapport betreffende het ontstaan van het verzet in Dordrecht
95 Stukken betreffende de motieven voor de oprichting van een oorlogsmonument
96 Rapport van G.J. de Vries betreffende de samenwerking met de Distributiedienst te Dordrecht
97 Rapport van H. Beinema betreffende de arrestatie van S.R. Beinema
98 Dag- en wachtrapporten, alsmede stukken betreffende het personeel van de Derde compagnie van de Binnenlandse strijdkrachten
99 Lijst houdende een opgave van door de Duitsers gevorderde huizen
Stukken betreffende de schadeloosstellingen voor door de Duitsers gevorderde panden
100 1942 - 1944
101 1942 - 1944
102 1942 - 1944
103 1942 - 1944

Toegangsnummer: 150 #  Collectie van handschriften

2392 Notulen en convocaties voor vergaderingen van het Comitť Nederlandsch Volksherstel afdeling Dordrecht 1945 juni-oktober (typewerk); afkomstig uit archief Politieke Recherche afd. Dordrecht, overgedragen door het RIOD, 1948.

Toegangsnummer: 75 # Nederlands Rode Kruis, afdeling Dordrecht

Datering 1872 - 1960. Omvang 7,63 meter Archiefstukken

 1.2.3.2 Transportcolonne
316 Inschrijvingsformulieren van leden van de transportcolonne
317-321 Ingekomen en uitgaande brieven betreffende de transportcolonne
317 1932
318 1940-1942
319 1945
320 1948
321 1950
322-325 Nominatieve opgaven van de transportcolonne
322 1939
323 1940
324 1941
325 1943
1.2.3.3.2 Hulpverlening tijdens de Tweede Wereldoorlog
376 Verslag van de gebeurtenissen gedurende de periode 12 mei t/m 15 mei
377 Declaratieformulieren van de te betalen vergoedingen aan transportcolonisten en helpsters wegens loonderving, met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de periode 10 t/m 16 mei 1940
378 Afschrift van de ĎVerordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, houdende bepalingen ter verkrijging van een overzicht (Erfassung) van verenigingen van personen en stichtingen zonder economisch doelí
379-382 Stukken betreffende het verstrekken aan en ontvangen van inlichtingen van andere, waaronder ook buitenlandse, Rode Kruisorganisaties
379 1940-1944
380 1945
381 1946
382 1947
383 Stukken betreffende krijgsgevangen
384 Stukken betreffende de werkzaamheden in de speciaal opgerichte noodziekenhuizen
385 Afschriften van het rondschrijven van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis aan de familieleden van Nederlandse krijgsgevangen officieren te Neu-Brandenburg en KŲningstein
386 Afschrift van het rondschrijven van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis aan de familieleden van Nederlandse krijgsgevangen officieren te Stanislau
387 Stukken betreffende een ingekomen brief waarin kritiek wordt geuit over het helpen van gewonde Duitse soldaten
388 Afschrift van een artikel betreffende een oproep tot afwijzen van iedere hulp vanuit het Rode Kruis te Dordrecht aan de Duitse militairen
389 Stukken betreffende Dordtse oorlogsslachtoffers
390 Lijsten van oorlogsslachtoffers in diverse Nederlandse steden, waaronder Dordrecht, afkomstig van het Centraal Informatie- en correspondentiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
391 Verslagen, opgesteld door dr. J. van Aardenne betreffende de evacuatie van gewonden, inclusief lijsten met evacuťes
392 Stukken betreffende de verstrekking van rookwaren aan krijgsgevangen
393 Lijst houdende de overzichten van gerepatrieerde politieke gevangenen uit Dordrecht
394 Stukken betreffende de hulpverlening aan het noorden van het land
395 Stukken betreffende het verlenen van financiŽle hulp aan J.M. van Dongen
396 Lijsten houdende de namen van geÔnterneerden in Japanse kampen
397 Stukken betreffende de organisatie en oprichting van de commissie Ďverdeling Rode Kruis-goederení
398 Overzichten van de op de christelijke kweekschool aan de Godewijckstraat 8 gearriveerde hulppakketten ten behoeve van het uitdelen van deze hulppakketten
399 Verslag over de periode 1943-1945 inzake de werkzaamheden betreffende het voorzien van de Dordtste krijgsgevangenen van levensmiddelen
400 Opgaven van zieke, gewonde en gesneuvelde militairen
401-403 Verzoeken om inlichtingen bij andere instanties namens personen betreffende vermiste familieleden
401 1945-1946
402 1945-1946
403 1949
404 Rapport inzake de bemiddeling bij een kwestie omtrent de erfenis van een gesneuvelde Duitse militair die gehuwd was met een Dordrechtse vrouw
405 Lijsten van joden die zich nog in Westerbork bevinden, afkomstig van het Centraal Informatie- en correspondentiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
 

Toegangsnummer: 200 # Gemeente Dubbeldam, 1811 - 1970

Stukken betreffende het toezicht op vreemdelingen ,, 1926 - 1948.
878 1926 - 1934
879 1935 - 1939
880 1940 - 1948

1156 Stukken betreffende het Nederlanderschap, de naturalisatie en nationaliteitsbewijzen , z.j.
3471 Verblijfregister van geregistreerde vreemdelingen , 1938-1968

Toegangsnummer: 213 # Gemeentepolitie van Dordrecht

Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1940 - 1945
1 1940 (1-70)
2 1940 (71-149)
3 1940 (150-300)
4 1940 (301-534)
5 1940 (535-754)
6 1940 (755-984)
7 1940 (985-1200)
8 1940 (1201-1499)
9 1940 (1500)
10 1940 (1501-1605)
11 1940 (1606-1633)
12 1940 (1634-2100)
13 1941 (1-100)
14 1941 (101-190)
15 1941 (191-325)
16 1941 (326-500)
17 1941 (501-678)
18 1941 (679-980)
19 1941 (981-1240)
20 1941 (1241-1491)
21 1941 (1492-1642)
22 1941 (1643-1803)
23 1941 (1804-2100)
24 1942 (1-141)
25 1942 (142-221)
26 1942 (222-471)
27 1942 (472-700)
28 1942 (701-858)

29 1942 (859-1028)
30 1942 (1029-1250)
31 1942 (1251-1523)
32 1942 (1524-1732)
33 1942 (1733-2100)
34 1943 (1-114)
35 1943 (115-263)
36 1943 (264-400)
37 1943 (401-667)
38 1943 (668-876)
39 1943 (877-1110)
40 1943 (1111-1399)
41 1943 (1400-1712)
42 1943 (1713-1944)
43 1943 (1945-2155)
44 1945 (1-139)
45 1945 (140-320)
46 1945 (321-681)
47 1945 (682-1000)
48 1945 (1001-1250)
49 1945 (1251-1500)

Alfabetische indices op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1940 - 1945
50 1940
x 51 1941
x 52 1942
53 1943
54 1945
55 Ingekomen verzoeken om en periodieke opgaven van vuurwapens, personeelsformatie en afgehandelde klachten, 1943 - 1945
59 Staten houdende een overzicht van de aan politiepersoneel opgelegde straffen, 1942 - 1947
76 Vreemdelingenregister, 1950 - 1951
Journalen, 1942-1982
77 jan. - mei 1942 (1 januari t/m 30 mei 1942)
78 mei - nov. 1942 (31 mei t/m 5 november 1942)
79 nov. 1942 - mrt. 1943 (6 november 1942 t/m 25 maart 1943)
80 mrt. - sept. 1943 (26 maart t/m 5 september 1943*** HIAAT 6 sept - 31 dec 1943 ***
81 jan. - mei 1944 (1 januari t/m 31 mei 1944)
82 juni - nov. 1944 (1 juni t/m 23 november 1944)
83a nov. 1944 - apr. 1945 (24 november 1944 t/m 20 april 1945)
83b apr. - okt. 1945 (21 april t/m 31 oktober 1945)
84 okt. 1945 - apr. 1946 (31 oktober 1945 t/m 4 april 1946)
85 apr. - juli 1946
(5 april 1946 t/m 17 juli 1946)
86 juli - okt. 1946
(18 juli 1945 t/m 11 oktober 1946)
87 okt. 1946 - jan. 1947 (11
oktober t/m januari  1946)
88 jan. - apr. 1947
89 apr. - juli 1947
90 juli - okt. 1947
91 okt. 1947 - jan. 1948
92 feb. - apr. 1948

472 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven betreffende de compensatie voor tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen goederen, 1952 - 1956

Toegangsnummer: 275 #  Winterhulp Nederlandse volksdienst, Afdeling Dordrecht

 

NATIONAAL ARCHIEF 3.09.34 Inventaris van het archief van het Militair Gezag in Zuid-Holland, 1944-1947

[niet openbaar jonger dan 75 jaar]

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
4   DISTRICTS MILITAIRE COMMISSARIS TE DORDRECHT
4.01 Secretariaat
4.02 Sectie I - Binnenlands Bestuur
4.03 Sectie II - Juridische zaken
4.04 Sectie III - Politie
4.05 Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming
4.06 Sectie V - FinanciŽn
4.07 Sectie VI - Economische zaken
4.08 Sectie VII - Transport
4.09 Sectie VIII - Volksgezondheid
4.10 Sectie IX - Openbare werken
4.11 Sectie X - Arbeidszaken
4.12 Sectie XI - Voorlichting publiek
4.13 Sectie XII - PTT
4.14 Sectie XIII - Sociaal werk
4.15 Sectie XIV - Onderwijs, kunsten en wetenschappen
4.16 Bureaus
4.17 Gedeponeerd archief

NATIONAAL ARCHIEF 3.13.15 Inventaris van het archief van het Gewestelijk Arbeidsbureau Dordrecht, 1940-1989

Besprekingsverslagen. 1941-19443 omslagen
1 Directeur en de chefs van de bedrijfsafdelingen, 1941 - 1942
2 Leiders van de bijkantoren, 1941 - 1944
3 Leiders van de rijkskantoren en bemiddelaars, 1944
7. Interne mededelingen aan de bedrijfsafdelingen en bijkantoren. 1943-1946
8. Stukken betreffende de tewerkstelling van Nederlandse arbeiders in Duitsland en in Noord-Frankrijk. 1940-1944

NATIONAAL ARCHIEF Nummer Toegang: 2.15.20 Inventaris van het archief van het Rijksarbeidsbureau in Oorlogstijd, (1938) 1940-1945 (1949)

Het Arbeidsbureau in oorlogstijd. Dossiers van Arbeidsbureaus.
57 Dordrecht

NATIONAAL ARCHIEF 3..09.48 Inventaris van het archief van de Koninklijke Marechaussee Dordrecht, 1940-1945

[niet openbaar]

Registers van in- en uitgaande poststukken van de afdeling Dordrecht van de Koninlijke Marechaussee. 1940-1945 7 delen
1 1940, nrs. 1-416
2 1941, nrs. 1-1557
3 1942, nrs. 1-1871
4 1943, nrs. 1-861
5 1943, nrs. 862-1528
6 1943, nrs. 1529-2562 1944, nrs. 1-1527 1945, nrs. 1-1307
7 Geheim, 1940-1942

NATIONAAL ARCHIEF 2.08.47 Inventaris van het archief van het Ministerie van FinanciŽn: Nederlands Clearing Instituut, 1934- 1946 (1960)

[openbaar]

NATIONAAL ARCHIEF 2.09.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR), 1945-1952 (1983)

II.1.2 POLITIEKE RECHERCHE AFDELINGEN (PRA)
II.1.2.13 PRA Dordrecht
II.1.2.13.1 Opsporingsdossiers
78549-78554 Dossiers inzake het verzamelen van gegevens voor de opsporing en eventuele berechting van politieke delinquenten, 1945-1948.
Onderstaande dossiers hebben geen verwijzing in de centrale cartotheek. Voor specificatie zie bijlage B. 
78549 Amm - Dix
78550 Dod - Gro
78551 Gut - Kne
78552 Knu - Osb
78553 Pal - Ste
78554 Urm - Zub
Dossiers inzake het verzamelen van gegevens voor de opsporing en eventuele berechting van politieke delinquenten, 1945-1947.

88289 Aa - Adel
88308 Adele - Albas
88326 Albr - Andel
88345 Ander - Aren
88373 Aret - Asm
88384 Asp - Baars
88047 Baars - Back
88049 Backer - Bakker
88052 Bakker - Bakker
88057 Bakker - Baldť
88058 Baldu - Bare
88064 Barg - Bau
88068 Bax - Beec
88071 Beek - Beest
88074 Beest - Bel
88080 Beld - Berg
88081 Berg - Berg
88091 Berg - Bergh
88103 Bergm - Beus
88108 Beuz - Bezemer
88119 Bezemer - Bikker
88123 Bik - Bli
88131 Blo - Blom
88136 Blom - Boeg
88147 Boei - Boer
88151 Boer - Boer
88160 Boer - Boga
88174 Boge - Boll
88179 Bolm - Boogaard
88192 Boogerd - Boone
88196 Boons - Bore
88220 Borg - Bos
88232 Bos - Bosch
88238 Bosch - Boss
88249 Bosu - Bouman
88252 Bouman - Boute
88260 Bouth - Braak
88263 Braas - Brands
88268 Brandt - Bree
88286 Bree - Breej
88293 Breem - Broed
88296 Broek - BrŲr
88301 Brou - Brug
88302 Brui - Bruijn
88306 Bruins - Bruss
88307 Brust - Bui
88310 Bul - Buts
88319 Butt - Bijk
88323 Byl - Che
88331 Chr - Corp
88342 Corv - Dalen
88355 Dalen - Dama
88362 Dame - Dekker
88367 Dekker - Del
88375 Der - Dho
88377 Dic - Dit
88076 Dob - Dongen, D
88082 Dongen, J - Donk
88092 Donke - Dos
88096 Dra - Drij
88104 Dub - Dui
88112 Duk - Dur
88116 Duri - Dyk
88126 Dyk - Dyk
88130 Dyke - Ede
88162 Eek - Elm
88171 Els - Epe
88185 Eph - Es
88208 Es - Ets
88216 Ett - Eijn
88223 Eys - Fie
88236 Fle - Frank
88242 Frans - Gam
88333 Gan - Gel
88344 Gem - Gerritse
88356 Gerritsen - Ghij
88358 Gie - Gies
88364 Gil - Goe
88370 Goeij - Goud
88378 Goum - Graaf
88387 Graaf - Grau
88394 Grav - Groenenbe
88415 Groenenbo - Groenenve
88419 Groenew - Grof
88422 Groot, A - Groot, W
88429 Grooten - Gijz
88440 Haaf - Haaz
88457 Hag - Han
88469 Hans - Hart
88482 Harte - Hartog
88488 Hartog - Has
88493 Hat - Hec
88500 Hee - Hei
88505 Heid - Held
88554 Helde - Heri
88570 Herk - Hes
88584 Het - Heu
88589 Hey - Hit
88676 Hobo - Hoeve
88681 Hoeven - Hoh
88105 Hok - Holla
91704 Holl - Holst
88114 Holt
88173 Holw - Hoogen
88178 Hooges - Hooyk

88183 Hooym - Hout
88198 Houten - Houweling
88214 Houwelingen - Huisman
88224 Huisman- Hun
88227 Hur - Ipen
88247 Iper - Jag
88251 Jagt - Janse
88115 Janss - Jis
88125 Joc - Jong
88128 Jong - Jong
88139 Jong - Jong
88145 Jong - Jonge
88150 Jongen - Jongs
88280 Joo - Kamp
88297 Kampe - Kap
88304 Kar - Kel
88391 Kem - Ker
88395 Kes - Kie
88416 Kik - Klein
88417 Klein - Kler
88423 Klet - Kloos
88425 Kloot - Kne
88426 Kni - Koe
88498 Kof - Kolk
88503 Kolk - Kooi
88598 Kool - Koop
88603 Koor - Kooyman
88604 Kooyman - Koppel
88687 Koppela - Kort
88690 Korte - Kou
88692 Kra - Krag
88695 Kram - Krem
88699 Kreu - Kroon
88701 Kroone - Kruis
88703 Kruit - Kuil
88705 Kuip - Kwakernaat
88724 Kwakernaat - Laa
88731 Lab - Lamb
88737 Lamm - Lang
88755 Lans - Lav
88756 Law - Leen
88757 Leer - Leeuw
88758 Leeuwen - Lem
88797 Len - Ley
88298 Lie - Linden
88305 Linden - Lit
88316 Lod - Loom
88318 Loon - Lot
88325 Lou - Lut
88335 Luy - Maas
88350 Maat - Mal
88360 Mam - Markesteyn
88369 Markesteyn - Meer
88379 Meerk - Mek
88431 Mel - Meyde
88439 Meyden - Middelkoop
88454 Middelkoop - Moi
88470 Mol - Mook
88483 Mool - Mot
88491 Mou - Mui
88499 Mul - Mur
88605 Mus - Mij
88609 Naa - Nederlof
88629 Nederlof - Nes
88638 Net - Nole
88646 Nolf - Nop
88656 Nor - Nij
88664 Obb - Okk
88666 Old - Oom
88669 Oor - Oosterh
88671 Oostero - Osk
88675 Oss - Oudsh
88680 Oudst - Paa
88684 Pad - Pellikaan
88691 Pellikaan - Pep

88698 Per - Pier
88764 Piet - Plai
88769 Plan - Pola
88781 Pold - Poo
88824 Pop - Pra
88836 Pre - Pri
88851 Pro - Put
88858 Py - Raad
88866 Raad - Rav
88978 Rea - Rek
88992 Rem - Reus
89005 Reus - Ried

89016 Riem - Rite
89043 Ritm - Romijn
89045 Romijn - Roos
89047 Roos - Roskam
89053 Roskam - Rot
89060 Rou - Ruh
89909 Ruit - Rykh
88385 Ruiver - Ruiter
88386 Rym - Rysd
88388 Rysw - Sant
88389 Sante - Schaa
88396 Schab - Schellen
88413 Schellenb - Scherpeni
88418 Scherpenz - Schipper
88421 Schippers - Schoonem
88424 Schoonen - Schouten
88427 Schouten, P. - Schui
88435 Schul - Sev
88442 Sew - Sle
88450 Sli - Sluit
88458 Sluijs - Smit
88521 Smit - Smol
88526 Smoo - Snij
88530 Soc - Spaa
88549 Spae - Spierd
88562 Spieri - Staa
88581 Stad - Stam
88594 Stam - Steeg
88597 Steeh - Stege
88602 Stege - Sterk
88610 Sterke - Stoe

88617 Stok - Stoug
88622 Stout - Strie
88635 Strik - Stuy
88652 Stuy - Sijd
88665 Syr - Temp
88667 Tems - Til
88670 Tim - Tom
88732 Tomb - Tref
88736 Treu - Tui
88751 Tuk - Tijs
88760 Tyt - Val
88765 Valen - Veen
88770 Vee - Veld

88776 Velde - Ven
88814 Vend - Verboom
88828 Verboom - Verg
88833 Verh - Verhe
88841 Verho - Verhoeven
88848 Verhoeven - Verl
88853 Verm - Vermeulen
88859 Vermeulen - Verschoor
88862 Verschoor - Versluis
88874 Versluis - Verveer
88880 Verveer - Verwee
88890 Verweij - Veth
88903 Veth - Vink
88910 Vink - Visser
88921 Visser - Visser
88945 Visser - Visser
88956 Visser - Vleg
88967 Vleu - Vliet
88382 Vliet - Volh
8451 Volk - Vorm
88485 Vors - Vos
88487 Vos - Vree
88489 Vreem - Vrol
88502 Vroo - Waal
88882 Waal - Waard
88952 Waard - Wag
88954 Wak - Wal
88959 Wal - Wand
88961 Wanr - Wat
89320 Web - Wege
89327 Wegg - Werf
89331 Werk - Westd
89333 Weste - Wiel
89334 Wiel - Wig
89485 Wijngaarden - Zand
89335 Wil - Wingerden
89457 Wingerden - Wit
89461 Wit - Wolfe
89467 Wolfs - Wulp
89473 Wulp - Wyk
89478 Wyl - Wijngaarden
89499 Zane - Zeeuw, G
89504 Zeeuw - Zon
89510 Zoo - Zwart
89514 Zwart - Zyl

79520 Afschrift van een instructie van 30 augustus 1944 van Hitler aan Duitse leiders in Duitsland, Nederland en Frankrijk betreffende de 'Herstellung der Verteidigungsbereitschaft' van de Westwall, 1944

II.2.6.9 Tribunaal Dordrecht Zie voor de dossiers inzake de berechting van politieke delinquenten gedurende de periode 1945-1948 de CABR-database.
div.nrs. Dossiers inzake de berechting van politieke delinquenten, 1945-1950.
78378 Register met vermelding van dossier- en rolnummer, personalia van de beschuldigden, omschrijving van de gedragingen, uitspraak en bijzonderheden, nrs. 1-757 en 1-1727, 1946-1949.

NATIONAAL ARCHIEF 2.04.48.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

18 Plannen voor de evacuatie van de bewoners van de te ontruimen gedeelten van Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Amsterdam, Haarlem, Amersfoort en Utrecht, 1942

NATIONAAL ARCHIEF 2.19.102 Inventaris van het archief van de Stichting Nederlands Volksherstel, (1927) 1945-1948 (1968)

 

 

(c) Dordrecht EvD september 2010.